Aanmelden of afmelden van een registratie

Een beheerder heeft soms een registratie nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren en/of deelnemingsrechten daarin aan te bieden aan beleggers. Dit is vastgesteld in de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFM-richtlijn).

Afmelding uitgezonderde AIFM-beheerder of beheerders uit een aangewezen staat

Als een uitgezonderde beheerder of een beheerder uit een aangewezen niet meer actief is als beheerder van beleggingsinstellingen in Nederland, dan moet dit aan de AFM worden doorgegeven.

Bij de afmelding vragen wij u om in ieder geval een begeleidend schrijven mee te sturen waarin u uw verzoek toelicht.

Voor het doorhalen van een registratie worden geen kosten in rekening gebracht.

Aanmelden of afmelden alternatieve beleggingsinstelling (abi)

Een beheerder die een alternatieve beleggingsinstelling (abi) wil gaan beheren en/of aanbieden, moet dit melden. Aanmelden van een abi kan zowel door een beheerder bij een vergunningaanvraag als doorlopend door een beheerder die al in het bezit is van een AIFM-vergunning.

Als de melding van de abi inhoudt dat de vergunninghoudende beheerder voornemens is een type beleggingsinstelling te gaan beheren en/of aanbieden die niet valt binnen de reikwijdte van de vergunning, moet naast het melden van de abi een vergunninguitbreiding aangevraagd worden. 

Als de melding van de abi inhoudt dat de vergunninghoudende beheerder voornemens is om een abi te gaan beheren en/of aanbieden die reeds past binnen zijn vergunning, kan worden volstaan met het invullen en aanleveren van de formulieren voor het aanmelden van een abi.

Voorwaarden voor aanmelding

Om een abi te laten registreren bij de AFM moet u kunnen aantonen dat u vanaf het moment van het verrichten van de vergunningplichtige activiteiten voldoet aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden gaan onder meer over de activiteiten van de abi, zoals:

 • type beleggingsinstelling
 • informatieverstrekking aan beleggers

Of het aanmelden bewaarder, zoals:

 • passend bij specifieke beleggingsinstelling(en) 

Of het aanmelden van te toetsen personen bij de beheerder, abi(s) en bewaarder, zoals:

 • geschiktheid en/of betrouwbaarheid (dagelijks) beleidsbepalers, (eventuele) commissarissen en houders gekwalificeerde deelneming van/in de beheerder.

Kosten en termijn

De kosten voor het aanmelden van een abi zijn €4.400. Het aanmelden van een abi die ook kwalificeert als een Money Market Fund (MMF) brengt een heffing van €2.500 met zich mee.

De termijn waarbinnen de AFM moet beslissen hangt af van de inhoud van de melding. 

Als u reeds een vergunning heeft en een categorie beleggingsinstelling wil gaan beheren waarvoor de AIFMD-vergunning niet is verleend, dan is sprake van een aanvraag van een uitbreiding van de verleende AIFMD-vergunning. In dat geval dient de AFM binnen 26 weken te beslissen op de aanvraag. U wordt geïnformeerd als de AFM een langere beslistermijn nodig heeft dan 13 weken. Indien de aanvraag bij ontvangst of na een uitnodiging tot aanvulling nog onvolledig is of verbeterd moet worden kan de AFM de beslistermijn opschorten. In dat geval kan de totale beslistermijn dus meer dan 26 weken bedragen. 

Indien u als vergunninghoudende beheerder voornemens bent om een nieuwe abi te gaan beheren die past binnen een categorie beleggingsinstelling waarvoor u reeds een AIFMD-vergunning heeft, dan is sprake van een melding van een belangrijke wijziging (zoals bedoeld in artikel 4:26, eerste lid, Wft). In dat geval bericht de AFM u binnen een maand na ontvangst van een volledige melding indien zij de voorgenomen wijziging afwijst dan wel daaraan beperkingen wil opleggen. Indien een reactie uitblijft, mag de beheerder de voorgestelde wijzigingen doorvoeren. De AFM kan deze termijn met maximaal 1 maand verlengen als zij dit gezien de specifieke omstandigheden van het geval nodig acht 

Wanneer een vergunninghoudende beheerder voornemens is om deelnemingsrechten in een abi te gaan aanbieden, dan is sprake van een melding van een voornemen tot het doen van een nieuwe aanbieding van deelnemingsrechten in een abi (zoals bedoeld in artikel 4:37c, zesde lid, Wft). In dat geval dient de AFM de beheerder binnen 20 werkdagen te berichten of de voorgenomen aanbieding mag plaatsvinden.

Afmelden van een registratie

Als een beheerder het beheer van een abi staakt (bijvoorbeeld omdat de abi is opgeheven en het fondsvermogen is vereffend), dan moet dit aan de AFM worden gemeld. Het afmelden van de abi stelt de AFM in staat de registratie van de abi in het register door te halen.

Voor het doorhalen van een registratie van een abi worden geen kosten in rekening gebracht.

Aanmelding alternatieve beleggingsinstelling met zetel in aangewezen staat

Buitenlandse AIFMs of abi’s afkomstig uit een aangewezen staat die deelnemingsrechten in Nederland willen aanbieden of die een Nederlandse abi willen beheren kunnen onder bepaalde omstandigheden gebruik maken van het aangewezen staten regime van artikel 2:66 lid 1 en 2:73 Wet op het financieel toezicht.

Voorwaarden

Momenteel kwalificeren Guernsey, Jersey, de Verenigde Staten van Amerika (mits de instelling onder toezicht van de SEC staat) en Hong Kong SAR (mits de instelling onder toezicht staat van de Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) en voldoet aan de overige voorwaarden voor markttoegang ingevolge de relevante SFC Circular) als aangewezen staat voor dit regime. 

Een beheerder of abi die gebruik maakt van dit regime is uitgezonderd van de vergunningplicht van artikel 2:65 Wft, maar zal wel aan een aantal doorlopende verplichtingen moeten voldoen. Mits aan de top-up retail van artikel 4:37p Wft wordt voldaan kan een dergelijke partij ook aan niet-professionele beleggers in Nederland aanbieden.

Kosten en termijn 

De kosten van een registratie van een abi met een zetel in een aangewezen staat bedragen €4.400.

De beheerder of de abi kan acht weken na deze kennisgeving beginnen met het aanbieden van deelnemingsrechten in Nederland of het beheren van de Nederlandse abi tenzij de AFM voor het verstrijken van deze termijn bekend heeft gemaakt dat deze activiteit in strijd is met toepasselijke Nederlandse wettelijke bepalingen. Indien de AFM de beheerder of de abi voor het verstrijken van deze termijn in haar register heeft opgenomen kan vanaf dat moment worden begonnen met het aanbieden van deelnemingsrechten in Nederland of het beheren van de Nederlandse abi.

Beheren Nederlandse abi door Europese vergunninghouder

Europese vergunninghoudende beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMs) die een Nederlandse alternatieve beleggingsinstelling (abi) willen gaan beheren, moeten deze notificeren. Europese toezichthouders kunnen op verzoek van de Europese vergunninghoudende beheerder een notificatie naar Nederland sturen. Voor informatie over het notificeren van het beheer van een Nederlandse abi kunt u terecht bij de toezichthouder van de desbetreffende lidstaat.

Niet-professionele beleggers

Als u voldoet aan artikel 2:70 lid 2 en 3 Wft kunnen vergunninghoudende Europese beheerders onder voorwaarden Nederlandse abi’s beheren die in het verleden aan niet-professionele beleggers in Nederland zijn aangeboden en waarin nog Nederlandse niet-professionele beleggers participeren. Naast de notificatie door de Europese toezichthouder naar Nederland moet de beheerder voldoen aan de specifieke eisen die in Nederland gelden voor het aanbieden van deelnemingsrechten aan niet-professionele beleggers (de ‘retail top-up’ zoals opgenomen in artikel 4:37p Wft).

Er is geen beslistermijn. Zodra de notificatie door de AFM is ontvangen, kan de Europese beheerder vanaf dat moment de Nederlandse abi beheren. De toezichthouder van de EU-lidstaat die de notificatie heeft verzonden stelt de beheerder hiervan op de hoogte. Voor het notificeren van beheer van een Nederlandse abi worden door de AFM geen kosten in rekening gebracht. Het kan zijn dat de EU-lidstaat waarnaar genotificeerd wordt wel kosten in rekening brengt. Voor informatie over deze kosten kunt u terecht bij de toezichthouder van het desbetreffende land.

Voor het notificeren van beheer van een Nederlandse abi door een Europese beheerder kunt u terecht bij de toezichthouder van de lidstaat van herkomst van de beheerder.

Retail top-up

Om gebruik te maken van de 'retail top-up’ zoals opgenomen in artikel 4:37p Wft moet u de notificatie aan de AFM verzenden. Daarnaast moet u de volgende documenten aanleveren:

 • retail distribution notification form licensed EU managers
 • een door de beheerder ondertekende verklaring waarin de beheerder expliciet verklaart dat hij aan de eisen die in Nederland gelden voor het aanbieden van deelnemingsrechten aan niet-professionele beleggers (ingevolge 4:37p Wft) voldoet

Veilig verzenden via Cryptshare

Mail het ingevulde formulier en de bijlagen via Cryptshare naar notifications.aifmd@afm.nl. (Gebruik dat e-mailadres ook om ons het Cryptshare-wachtwoord te sturen.)

Via Cryptshare
 worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. Vermeld in het onderwerp: ‘retail top-up’ en de naam van de beheerder, de naam van de abi en het land van herkomst.)

Aanmelding aanbieden AIFM-beleggingsinstelling of beheren Nederlandse AIFM-beleggingsinstelling door niet-EU AIFM beheerder

Niet-Europese beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMs) die een abi willen gaan aanbieden in Nederland moeten deze notificeren. Hiervoor kunnen zij gebruik maken van het derdelandenregime van artikel 1:13b Wet op het financieel toezicht.

Notificatieformulier opsturen

Gebruik ons notificatieformulier om een abi door een niet-Europese beheerder te notificeren. Stuur deze naar non.eu.notifications.aifmd@afm.nl.

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor de uitzondering van artikel 1:13b, eerste en tweede lid, Wft dient een niet-EU beheerder in ieder geval aan de volgende eisen, zoals beschreven in artikel 1:13b, eerste lid, Wft, te voldoen: 

 • deelnemingsrechten in de abi mogen uitsluitend aan gekwalificeerde beleggers worden aangeboden; 
 • de niet-EU beheerder mag niet gevestigd zijn in een staat die op de lijst van niet coöperatieve landen en gebieden van de Financial Action Task Force of diens 
  opvolger staat; 
 • de AFM moet een samenwerkingsovereenkomst gesloten hebben met de toezichthouder van het niet-EU land waar de beheerder, of indien van toepassing de 
  abi, gevestigd is; en 
 • ·om de AFM in staat te stellen zich ervan te vergewissen dat deze samenwerkingsovereenkomsten met betrekking tot de specifieke beheerder of abi effectief uitgevoerd kunnen worden, vraagt de beheerder, of indien van toepassing de abi, een bevestiging van de desbetreffende toezichthouder dat zij een ‘covered entity’ is onder de samenwerkingsovereenkomst. 

Op beheerders die gebruikmaken van deze uitzondering is tevens een aantal doorlopende eisen van toepassing, die in artikel 1:13b, tweede lid, Wft zijn opgesomd. Zo geldt er onder meer een periodieke rapportageplicht richting DNB.

Kosten en termijn

Voor het notificeren van een abi door een niet-Europese beheerder naar Nederland worden door de AFM geen kosten in rekening gebracht.

Zodra de beheerder de complete notificatie heeft verstuurd, kan deze de abi in Nederland aanbieden.

Verlenen beleggingsdiensten in EU-lidstaat

Nederlandse vergunninghoudende beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMs) die beleggingsdiensten willen verlenen in een EU-lidstaat moeten deze laten notificeren. Nederlandse vergunninghoudende beheerders kunnen alleen beleggingsdiensten laten notificeren waarvan het hen toegestaan is deze te verlenen.

De AFM zal het ingevulde notificatieformulier binnen 1 of 2 maanden (afhankelijk van de notificatie) doorzenden naar de bevoegde autoriteiten van de relevante lidstaat. De AFM zal de beheerder informeren over deze doorzending, vanaf dat moment kan de beheerder de beleggingsdiensten verlenen in de EU-lidstaat van ontvangst.

Voor het notificeren van beleggingsdiensten worden door de AFM geen kosten in rekening gebracht. Het kan zijn dat de EU-lidstaat waarnaar genotificeerd wordt wel kosten in rekening brengt. Voor informatie over deze kosten kunt u terecht bij de toezichthouder van het desbetreffende land.

Voor een verzoek tot notificeren van beleggingsdiensten moet de beheerder onderstaand document aanleveren: 

De AFM kan alleen diensten notificeren waarvan het de beheerder is toegestaan deze te verlenen. Als dat niet het geval is, kan de beheerder een vergunninguitbreiding aanvragen. Wanneer u een AIFM-vergunningaanvraag of -uitbreiding indient of reeds heeft lopen bij de AFM en beleggingsdiensten wilt notificeren, kunt u de notificatieaanvraag voor het verlenen van beleggingsdiensten bij de aanvraag opnemen.

Registratie van een beleggingsinstelling van een uitgezonderde beheerder

Een uitgezonderde beheerder die reeds bij de AFM heeft gemeld dat hij onder het AIFMD-registratieregime valt, maar voornemens is om te starten met een nieuwe alternatieve beleggingsinstelling, moet ten minste twee weken voordat deelnemingsrechten in die nieuwe beleggingsinstelling aan beleggers worden aangeboden opnieuw het Meldingsformulier uitgezonderde beheerder bij de AFM aanleveren.

Wanneer u als beheerder reeds geregistreerd staat als uitgezonderde beheerder onder het AIFMD-registratieregime en alleen een nieuwe alternatieve beleggingsinstelling onder dat regime wilt aanmelden, kunt u het formulier ‘uitgezonderde beheerder’ gebruiken.

Voor het aanmelden van een alternatieve beleggingsinstelling door een uitgezonderde beheerder onder het AIFMD-registratieregime worden geen kosten in rekening gebracht.

Aanmelding bewaarder bij een Nederlandse alternatieve beleggingsinstelling

Een beheerder moet voor elk van de door hem beheerde abi’s één individuele bewaarder aanstellen. De bewaarder voert zijn taken uit, toegespitst op de specifieke abi waarvoor hij is aangesteld.

Wanneer er wijzigingen rakend aan de bewaarder plaatsvinden, moeten deze wijzigingen gemeld worden aan de AFM. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

 • vervanging huidige bewaarder door nieuwe bewaarder
 • materiële wijzigingen in de bedrijfsvoering van de bewaarder

Voorwaarden

De bewaarder wordt op een aantal onderdelen getoetst, waaronder:

 • beheerste en integere bedrijfsvoering en invulling bewaarderstaken
 • passendheid gezien specifieke abi waarvoor als bewaarder wordt opgetreden 
 • toetsing geschiktheid en onafhankelijkheid
 • financiële positie 
 • betrouwbaarheid van (dagelijks) beleidsbepalers
 • toetsing geschiktheid en betrouwbaarheid van (eventuele) commissarissen of vergelijkbare toezichthouders van de bewaarder
 • ·nieuw afgesloten bewaardersovereenkomst

Kosten en termijn

Als de wijziging (mede) een aanmelding van een nieuwe bewaarder behelst, dan brengt de AFM in het kader van toetsing van de geschiktheid en/of betrouwbaarheid van de bewaarder de volgende bedragen in rekening.

De kosten van een betrouwbaarheidsonderzoek zijn €700 per dagelijks beleidsbepaler, medebeleidsbepaler of commissaris. Voor een persoon die reeds eerder op betrouwbaarheid is getoetst worden geen kosten in rekening gebracht.

De kosten van een geschiktheidsonderzoek zijn €2.900 per dagelijks beleidsbepaler of commissaris. Voor een persoon die al eerder is getoetst op geschiktheid voor een bewaarder met een vergelijkbaar dienstenpakket worden geen kosten in rekening gebracht.

Als de AFM bij aanmelding van een eerder getoetste persoon twijfelt over de betrouwbaarheid en/of geschiktheid, dan moet de AFM opnieuw toetsen. De AFM legt hiervoor het tarief op van een nog ongetoetst persoon. Hertoetsing vindt plaats na bijvoorbeeld een faillissement, vergrijpboete of strafrechtelijke veroordeling.

Zodra de aanvraag is ingestuurd zijn de kosten voor het betrouwbaarheidsonderzoek verschuldigd, ongeacht de uitkomst van de aanvraagprocedure. Dit betekent dat de kosten in de volgende situaties in rekening worden gebracht: 

 • als de AFM de aanvraag goedkeurt of afwijst; 
 • wanneer u de aanmelding tussentijds intrekt; 
 • wanneer een toetsing niet binnen de gestelde termijn compleet is aangeleverd en de AFM de aanvraag buiten behandeling heeft gesteld.

De AFM moet het binnen een maand na ontvangst van de volledige melding van de wijziging aangeven als zij de voorgenomen wijziging afwijst dan wel daaraan beperkingen wil opleggen. 

Als een reactie uitblijft, mogen de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd. De AFM kan deze termijn met maximaal 1 maand verlengen als zij dit gezien de specifieke omstandigheden van het geval nodig acht. In geval van verlenging wordt de beheerder daarvan op de hoogte gebracht.

Registratie van een uitgezonderde beheerder incl. de beleggingsinstellingen onder beheer

Beheerders van beleggingsinstellingen die onder het AIFMD-registratieregime vallen en daardoor niet vergunningplichtig zijn, moeten zich (en de door hen te beheren beleggingsinstelling(en)) voorafgaand aan het aanbieden van deelnemingsrechten in de door hen te beheren belegginstinstelling(en) melden/registreren bij de AFM.

De kosten van een melding uitgezonderde beheerder zijn €4.400.

Aanmelding Money Market Fund of subfonds

Met ingang van 21 januari 2019 is het niet meer toegestaan om Money Market Funds (geldmarktfondsen, MMF’s) te beheren of aan te bieden zonder dat hiervoor een vergunninguitbreiding is aangevraagd en de desbetreffende MMF’s zijn aangemeld bij de AFM.

Een beheerder moet niet alleen zijn vergunning uitbreiden, maar al zijn aangeboden en/of beheerde MMF’s separaat aanmelden. Om een MMF te kunnen aanmelden bij de AFM moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de vereisten die voortkomen uit de MMFR. Hierbij kunt u denken aan vereisten voor:

 • het beleggingsbeleid
 • de waarderingsmethodiek

Als u nog niet in het bezit bent van een vergunning of als het een nieuw (sub)fonds betreft, moet u eerst een vergunning als beheerder aanvragen en/of het (sub)fonds aanmelden.

De kosten voor het aanmelden van een MMF bedragen €2500 per aangemelde MMF. De wettelijke behandeltermijn van de melding bedraagt twee maanden.

Aanmelden EuVECA of EuSEF-label (voor vergunninghoudende abi-beheerders)

 

Beheerders van een of meer beleggingsinstelling(en) die onder de AIFMD vergunningplicht vallen kunnen onder voorwaarden voor een of meer door hen beheerde fondsen een EuVECA of EuSEF label aanvragen.

Het label kan gebruikt worden om deelnemingsrechten van een door hen beheerd Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds aan te bieden in bepaalde andere lidstaten.

Voor het aanvragen van een EuVECA of EuSEF label moet u het formulier ‘EuVECA’ of 'EuSEF’ gebruiken. Deze formulieren vormen een aanvulling op het meldingsformulier beleggingsinstelling.

De kosten van de melding over het voornemen tot het aanbieden van een nieuw in aanmerking komend Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds zijn €1.000.

De AFM moet binnen een maand na ontvangst van de volledige melding voor het beheer van een Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds een beslissing nemen. De AFM kan deze termijn met maximaal 1 maand verlengen als zij dit gezien de specifieke omstandigheden van het geval nodig acht. In geval van verlenging wordt de beheerder daarvan op de hoogte gebracht.

 

Aanmelden EuVECA of EuSEF label (uitgezonderde beheerders)

Beheerders van een of meer beleggingsinstelling(en) die onder het AIFMD registratieregie vallen (uitgezonderde beheerders) kunnen onder voorwaarden voor een of meer door hen beheerde fondsen een EuVECA of EuSEF label aanvragen.

Het label kan gebruikt worden om deelnemingsrechten van een door hen beheerd Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds aan te bieden in bepaalde andere lidstaten.

Uitgezonderde beheerders van een in aanmerking komend Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds moeten de AFM informeren over materiële wijzigingen in de voorwaarden welke voor de initiële registratie aan de AFM overlegd zijn. 

Voor het aanvragen van een EuVECA of EuSEF label moet u het formulier ‘EuVECA’ of 'EuSEF’ gebruiken. Deze formulieren vormen een aanvulling op het meldingsformulier uitgezonderde beheerder.

De kosten van een registratie als beheerder van een in aanmerking komend Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds zijn €4.400.

De kosten van de melding over het voornemen tot het aanbieden van een nieuw in aanmerking komend Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds zijn €1.000.

De AFM moet binnen twee maanden na ontvangst van de volledige melding voor het beheer van een Durfkapitaal- of Sociaalondernemschapsfonds een beslissing nemen. 

De AFM kan deze termijn met maximaal 1 maand verlengen als zij dit gezien de specifieke omstandigheden van het geval nodig acht. In geval van verlenging wordt de beheerder daarvan op de hoogte gebracht.

De AFM beslist binnen één maand na ontvangst van de melding tot een materiele wijziging. Deze termijn kan eventueel met één maand worden verlengd.

Aanmelden bijkantoor AIFM-beheerder

Nederlandse vergunninghoudende beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMs) die een in een andere lidstaat een bijkantoor willen openen, moeten dit laten notificeren (paspoorten).

De AFM kan op verzoek van de Nederlandse vergunninghoudende beheerder een notificatie naar EU-lidstaten uitsturen. Hierbij stuurt zij onder meer informatie over de beheerder en het bijkantoor.

Voor het notificeren van een bijkantoor worden door de AFM geen kosten in rekening gebracht. Het kan zijn dat de EU-lidstaat waarnaar genotificeerd wordt wel kosten in rekening brengt. Voor informatie over deze kosten kunt u terecht bij de toezichthouder van het desbetreffende land. 

De AFM zal het ingevulde notificatieformulier binnen 2 maanden doorzenden naar de bevoegde autoriteiten van de relevante lidstaat. De AFM zal de beheerder informeren over deze doorzending, vanaf dat moment kan de beheerder actief worden in de EU-lidstaat van ontvangst.