Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Pensioentoezicht

De AFM houdt gedragstoezicht op pensioenuitvoerders. Pensioenuitvoerders zijn pensioenfondsen, pensioenverzekeraars, en premiepensioeninstellingen (ppi’s). Wij controleren of zij zich aan de wetten en regels houden.

Waar houdt de AFM toezicht op?

Ook houden wij toezicht op Stichting Pensioenregister (verantwoordelijk voor mijnpensioentoezicht.nl) en adviseurs en bemiddelaars in pensioenproducten.

Het vermogensbeheer dat pensioenfondsen uitbesteden (aan Nederlandse vermogensbeheerders) valt onder het AFM-toezicht op beleggingsondernemingen en -instellingen. Ditzelfde geldt ook voor pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO’s) die het vermogensbeheer uitvoeren.

De rol van de AFM

Wij houden toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders. Het belang van de deelnemer staat hierin centraal. Dit uit zich onder andere in het toezicht op:

Aanpak van ons toezicht 

Wij richten ons in ons risicogestuurde toezicht op risico’s die het belang van deelnemers schaden.

Tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel voeren we thematische onderzoeken uit naar de naleving van vooral nieuwe gedragsnormen in de Pensioenwet, die per 1 juli 2023 van kracht is geworden.

Onze onderzoeken zijn steeds vaker (mede) gebaseerd op analyses van data die we verzamelen, onder meer via onze jaarlijkse toezichtrapportage.

Het teruggeven van de inzichten van onze onderzoeken aan de sector doen we – naast publicatie van rapporten – ook via rondetafels, ons jaarlijkse pensioenevent en ons Transitiebulletin. Dit doet de projectgroep sectortoezicht, die contact onderhoudt met de sector om in een vroeg stadium knelpunten en trends te signaleren.

Naast thematisch onderzoek, data-analyse en sectortoezicht kennen we ook doorlopend toezicht. Daarbij houden we toezicht op zaken die niet direct aan de transitie gerelateerd zijn, zoals collectieve waardeoverdrachten, SFDR en PEPP. Doorlopend toezicht behandelt ook signalen en meldingen op pensioengebied die bij ons binnenkomen.

Toezicht DNB op pensioenuitvoerders

Ook de Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op pensioenuitvoerders. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht op:
  • de financiële situatie van pensioenuitvoerders (prudentieel toezicht);
  • de beheerste en integere bedrijfsvoering (materieel toezicht). DNB controleert bijvoorbeeld of bestuurders wel deskundig en betrouwbaar zijn.

De AFM en DNB werken nauw samen bij pensioentoezicht. Twee keer per jaar doen we een gezamenlijke transitie-uitvraag bij de sector (de ‘Wtp-uitvraag’) en we organiseren samen periodiek het platform pensioentransitie voor brancheorganisaties en een aantal pensioenuitvoerders. Op terreinen waar ons toezicht in elkaars verlengde ligt (bijvoorbeeld bij risicopreferentieonderzoeken, opdrachtbevestiging en communicatieplan) houden we elkaar goed op de hoogte om dubbel toezicht te voorkomen.