Productontwikkeling

De IDD schrijft productontwikkelingsnormen voor in aanvulling op productontwikkelingsnormen die al sinds 2013 in het BGfo Wft zijn opgenomen. De bescherming van consumenten neemt hierdoor toe. De productontwikkelingsnormen zijn voor een deel uitgewerkt in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en volgen deels uit een direct werkende Uitvoeringsverordening.

De normen gelden voor

Bij productontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen partijen die verzekeringen aanbieden of samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen (ontwikkelaars: veelal verzekeraars, maar dit kunnen ook gevolmachtigd agenten of bemiddelaars zijn) en partijen die verzekeringen distribueren die zij niet hebben ontwikkeld. Voor ontwikkelaars en distributeurs bestaan verschillende regels. Als u als bemiddelaar een verzekeringsproduct samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt, dan moet u aan beide sets regels voldoen.

Productontwikkelingsnormen voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars zijn verzekeraars, gevolmachtigde agenten of bemiddelaars die verzekeringen ontwikkelen, samenstellen en verkrijgbaar stellen. Voor hen gelden de volgende regels:

 • Doelgroep: voor elke verzekering wordt de doelgroep bepaald inclusief behoeften, kenmerken en doelstellingen.
 • Producttest: producten worden getest met relevante scenario-analyses.
 • Productevaluatie: producten worden periodiek geëvalueerd.
 • Distributie: de ontwikkelaar bepaalt per verzekeringsproduct de geschikte distributiestrategie. Om te zorgen dat het verzekeringsproduct wordt gedistribueerd aan de doelgroep zal de ontwikkelaar distributeurs moeten informeren over de kenmerken van het product, het productontwikkelingsproces, de doelgroep en distributiestrategie. Deze informatie stelt de distributeur in staat om het verzekeringsproduct aan de juiste doelgroep te distribueren.
 • Gekwalificeerd personeel: de ontwikkelaar zorgt ervoor dat het bij de productontwikkeling betrokken personeel de benodigde vaardigheden, kennis en expertise heeft om het verzekeringsproduct en de doelgroep te begrijpen.
 • Inrichting: de ontwikkelaar richt een adequaat productontwikkelingsproces in.

Productontwikkelingsnormen voor distributeurs

De productontwikkelingsnormen voor distributeurs gelden voor partijen die verzekeringen distribueren die zij niet zelf ontwikkeld hebben. Voor hen gelden de volgende regels:

 • Inrichting: de distributeur richt een productdistributieproces in dat ervoor zorgt dat:
 • alle benodigde informatie van de ontwikkelaar wordt verkregen zodat de distributeur de kenmerken van het product, het productgoedkeuringsproces en de doelgroep begrijpt     
 • schade aan klanten wordt beperkt of voorkomen     
 • een behoorlijk management van belangenconflicten wordt ondersteund     
 • rekening wordt gehouden met de doelstellingen, behoeften en kenmerken van de doelgroep.

 • Afstemming: de distributiestrategie en doelgroep zijn in lijn met die van de ontwikkelaar.

 • Evaluatie: het productdistributieproces wordt periodiek geëvalueerd, waarbij wordt geverifieerd of verzekeringsproducten zijn verkocht aan de doelgroep.

 • Informatieverstrekking op verzoek van ontwikkelaar: op verzoek van de ontwikkelaar voorziet de distributeur de ontwikkelaar van verkoopinformatie over het verzekeringsproduct en van informatie over de uitkomsten van de periodieke evaluatie van het productdistributieproces voor zover de ontwikkelaar die nodig heeft om het verzekeringsproduct te evalueren (bijvoorbeeld informatie over verkoop buiten de doelgroep, soort cliënten en ontvangen klachten).

 • Informatieverstrekking uit eigen beweging: als de distributeur ontdekt dat een product niet bij de geïdentificeerde doelgroep past, informeert hij de ontwikkelaar en past hij zo nodig zijn distributiestrategie aan.

Veelgestelde vragen over de IDD en productontwikkeling

Is het delen van informatie over distributie met een ontwikkelaar in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als de informatie over distributie niet ziet op persoonsgegevens is het delen ervan in ieder geval niet in strijd met de AVG.
De AVG kent verder zes grondslagen voor het verwerken (bijvoorbeeld delen) van persoonsgegevens. U mag bijvoorbeeld klantinformatie delen met de ontwikkelaar als u toestemming hebt van de klant of als de informatiedeling noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Ook het nakomen van een wettelijke verplichting is een grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de gedelegeerde verordening (artikel 10 en 11) moet de distributeur, op verzoek van de ontwikkelaar, de relevante verkoopgegevens en de informatie over de regelmatige evaluatie van de productdistributie delen met de ontwikkelaar.

Ook is de distributeur verplicht om de ontwikkelaar meteen te informeren als hij ontdekt dat het product niet aansluit bij de doelgroep of dat er productgerelateerde omstandigheden zijn die ongunstig kunnen uitwerken voor de klant. De AVG staat toe dat persoonsgegevens worden gedeeld wanneer dat nodig is om aan deze verplichtingen te voldoen.

De AVG biedt dus ruimte om informatie over de distributie met de ontwikkelaar te delen. Wel moeten daarbij de hierboven beschreven grenzen in acht worden genomen. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van de AVG.

Wie zijn ontwikkelaars voor de productontwikkeling?

Aanbieders zijn ontwikkelaars. Ook bemiddelaars en gevolmachtigde agenten kunnen in bepaalde situaties ontwikkelaar zijn. Dat is het geval als de bemiddelaar of gevolmachtigde agent een rol speelt bij de besluitvorming over het ontwerp of de ontwikkeling van het verzekeringsproduct. Een rol wordt in ieder geval aangenomen als de bemiddelaar of gevolmachtigde agent autonoom wezenlijke kenmerken of belangrijke onderdelen van het verzekeringsproduct vaststelt.

De distributeur moet bepaalde (verkoop)gegevens verschaffen als de ontwikkelaar daar om verzoekt. Welke gegevens moet de distributeur verschaffen?

De ontwikkelaar kan om (verkoop)gegevens verzoeken voor de ondersteuning van de eigen productevaluatie. Bij de productevaluatie gaat de ontwikkelaar na of het product nog voldoet aan de behoeften, kenmerken en doelstellingen van de doelgroep, en of het product (uitsluitend) binnen de doelgroep wordt verkocht. De distributeur moet de gegevens verschaffen die relevant zijn voor de productevaluatie, zoals de (categorieën van) klanten aan wie het product is verkocht en de wijze waarop de distributeur heeft vastgesteld dat de klanten tot de doelgroep behoren. De distributeur hoeft in dit kader geen gegevens te verschaffen die niet relevant zijn voor de productevaluatie, zoals de verkoopgegevens van producten van concurrenten van de ontwikkelaar.

Waar vindt u aangepaste wetgeving over productontwikkeling?

U vindt de aangepaste wetgeving over productontwikkeling in de Wft, in het BGfo en de direct werkende Uitvoering verordening productontwikkeling.

Wanneer stelt u als distributeur een verzekering samen en in de markt verkrijgbaar?

U stelt een verzekering samen en in de markt verkrijgbaar als u een rol speelt bij de besluitvorming over ontwerp en ontwikkeling van de verzekering. Dit wordt in ieder geval aangenomen als u autonoom de wezenlijke kenmerken en belangrijkste onderdelen van een verzekeringsproduct vaststelt.

Hieronder wordt verstaan de dekking, de kosten, het risico, de doelgroep, en vergoedings- en garantierechten. Het aanpassen van bestaande verzekeringen voor individuele cliënten, alsmede het uitwerken van maatwerkcontracten, geldt niet als samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen.

Wat zijn distributieregelingen?

De distributeur beschikt over regelingen voor productdistributie. Deze regelingen bevatten passende maatregelen en procedures om van de ontwikkelaar alle passende en relevante informatie te ontvangen over de verzekeringen waarin zij adviseren of bemiddelen. Bij de invulling van deze norm wordt rekening gehouden met de complexiteit en de risico’s van de verzekeringen, en met de aard, de schaal en de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten van de distributeur.

De distributeur legt de regelingen voor productdistributie vast in een schriftelijk document en stelt dit ter beschikking aan zijn medewerkers. De regelingen: a) zijn gericht op het voorkomen van nadelige gevolgen voor de klant; b) ondersteunen een correct beheer van belangenconflicten; c) zorgen ervoor dat rekening wordt gehouden met de doelstellingen, belangen en kenmerken van klanten. De regelingen zorgen er ook voor dat de distributeur alle relevante informatie van de ontwikkelaar kan ontvangen.

Wie zijn distributeurs voor de productontwikkeling?

Distributeurs zijn partijen die verzekeringsproducten adviseren, voorstellen of distribueren die zij niet zelf hebben ontwikkeld.

Wordt er in de productontwikkelingsnormen rekening gehouden met de complexiteit van de verzekering en de grootte van uw onderneming?

Ja, voor ontwikkelaars zijn de vereisten ten aanzien van de maatregelen en procedures proportioneel met de complexiteit en de risico's die aan de producten verbonden zijn, alsmede met de aard, de omvang en de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten van de ontwikkelaar.

Ook voor distributeurs geldt dat rekening wordt gehouden met de complexiteit en de risico’s verbonden aan de producten, alsmede met de aard, de omvang en de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten van de distributeur.

Bij execution only dienstverlening beslist de klant zelfstandig om het product aan te schaffen. Hoe zorgen de ontwikkelaar en/of de distributeur ervoor dat het product binnen de doelgroep wordt verkocht?

Ook bij execution only moeten de ontwikkelaar en de distributeur ervoor zorgen dat het verzekeringsproduct binnen de doelgroep wordt verkocht. Het verzekeringsproduct moet aansluiten op de behoeften, kenmerken en doelstellingen van de doelgroep. Partijen moeten passende maatregelen nemen om dat te bewerkstelligen.

Bij execution only dienstverlening dient de afgesloten verzekering aan te sluiten bij de wensen en behoeften die de klant heeft aangegeven. Passende maatregelen kunnen daarnaast zijn dat de reclame-uitingen met betrekking tot het product uitsluitend op personen binnen de doelgroep worden gericht, of dat er waarborgen in het aanvraagproces zijn ingebouwd zodat personen buiten de doelgroep niet overgaan tot aanschaf van het product.

Mochten passende maatregelen niet mogelijk of niet doelmatig zijn, dan kunnen de ontwikkelaar en/of de distributeur ervoor kiezen om het product niet verkrijgbaar te stellen via het execution only kanaal.

De distributeur moet regelmatig haar productdistributie evalueren. Wat houdt dat in?

De distributeur evalueert regelmatig zijn productdistributieregelingen om ervoor te zorgen dat de regelingen nog steeds geldig en actueel zijn. Zo nodig past de distributeur naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie de regelingen aan. Dezelfde evaluatie en eventuele aanpassingen gelden voor de distributiestrategie.

De distributeur moet bij de evaluatie in ieder geval nagaan of de verzekeringsproducten bij de afgebakende doelgroep terechtkomen.

De distributeur houdt bij het bepalen van de frequentie van de evaluaties rekening met de omvang, schaal en complexiteit van de verzekeringsproducten. Ook moet de distributeur op verzoek van de ontwikkelaar relevante informatie delen, ter ondersteuning van de productevaluatie door de ontwikkelaar. Het gaat hierbij om de relevante verkoopgegevens en de relevante informatie over de regelmatige evaluaties van de productdistributieregelingen.