Go to content

Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR)

Hier vindt u de wet- en regelgeving die van toepassing is op aanbieders van cryptoactivadiensten (CASPs). Met name de Europese markten in cryptoactiva verordening (MiCAR) is relevant, die verder is uitgewerkt in onderliggende regelgeving.

MiCAR

De Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) is het eerste Europese wetgevingspakket voor het reguleren van crypto’s en aan crypto’s gerelateerde diensten. Deze wet- en regelgeving richt zich op zowel uitgevers van crypto-activa, als aanbieders van cryptodiensten en zorgt voor uniforme regels binnen de EU. Op 30 juni 2023 is MiCAR gepubliceerd.

Doelstellingen

MiCAR heeft vier samenhangende doelstellingen. De eerste doelstelling is rechtszekerheid bieden. Willen de markten voor cryptoactiva zich in de EU kunnen ontwikkelen, dan moet er een robuust juridisch kader komen waarin duidelijk wordt aangegeven hoe cryptoactiva in de regelgeving wordt behandeld.

De tweede doelstelling is het ondersteunen van innovatie. Om de ontwikkeling van cryptoactiva en het ruimere gebruik van Distributed Ledger Technology (DLT) te bevorderen, moet er een veilig en evenredig kader komen om innovatie en eerlijke concurrentie te bevorderen.

De derde doelstelling is om te zorgen voor de nodige mate van consumenten- en beleggersbescherming en marktintegriteit. Dit is nodig omdat cryptoactiva die niet onder bestaande wetgeving voor financiële diensten vallen, veel van dezelfde risico’s inhouden als de meer vertrouwde financiële instrumenten.

De vierde doelstelling is het garanderen van financiële stabiliteit. Cryptoactiva evolueren onophoudelijk. Sommige zijn vrij beperkt in reikwijdte en gebruik terwijl andere, zoals de opkomende categorie stablecoins, het potentieel in zich dragen dat zij breed worden geaccepteerd en potentieel systeemrelevant worden. MiCAR bevat garanties tegen potentiële risico’s die van stablecoins kunnen uitgaan voor de financiële stabiliteit en een gecontroleerd monetair beleid.

Wettelijke vereisten

Een aantal vereisten van de MiCAR zijn door ESMA en/of EBA verder uitgewerkt in zogeheten gedelegeerde verordeningen. Voorbeelden hiervan zijn regels rondom het vergunning- en notificatieproces, klachtenbehandeling, belangenconflicten, bedrijfscontinuïteit, duurzaamheidsindicatoren, het crypto-activa witboek en reikwijdte vraagstukken.

De AFM heeft in januari 2024 een bijeenkomst georganiseerd met marktpartijen over MiCAR. Voorafgaand, tijdens en na deze bijeenkomst zijn er vragen van marktpartijen besproken. De AFM zal waar mogelijk de vragen gebruiken in haar voorbereidingen en in het geven van guidance aan de markt.

Transitieperiode

Voor CASPs die voor 30 december 2024 al actief waren overeenkomstig de nationale regels geldt een overgangstermijn. Als zij crypto-activadiensten willen blijven aanbieden, moeten zij naar verwachting per 30 juni 2025 over een MiCAR-vergunning of -notificatie beschikken. Tot die tijd geldt voor hen het nationale regime.