Go to content

Securities Financing Transactions Regulation (SFTR)

SFTR is een reactie op de behoefte om meer transparantie te brengen in ‘securities financing’ markten (effectenfinancieringsmarkten) en derhalve het financiële systeem.

SFTR is een Europese verordening. De nieuwe regels met betrekking tot transparantie voorziet in het rapporteren van gegevens m.b.t. ‘securities financing transactions’ (SFT’s) afgesloten door alle marktpartijen, zowel financiële instellingen als niet-financiële instellingen. Inclusief de samenstelling van het onderpand ('collateral'), beschikbaarheid voor hergebruik (‘reuse’) of het hergebruik zelf, vervanging (‘substitution’) van het collateral aan het einde van de dag en de toegepaste ‘haircuts’.

In aanvulling op de transparantieregels bij SFT’s, introduceert SFTR ook nieuwe regels over transparantie voor instellingen voor collectieve belegging naar hun beleggers toe in periodieke verslagen en precontractuele documenten, zoals een prospectus.

De AFM houdt samen met DNB toezicht op de naleving van SFTR. De verdeling van toezichtsverantwoordelijkheden kunt u nalezen in Artikel 2w van het Besluit Uitvoering EU-verordeningen financiële markten. O.a. de artikelen over de rapportageverplichting zijn belegd bij de AFM. Voor de overige artikelen is DNB de bevoegde toezichthouder voor zover de tegenpartij een bank, verzekeraar, herverzekeraar of pensioenfonds is. De AFM is de bevoegde toezichthouder voor de overige tegenpartijen.

Rapportage aan trade repositories

Per 11 juli 2020 geldt de rapportageverplichting aan trade repositories. Iedere partij die een SFT afsluit moet onder SFTR de gegevens van deze transactie rapporteren aan een trade repository. Dit is een entiteit die centraal de rapportage van SFT’s verzamelt en bewaart in een transactieregister. Deze Trade Repositories verschaffen regelgevers en toezichthouder meer inzicht in securities financing markt. SFTR wil hiermee de transparantie van deze markt vergroten.

Het toezicht op de naleving van de rapportageverplichtingen ligt in zijn geheel bij de AFM. Los van bovenstaande taakverdeling heeft DNB wel toegang tot de rapportages die de AFM ontvangt, voor zover dat voor de uitvoering van de taken van DNB nodig is. Ook kan DNB zelfstandig in overleg treden met een onder DNB-toezicht staande financiële onderneming over vragen rondom rapportages.

Als u SFT’s aangaat, moet u:
• besluiten of u zelf gaat rapporteren of dit gaat uitbesteden;
• voor de rapportages die u zelf uitvoert een trade repository kiezen;
• in bezit zijn van een geldige Legal Entity Identifier (LEI) of deze aanvragen en jaarlijks verlengen.

Wat wordt van u verwacht?

De rapportageplicht geldt voor alle SFT’s en voor iedere gebruiker ervan. Dit betekent dat wanneer u partij bent in een SFT, u dit contract moet melden bij een trade repository. De Verordening identificeert vier type SFT’s:

• (reverse) repo transactie
• Securities/commodities lending and borrowing
• Buy-sell back of sell-buy back transactie
• Margin lending transactie

Vormen van securities financing aan particulieren die vallen onder Richtlijn Consumentenkrediet, zoals bijvoorbeeld effectenkrediet aan particulieren, vallen niet onder de definitie van een SFT en dienen dus niet gerapporteerd te worden.

Beide partijen van een SFT rapporteren afzonderlijk de gegevens van deze transactie en elke wijziging of beëindiging hiervan, ieder aan een trade tepository van hun keuze. De gegevens worden uiterlijk op de werkdag na de uitvoering van de transactie, de wijziging of de afwikkeling van de transactie gerapporteerd.

Trade repositories

In totaal zijn er op dit moment 3 geregistreerde Trade Repositories in de EU:

• DTCC Data Repository (Ireland) Plc (DDRIE), gevestigd in Ierland
• REGIS-TR S.A., gevestigd in Luxemburg
• Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), gevestigd in Polen

Zelf rapporteren of uitbesteden?

U kunt als tegenpartij ervoor kiezen zelf te rapporteren, of om dit uit te besteden. Er zijn hiervoor onder andere de volgende mogelijkheden:

• Zelf direct rapporteren aan de trade tepository;
• De rapportage delegeren aan de wederpartij of een derde partij. Merk hierbij op dat delegeren u als tegenpartij niet ontslaat van de verantwoordelijkheid voor de rapportages;
• Voor transacties waarbij een financiële en een niet-financiële tegenpartij zijn betrokken, zal de financiële tegenpartij in sommige gevallen verantwoordelijk zijn voor de rapportageplicht van beide partijen. Dit betreft alleen kleinere niet-financiële tegenpartijen.

Datakwaliteit

De datakwaliteit van de SFTR-rapportages is één van de aandachtspunten vanuit toezicht. Datakwaliteit kent drie aspecten: volledigheid, juistheid en tijdigheid: worden alle transacties gemeld, zijn de juiste waardes ingevuld en is dit op tijd gebeurd?

De AFM gebruikt testen en metrics om de datakwaliteit te meten. Zo dienen transacties die verworpen zijn door de trade repository, tijdig opnieuw aangeleverd worden en voldoen aan de validatieregels. Transacties die tweezijdig gerapporteerd worden, moeten door de twee tegenpartijen met dezelfde UTI gemeld worden en bij tijdigheid wordt gemeten in het aantal transacties dat te laat wordt gemeld en de mate van ‘te laat zijn’.

Melden van incidenten - Transactierapportage incidentenformulier

Wat is het EMIR/SFTR notificatieformulier?

Het EMIR/SFTR notificatieformulier is een pdf-bestand dat je eenvoudig kunt invullen en indienen. Het formulier is bedoeld voor instellingen die verplicht zijn om onder EMIR/SFTR-regelgeving aan de toezichthouder te rapporteren. Met behulp van het formulier kunnen eventuele fouten of onvolledigheden in een rapportages worden gemeld. Zo beschikt de toezichthouder tijdig over de juiste informatie.

Waarom moet je fouten of onvolledigheden melden?

De toezichthouder heeft informatie nodig over de financiële markten om deze te kunnen monitoren en reguleren. Als je onderhevig bent aan EMIR/SFTR-regelgeving, ben je verplicht om bepaalde informatie te rapporteren aan de toezichthouder. Als rapportages fouten of onvolledigheden bevatten, kan dat de toezichthouder hinderen in zijn werk en de financiële stabiliteit van de financiële markten in gevaar brengen. Daarom is het belangrijk dat rapportages zo nauwkeurig mogelijk zijn en eventuele fouten of onvolledigheden zo snel mogelijk worden gemeld.

Hoe kun je het formulier versturen?

Je kunt het EMIR/SFTR meldingsformulier downloaden en invullen. Vervolgens kun je het formulier per e-mail versturen naar het juiste adres. Voor incidenten met betrekking tot SFTR dien je het formulier naar sftr@afm.nl te sturen.

Meldpunt misstanden (klokkenluiders)

Tegenpartijen zijn verplicht (artikel 24 lid 3) om te voorzien in passende interne procedures voor het melden door hun werknemers van inbreuken op de artikelen 4 (rapportageverplichting SFT’s) en artikel 15 (rapportageverplichting onderpandhergebruik).

De AFM biedt een tweedelijns meldpunt om mogelijke inbreuken op de SFTR-verordening te melden. Verstuur uw melding per e-mail naar sftr@afm.nl. Gebruik desgewenst Cryptshare.

Hier vindt u meer informatie over het melden van misstanden en de klokkenluidersregeling.