Go to content

Sectorbeeld pensioenen

Het Sectorbeeld pensioenen geeft een overzicht van de stand van zaken en ontwikkelingen in het pensioenlandschap waar het gaat om de tweedepijlerpensioenen. Dit beeld wordt opgesteld op basis van informatie die wij bij 180 Nederlandse pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI’s) hebben opgevraagd. Het sectorbeeld geeft informatie op sectorniveau en is niet op individuele ondernemingen terug te voeren. 

Om trends in de sector én tijdens pensioentransitie te kunnen volgen herhalen wij in de komende jaren dit onderzoek. De inzichten uit het sectorbeeld maken het mogelijk om ons werk als toezichthouder risicogestuurd en efficiënt uit te voeren. Wij delen de informatie jaarlijks met de sector, zodat zij ook kennis kan nemen van de sectorbrede inzichten.

2023

""In het derde ‘Sectorbeeld pensioenen’ staan wij onder andere stil bij het aanbod en gebruik van keuzemogelijkheden in premieregelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beleggingsvrijheid en het aanbieden van variabele uitkeringen. Voor de meerderheid van de deelnemers zal de uitkering in het nieuwe pensioenstelsel variabel zijn. Uit het derde Sectorbeeld pensioenen blijkt dat momenteel meer dan 90% van de deelnemers met een premieovereenkomst voor een vaste uitkering kiest. De vaste uitkering is meestal ook de default en we zien dat maar zeer weinig deelnemers afwijken van deze default voorsorteerkeuze. De inzichten uit dit derde sectorbeeld kunnen voor pensioenuitvoerders van waarde zijn bij het maken van uitvoeringskeuzes of bij de vormgeving van nieuwe pensioenregelingen.

2022

""In het tweede ‘Sectorbeeld pensioenen’ zoomen we onder andere in op typische aspecten van het nieuwe pensioenstelsel, zoals de premieovereenkomsten en variabele uitkering. Het opbouwen van pensioen via uitkeringsovereenkomsten gaat verdwijnen. Uit de data over 2020 blijkt dat voor ruim twee derde van de pensioenfondsen het uitvoeren van premieovereenkomsten nieuw zal zijn. Ook met het uitvoeren van variabele uitkeringen heeft de pensioensector momenteel beperkte ervaring.

2021

""In 2021 is het eerste 'Sectorbeeld pensioenen' verschenen. Dit is gebaseerd op een toezichtrapportage door de sector uit 2020 over de gegevens uit 2019. Wij hebben pensioenaanbieders onder andere gevraagd te rapporteren over verschillende keuzes die zij hun deelnemers aanbieden en de mate waarin daarvan gebruik wordt gemaakt. Het gaat hierbij om keuzes in de opbouwfase, dus bijvoorbeeld keuzes die deelnemers kunnen maken aangaande het beleggingsbeleid, en over keuzes op pensioendatum die van invloed zijn op de hoogte van het pensioen.