Go to content

Auditcommissies

Auditcommissies zijn een belangrijke schakel in de keten van partijen die zorgen voor goede verslaggeving door Nederlandse organisaties van openbaar belang (OOB’s) en de daarbij behorende zekerheid door de accountant.

Selectie accountantsorganisatie

De auditcommissie is verantwoordelijk voor de procedure voor de selectie van de accountantsorganisatie en geeft de raad van commissarissen advies over welke accountantsorganisatie zij moet voordragen.

Overzicht van OOB-accountantsorganisaties

Op basis van Europese regelgeving publiceert de AFM jaarlijks een overzicht van accountantsorganisaties met een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles bij OOB’s:

BDO Audit & Assurance B.V. 
Deloitte Accountants B.V. 
Ernst & Young Accountants LLP*
KPMG Accountants N.V.*
Mazars Accountants N.V.
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.*

*Accountantsorganisaties die meer dan 15% hebben ontvangen van de in Nederland totaal in rekening gebrachte vergoedingen voor wettelijke controles bij OOB-controlecliënten. De selectiecriteria voor een nieuwe accountant mag niet de deelname verhinderen van accountantsorganisaties die het voorgaande jaar minder dan 15% van de honoraria voor controles hebben ontvangen.

Toezicht op verslaggevingsproces

De auditcommissie monitort (de integriteit van) het verslaggevingsproces en de kwaliteit van de wettelijke controle door de externe accountant. Daarbij houdt zij toezicht op de effectiviteit van interne risicobeheersings- en controlesystemen, het eventuele interne auditsysteem en het risicomanagementsysteem binnen het verslaggevingsproces. De auditcommissie overlegt zo vaak als nodig met de accountant. Als de accountant aanbevelingen doet, ziet de auditcommissie erop toe dat het bestuur van de onderneming die opvolgt.

Overigens moeten OOB-accountantsorganisaties toezichtbevindingen door de AFM binnen 10 werkdagen delen met auditcommissies van betrokken OOB’s. Dat betreft openbare bevindingen en conclusies die zijn gebaseerd op door de AFM onderzochte wettelijke controles. Daarmee wordt transparantie over de kwaliteit van wettelijke controles en kunnen auditcommissies hun taken beter uitvoeren.

Versterking rol auditcommissies

De AFM zet zich in om de rol van auditcommissies te versterken ten aanzien van de kwaliteit van verslaggeving en de wettelijke controle. Dat doen wij vooral door de dialoog aan te gaan, bijvoorbeeld via seminars of rondetafeldiscussies. Daarnaast monitoren wij de prestaties van auditcommissies, waarbij wij daar in elk geval elke drie jaar publiekelijk over rapporteren aan de Europese Commissie.

Wet- en regelgeving

 • Deze en andere verantwoordelijkheden vinden hun wettelijke basis in:
  Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW)
  de Corporate Governance Code (CGC)
  EU Verordening 537/2014 (specifiek art. 5(4) en 16)
  art. 21a en 48a(7)(8) van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)
  het Besluit instelling auditcommissie (BIAC)

Rol AFM bij auditcommissies

De formele toezichtstaak van de AFM ziet onder meer op de rol van auditcommissies bij de selectie van de accountantsorganisatie en hoe zij de onafhankelijkheid van de externe accountant en de accountantsorganisatie beoordelen.

Informatie voor accountants-organisaties

Accountants(organisaties) die wettelijke controles uitvoeren, moeten voldoen aan kwaliteitseisen.

Informatie voor effectenuitgevende ondernemingen

De financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen moet voldoen aan wettelijke eisen.