Go to content

Toezichtrapportage tweedepijlerpensioen

De AFM stuurt jaarlijks een informatieverzoek naar pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen over tweedepijlerpensioenen. Met dit verzoek vragen wij pensioenuitvoerders om informatie over de geadministreerde pensioenen (kapitaal-, premie- en uitkeringsovereenkomsten in de opbouw- en uitkeringsfase) oftewel een toezichtrapportage. Op deze pagina vindt u alle benodigde informatie en bestanden om de toezichtrapportage aan te leveren.

Aangepast aan de nieuwe pensioenwet

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Pensioenwet op 1 juli 2023 is de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel gestart. Gedurende de transitie zullen zowel ‘nieuwe’ als ‘oude’ pensioenregelingen worden aangeboden. Wij kiezen ervoor om de komende jaren te werken met één uitvraagtemplate die door alle pensioenuitvoerders gebruikt kan worden. Voor partijen die niet of pas later overgaan naar het nieuwe stelsel betekent dit dat een aantal datavelden voor hen niet van toepassing is. Daarnaast zijn nieuwe datavelden toegevoegd uit hoofde van ons toezicht op nieuwe normen als het risicopreferentieonderzoek, keuzebegeleiding en adequate klachtenafhandeling.

Tegenover de nieuwe datavelden staat een gelijkwaardig aantal datavelden dat komt te vervallen. De totale omvang van de Toezichtrapportage is daardoor vergelijkbaar met de situatie voor de wijziging. Daarnaast hebben wij diverse aanpassingen gemaakt om het aanleverproces gebruiksvriendelijker en minder foutgevoelig te maken. Het streven is om de uitvraag gedurende de komende transitiejaren stabiel te houden. Op deze wijze proberen wij rekening te houden met de drukke periode waarin u opereert en de rapportagedruk gelijk te houden.

Overzicht van de wijzigingen

De informatie op deze webpagina is erop gericht dat instellingen zich tijdig kunnen voorbereiden op de aanpassingen in de uitvraag. In aanvulling op het nieuwe specificatiedocument en het daarmee corresponderende Excel-invulblad 2023 (nog excl. XML-mapping) vindt u een toelichting op de wijzigingen in datavelden en definities. Deze toelichting is als volgt gestructureerd:

  • overzicht van de datavelden die in de gewijzigde uitvraag niet meer terugkomen,
  • koppeltabel tussen datavelden die zowel in de eerdere als de gewijzigde uitvraag voorkomen,
  • overzicht van datavelden en definities die gewijzigd zijn,
  • overzicht van de nieuwe datavelden inclusief een toelichting daarbij.

Niet alles is direct van toepassing

Met het nieuwe format willen wij duidelijkheid geven over de informatie die komende jaren opgevraagd zal worden. Voor partijen die niet of pas later overgaan naar het nieuwe stelsel kan dit betekenen dat een aantal datavelden (voorlopig) als niet van toepassing kan worden aangemerkt. Bij het overzicht van nieuwe datavelden is aangegeven welke datavelden specifiek zien op pensioenregelingen in het nieuwe pensioenstelsel.

In afwijking van de rest van de rapportage is het tabblad over klachten (tabblad 9) is voor rapportagejaar 2023 optioneel, omdat de wettelijke verplichting ten aanzien van de klachtenadministratie nog niet gedurende heel 2023 van toepassing was en de klachtencategorieën voor de administratie nog niet bekend waren.

Wat kunt u nog van de AFM verwachten?

Het overzicht van de validatieregels behorend bij de aangepaste toezichtrapportage wordt nog gepubliceerd op deze webpagina. Daarnaast bevat het Excel-invulblad op dit moment nog niet de XML-mapping, deze wordt binnenkort toegevoegd. Als er aanleiding toe is zullen wij via deze pagina ook aanvullende informatie geven over de wijzigingen en veelgestelde vragen beantwoorden.

Aanleveren rapportage

Wij vragen u om de gevraagde informatie aan te leveren in een XML-bestand via het AFM Portaal. Als uw organisatie de informatie vanuit uw administratie niet zelf in een XML-bestand kan zetten, dan kunt u de informatie eerst in het Excel-invulblad invullen, om de informatie daarna om te zetten naar een XML-bestand.

Het Excel-invulblad bieden wij aan als hulpmiddel. Let op, dit hulpmiddel is niet geschikt voor hele grote pensioenportefeuilles (meer dan 65.000 registraties van premieovereenkomsten). Raadpleeg het specificatiedocument voor informatie over het gebruik en de mogelijkheden van het Excel-invulblad.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toezichtrapportage? In het bestand met veelgestelde vragen vindt u meer informatie. Als uw vraag hiermee niet wordt beantwoord, dan kunt u met ons contact opnemen via pensioen@afm.nl