Verplicht melden pre-marketing

Een beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling, een EuVECA-fonds of een EuSEF-fonds die tot pre-marketing wil overgaan, moet dit melden de AFM. Die verplichting geldt niet voor een beheerder die gebruik maakt van het registratieregime en geen EuVECA-fonds of EuSEF-fonds beheert of wil beheren.

Wat is pre-marketing?

Onder pre-marketing wordt verstaan: het zelf of via een derde partij direct of indirect verstrekken van informatie over beleggingsstrategieën of beleggingsideeën aan potentiële professionele beleggers in de EU. Met als doel na te gaan of deze beleggers belangstelling hebben voor een beleggingsinstelling (abi) die, of compartiment of subfonds dat, nog niet is opgericht of geregistreerd of genotificeerd.

Meldingsplicht

Een beheerder van een abi, een EuVECA-fonds of een EuSEF-fonds die verplicht is tot het melden van pre-marketing dient uiterlijk twee weken nadat hij met pre-marketing begonnen is dit te melden aan de AFM door het versturen van het ingevulde meldingsformulier via Cryptshare aan het e-mailadres meldingenaifmd@afm.nl.

Bij de pre-marketing notificatie moet de volgende informatie worden verstrekt:

  • in welke lidstaten en gedurende welke periodes pre-marketing plaatsvindt of heeft deze plaatsgevonden;
  • een korte beschrijving van de pre-marketing, met inbegrip van de informatie over de gepresenteerde beleggingsstrategieën, en, indien relevant, een lijst van abi’s en compartimenten van abi’s die het voorwerp van pre-marketing zijn of waren. 

De AFM zal, als de pre-marketing in een andere lidstaat plaatsvindt, de bevoegde toezichthouder in kennis stellen. Wij ontvangen de informatie bij voorkeur in het Engels indien de pre-marketing ook buiten Nederland zal plaatsvinden.

EU-beheerders die in Nederland een abi, een EuVECA of een EuSEF willen pre-marketen moeten deze melding te sturen aan de toezichthouder van het land waar zij zijn gevestigd.

Eisen aan informatieverstrekking in het kader van pre-marketing

De in het kader van de pre-marketing aan potentiële professionele beleggers verstrekte informatie mag niet:

  • ·voldoende zijn om beleggers in staat te stellen zich ertoe te verbinden rechten van deelneming of aandelen in een bepaalde abi, EuVECA of EuSEF te verwerven;
  • ·neerkomen op inschrijvingsformulieren of soortgelijke documenten, hetzij in ontwerpvorm hetzij in definitieve vorm, of;
  • ·neerkomen op oprichtingsdocumenten, een prospectus of aanbiedingsdocumenten van een nog niet opgerichte abi, EuVECA of EuSEF, in definitieve vorm.
voldoende informatie bevatten om beleggers in staat te stellen een beleggingsbeslissing te nemen, wanneer een ontwerp van een prospectus of een aanbiedingsdocument wordt verstrekt. In het document wordt duidelijk vermeld dat het document geen aanbod of uitnodiging vormt om in te schrijven op rechten van deelneming of aandelen in een abi, en dat niet mag worden afgegaan op de daarin opgenomen informatie, omdat deze onvolledig is en kan wijzigen.

Inschakelen van derden voor pre-marketing

Derden mogen alleen aan pre-marketing doen namens een beheerder op grond van de CBDF-richtlijn wanneer deze een vergunning heeft als beleggingsonderneming, als kredietinstelling, als icbe-beheermaatschappij, als beheerder van een abi, of als verbonden agent van een beleggingsonderneming. Voor deze derden gelden dezelfde (bovengenoemde) voorwaarden.

Notificatieplicht

Als binnen 18 maanden nadat is overgegaan tot pre-marketing door professionele beleggers wordt ingeschreven op rechten van deelneming of aandelen waarvan sprake is in de in het kader van de pre-marketing verstrekte informatie, of in een abi, EuVECA of EuSEF die ten gevolge van de pre-marketing is opgericht, wordt dit beschouwd als resultaat van de verhandeling. De abi, EuVECA of EuSEF, dient dan ten tijde van de verhandeling bij de AFM te zijn geregistreerd of voor een Europees paspoort te zijn genotificeerd. Daarnaast mag gedurende een periode van 36 maanden na de-notificatie niet aan pre-marketing worden gedaan met betrekking tot de gedenotificeerde abi, EuVECA of EuSEF.