Go to content

CASP-vergunning

Aanbieders van cryptoactivadiensten (CASP's) worden onder MiCAR gedefinieerd als een rechtspersoon of andere onderneming waarvan de activiteit of het bedrijf bestaat in het beroepsmatig aanbieden van één of meer cryptoactivadiensten aan cliënten, en die overeenkomstig artikel 59 cryptoactivadiensten mag aanbieden.

De aanvraag voor een CASP-vergunning of -notificatie kan door marktpartijen vanaf 22 april 2024 ingediend worden bij de AFM en, indien goedgekeurd, vanaf 30 december 2024 worden gebruikt.

Voor de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets, zullen dagelijkse beleidsbepalers en toezichthouders van CASP’s worden getoetst aan de vereisten voor groep B in de Beleidsregel geschiktheid 2012.

Definitie cryptoactiva

MiCAR definieert ‘cryptoassets’ (cryptoactiva) als “een digitale weergave van een waarde of een recht die elektronisch kan worden overgedragen en opgeslagen, met gebruikmaking van distributed-ledger-technologie of vergelijkbare technologie”. Een ‘cryptoactivadienst’ betekent een van de volgende diensten en activiteiten met betrekking tot cryptoactiva:

a) bewaren en beheren van cryptoactiva namens cliënten;
b) exploiteren van een cryptoactivahandelsplatform;
c) omwisselen van cryptoactiva voor geldmiddelen;
d) omwisselen van cryptoactiva voor andere cryptoactiva;
e) uitvoeren van cryptoactivaorders namens cliënten;
f) plaatsen van cryptoactiva;
g) ontvangen en doorgeven van cryptoactivaorders namens cliënten;
h) verlenen van advies over cryptoactiva;
i) verzorgen van portefeuillebeheer voor cryptoactiva;
j) verlenen van cryptoactivaoverdrachtdiensten namens cliënten.

Een persoon mag binnen de Europese Unie geen cryptoactivadiensten aanbieden, tenzij die persoon:

a) een rechtspersoon of andere onderneming is die overeenkomstig artikel 63 een vergunning als aanbieder van cryptoactivadiensten heeft gekregen, of

b) een kredietinstelling, een centrale effectenbewaarinstelling, een beleggingsonderneming, een marktexploitant, een instelling voor elektronisch geld, een icbe-beheermaatschappij of een abi-beheerder is die overeenkomstig artikel 60 cryptoactivadiensten mag aanbieden.

Minimumduur van een CASP-vergunningaanvraag

Een CASP-vergunningsaanvraag neemt enkele maanden in beslag. De ervaring leert dat deze zelfs in het gunstigste geval minimaal 5 maanden duurt. Het gunstigste geval betekent in het algemeen dat de aanvraag compleet en inhoudelijk van hoge kwaliteit is, maar ook dat de diensten en producten niet erg complex of risicovol zijn en dat er geen noemenswaardige organisatorische veranderingen nodig zijn. In de praktijk duurt het vaak langer, bijvoorbeeld doordat de aanvrager bepaalde wijzigingen dient door te voeren.

Voorbereidingen voor een CASP-vergunningaanvraag

Best practices voor het indienen van een vergunningsaanvraag.

Aanvrager:

• Stelt vast welke MiCAR-regels van toepassing zijn op de eigen organisatie (scope bepalen).
• Verwerft kennis met betrekking tot de MiCAR-regels.
• Wint advies in ter voorbereiding van de MiCAR-aanvraag (voor zover nodig).
• Neemt tijdig contact op met de AFM via crypto@afm.nl.
• Dient een uitgebreide vergunningsaanvraag in met een duidelijk overzicht van de meegeleverde documenten.
• Is voorbereid om tijdig vragen te beantwoorden van de AFM (en DNB).
• Vraagt een pre-scanprocedure aan voorafgaand aan het indienen van de vergunningsaanvraag (facultatief).

De AFM en de aanvrager zullen op ad-hoc basis met elkaar communiceren tijdens de procedure en zo nodig zullen er toezichtgesprekken worden gehouden.

Procedure voor een CASP-vergunningaanvraag

Stappenplan

Wettelijke termijn voor de volledigheid

• Vergunningsaanvraag indienen per e-mail (via Cryptshare)
• De AFM bevestigt ontvangst van de vergunningsaanvraag binnen 5 werkdagen.
• De AFM voert eerste controle op volledigheid van de aanvraag uit. De wettelijke termijn voor het indienen van een volledige aanvraag gaat van start (25 werkdagen).
• De AFM verzoekt de aanvrager om ontbrekende informatie te leveren en stelt hiervoor een deadline (5-20 werkdagen). De AFM kan weigeren om een aanvraag te beoordelen, als deze na dit verzoek nog altijd onvolledig is.

Wettelijke beoordelingstermijn

• De AFM informeert de aanvrager over het feit dat de aanvraag volledig is. De wettelijke beoordelingstermijn start (40 werkdagen).
• De AFM vraagt binnen maximaal 20 werkdagen om eventuele nadere informatie die nodig is om de beoordeling af te ronden.
• De AFM neemt een besluit (vergunning toekennen of weigeren) en informeert de aanvrager hierover binnen 5 werkdagen.

De totale wettelijke termijn bedraagt maximaal ca. 5 maanden (105 werkdagen). Deze termijn is vanwege omstandigheden (bijv. aanpassingen die een aanvrager moet doorvoeren) echter vaak langer.


Visuele weergave van de aanvraagprocedure voor een CASP-vergunning

De CASP-vergunningsaanvraag kan worden ingediend met behulp van Cryptshare. Zorg ervoor dat u de aanwijzingen op het aanvraagformulier voor de CASP-vergunning volgt, zoals de juiste naamgevingsconventies en duidelijke verwijzingen naar ondersteunende documentatie.

De CASP-vergunningsprocedure is een iteratief proces, waarbij de AFM met u op ad-hoc basis zal communiceren over de voortgang of enkele korte vragen zal stellen. Daarnaast verwachten we dat er eventueel circa 1 tot 3 bijeenkomsten met de toezichthouder zullen plaatsvinden, afhankelijk van de aard, schaal en complexiteit van de aanvraag.