Go to content

Formulieren

Op deze pagina vindt u de benodigde formulieren voor de vergunningaanvraag en notificaties voor aanbieders van cryptoactivadiensten.

Het aanvragen van een vergunning begint met het invullen van de formulieren en deze samen met de checklist en begeleidende managementbrief aan te leveren via Cryptshare, gericht aan crypto@afm.nl.

Algemene richtlijnen voor het indienen van een aanvraag

Als u kwalitatief hoogwaardige documentatie verstrekt, hoeft er minder over en weer gecommuniceerd te worden en dit betekent dat het proces efficiënter zal verlopen, zowel voor de AFM als voor u als aanvrager. Het aanvraagformulier dient gebruikt te worden om duidelijk te beargumenteren waarom u meent te voldoen aan de MiCAR-regelgeving en dient specifieke verwijzingen (paginanummers) naar ondersteunende documentatie te bevatten.

Formulieren

CASP-aanvraag: overzicht van documenten

• Begeleidend schrijven
o Management letter
o Aandachtspunten
o Overzicht van meegeleverde documentatie

Aanvraagformulier CASP-vergunning, inclusief (gebaseerd op concept-RTS):
o Algemene informatie
o Programma van werkzaamheden
o Regelingen m.b.t. governance
o Risicobeheer en compliance, incl. IT/DORA*
o Bedrijfscontinuïteit
o Scheiding van geldmiddelen en cryptoassets
o AML (Wwft), Sanctions (Sanctiewet), incl. TFR**
o Prudentiële voorzorgsmaatregelen en gekwalificeerde deelnemingen (DNB)

Checklist CASP-license application

 

* CASP’s vallen binnen de werkingssfeer van de Digital Operational Resiliance Act (DORA), dat vanaf 17 januari 2025 van kracht zal zijn. We verwachten dat CASP’s zich hierop al aan het voorbereiden zijn. MiCAR verwijst op sommige gebieden rechtstreeks naar DORA.

** We verwachten bijgewerkte beleidslijnen op het gebied van de Wwft, Sanctiewet en SIRA, waaronder informatie over TFR-compliance

CASP-notificatie

CASP-notificatieformulier

Checklist CASP-notificatie 

Geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsen

Dagelijkse beleidsbepalers en toezichthouders van CASP’s worden getoetst aan de vereisten voor groep B in de Beleidsregel geschiktheid 2012. Voor de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsen moeten aanvragers de volgende documentatie indienen voor elk lid van de raad van bestuur (uitvoerende bestuurders) en elk lid van de raad van toezicht (niet-uitvoerende bestuurders) van de CASP:

Meldingsformulier voorgenomen benoeming

Betrouwbaarheidsformulier (alleen indien niet eerder gescreend door de AFM of DNB, of in geval van nieuwe feiten na eerdere screening)

Verklaring geen antecedenten (alleen indien eerder gescreend door de AFM or DNB, om aan te geven dat er sindsdien geen nieuwe feiten m.b.t. integriteit zijn opgetreden)

Geschiktheidsmatrix voor dagelijks beleidsbepalers

Geschiktheidsmatrix voor leden van de raad van toezicht (indien van toepassing)

Gestandaardiseerd curriculum vitae

• Kopie paspoort/identiteitskaart

• Overwegingen m.b.t. aanstellingen

• Functieprofiel