Vergunningen AIFM

Op grond van de AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) heeft een beheerder een vergunning nodig om een alternatieve beleggingsinstelling te beheren en/of deelnemingsrechten daarin aan te bieden aan beleggers. 

Op deze pagina leest u hoe een vergunning kan worden aangevraagd of uitgebreid. Wilt u uw activiteiten staken? Dan moet u een verzoek tot intrekking van de gehele vergunning indienen. 

Vergunning aanvragen

Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen hebben een vergunning nodig. Om voor een vergunning in aanmerking te komen dient u een concreet voornemen tot het verrichten van vergunningplichtige activiteiten te hebben. Dit toont u aan doordat u al actief bent als uitgezonderde beheerder of doordat u voorbereidingen heeft getroffen voor het beheren en aanbieden van een of meer alternatieve beleggingsinstellingen.

Voorwaarden

Om een vergunning te verkrijgen moet u kunnen aantonen dat u vanaf het moment van het verrichten van de vergunningplichtige activiteiten voldoet aan een groot aantal voorwaarden.

Deze voorwaarden betreffen onder meer activiteiten van de beheerder, zoals:
  • doorzichtige zeggenschap structuur
  • beheerste en integere bedrijfsvoering
  • beleid ter voorkoming en beheersing van belangenconflicten
  • zorgvuldige delegatie
  • beheerste beloningen
  • solvabiliteit en liquiditeit
Het aanmelden als alternatieve beleggingsinstelling(en), zoals: 
  • informatieverstrekking aan beleggers
Aanmelden bewaarder, zoals:
  • passend bij specifieke beleggingsinstelling(en)
Aanmelden te toetsen personen bij de beheerder, alternatieve beleggingsinstelling(en) en bewaarder, zoals:
  • geschiktheid en/of betrouwbaarheid (dagelijks) beleidsbepalers, (eventuele) commissarissen en houders gekwalificeerde deelneming van/in de beheerder.

Kosten en termijn

Voor het behandelen van een vergunningaanvraag brengt de AFM een heffing in rekening, gebaseerd op een tarief van €200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €100.000.

De AFM moet binnen 13 weken na ontvangst van de vergunningaanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met 13 weken worden verlengd. Zodra de AFM om nadere gegevens of informatie verzoekt ter aanvulling op de vergunningaanvraag, wordt de beslistermijn opgeschort totdat de AFM de gevraagde informatie heeft ontvangen. Als de AFM binnen de door haar gestelde termijn geen (voldoende) aanvulling ontvangt op de aanvraag kan zij besluiten om de vergunningaanvraag buiten behandeling te laten of te stellen.

De vergunningaanvraag met bijbehorende documenten dient u in via het AFM-Portaal.

Vergunningaanvraag beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder

Voor een vergunningsaanvraag voor een beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder gelden dezelfde voorwaarden, kosten en termijn als voor een vergunningsaanvraag voor een beheerder van een alternatieve beleggingsmaatschappij. (Zoals hierboven beschreven.)

Vergunningaanvraag ELTIF met interne beheerder

Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen hebben op grond van artikel 5 van Verordening (EU)2015/760 een vergunning van de AFM nodig voor het aanbieden van Europese langetermijnbeleggingsinstellingen.Om voor een vergunning in aanmerking te komen dient u een concreet voornemen tot het verrichten van vergunningplichtige activiteiten te hebben.

Kosten en termijn

De AFM berekent €200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €100.000.

De AFM moet binnen 3 maanden na ontvangst van de vergunningaanvraag een beslissing nemen. Zodra de AFM om nadere gegevens of informatie verzoekt ter aanvulling op de vergunningaanvraag, wordt de beslistermijn opgeschort totdat de AFM de gevraagde informatie heeft ontvangen. Als de AFM binnen de door haar gestelde termijn geen (voldoende) aanvulling ontvangt op de aanvraag kan zij besluiten om de vergunningaanvraag buiten behandeling te laten of te stellen.

Vergunningaanvraag ELTIF met externe beheerder

Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen hebben op grond van artikel 5 van Verordening (EU)2015/760 een vergunning van de AFM nodig voor het aanbieden van Europese langetermijnbeleggingsinstellingen.Om voor een vergunning in aanmerking te komen dient u een concreet voornemen tot het verrichten van vergunningplichtige activiteiten te hebben.

Kosten en termijn

Voor het behandelen van een vergunningaanvraag brengt de AFM een heffing in rekening, gebaseerd op een tarief van €200 per uur voor AFM-werkzaamheden, tot een maximum van €100.000.

De AFM moet binnen 2 maanden na ontvangst van de vergunningaanvraag een beslissing nemen. Zodra de AFM om nadere gegevens of informatie verzoekt ter aanvulling op de vergunningaanvraag, wordt de beslistermijn opgeschort totdat de AFM de gevraagde informatie heeft ontvangen. Als de AFM binnen de door haar gestelde termijn geen (voldoende) aanvulling ontvangt op de aanvraag kan zij besluiten om de vergunningaanvraag buiten behandeling te laten of te stellen.

Relevante links

Vergunningaanvraag beheerder alternatieve beleggingsinstelling

Vergunning uitbreiden

Het kan zijn dat een reeds vergunninghoudende beheerder zijn vergunning wil laten uitbreiden omdat hij ook andere typen abi‘s (met andere soorten beleggingen) wil gaan beheren.

Een vergunning wordt in beginsel specifiek afgegeven voor het beheren van een (of meer) type(n) abi (s). Het kan zijn dat een reeds vergunninghoudende beheerder zijn vergunning wil laten uitbreiden omdat hij ook andere typen abi‘s (met andere soorten beleggingen) wil gaan beheren.

Vergunning uitbreiden van beheerder alternatieve beleggingsinstelling

U beschikt bijvoorbeeld over een vergunning als beheerder van een abi die belegt in financiële instrumenten. Wanneer het voornemen ontstaat om ook een abi te gaan beheren die belegt in vastgoed, moet u hiervoor een vergunninguitbreiding aanvragen. Een beheerder kan een bestaande vergunning uitbreiden wanneer deze ook beleggingsdiensten wil verlenen. Daarnaast moet een beheerder die een Money Market Fund (geldmarktfonds, MMF) aanbiedt en/of beheert of wil gaan beheren en/of aanbieden hiervoor bij de AFM éénmalig een uitbreiding van zijn vergunning aanvragen.

Voorwaarden
Om voor een vergunninguitbreiding in aanmerking te komen moet u ook voor het nieuw te beheren type abi aantonen dat u kunt voldoen aan de daaraan in wet- en regelgeving gestelde eisen. In ieder geval dient voldaan te zijn aan de volgende voorwaarden:

- minstens één dagelijks beleidsbepaler moet geschikt zijn voor de soorten beleggingen waarmee de vergunning wordt uitgebreid.
- de beschrijving van de bedrijfsvoering moet worden aangepast aan de nieuwe typen abi (s) /soorten beleggingen.
- per beheerde beleggingsinstelling moet een geschikte bewaarder zijn/worden aangesteld.

Kosten en termijn
De kosten van een vergunninguitbreiding zijn €10.500 per verzoek.

De AFM moet binnen 13 weken na ontvangst van de uitbreidingsaanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan eventueel met 13 weken worden verlengd. Zodra de AFM om nadere gegevens of informatie verzoekt ter aanvulling op de uitbreidingsaanvraag, wordt de beslistermijn opgeschort totdat de AFM de gevraagde informatie heeft ontvangen. Als de AFM binnen de door haar gestelde termijn geen (voldoende) aanvulling ontvangt op de aanvraag kan zij besluiten om de vergunningaanvraag buiten behandeling te laten of te stellen.

Vergunning uitbreiden voor beheer Money Market Funds

Met ingang van 21 januari 2019 is het niet meer toegestaan om Money Market Funds (geldmarktfondsen, MMF’s) te beheren of aan te bieden zonder dat hiervoor een vergunninguitbreiding is aangevraagd en de desbetreffende MMF’s zijn aangemeld bij de AFM. Een beheerder die een MMF aanbiedt en/of beheert of wil gaan beheren en/of aanbieden moet hiervoor bij de AFM éénmalig een uitbreiding van zijn vergunning aanvragen.

Voorwaarden
Om een uitbreiding van uw vergunning te verkrijgen moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden die voortkomen uit de Money Market Fund Regulation (MMFR), deze voorwaarden gaan onder meer over:

- ken uw cliëntbeleid
- interne kredietkwaliteitbeoordelingsprocedure
- datarapportageverplichtingen

Een beheerder moet niet alleen zijn vergunning uitbreiden, maar al zijn aangeboden en/of beheerde MMF’s separaat aanmelden. Om een MMF te kunnen aanmelden bij de AFM moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de vereisten die voortkomen uit de MMFR. Hierbij kunt u denken aan vereisten voor:

- het beleggingsbeleid
- de waarderingsmethodiek

Als u nog niet in het bezit bent van een vergunning of als het een nieuw (sub)fonds betreft, moet u eerst een vergunning als beheerder aanvragen en/of het (sub)fonds aanmelden.

Kosten en termijn
De AFM brengt zowel voor de aanvraag van de vergunninguitbreiding voor het beheer van de MMF als voor de melding van de MMF kosten in rekening:

Vergunninguitbreiding: €2500
Melding van een MMF: €2500 per aangemelde MMF

De wettelijke behandeltermijn van de aanvraag bedraagt twee maanden. 

Vergunning intrekken

Als u uw activiteiten wilt staken, dan moet u een verzoek tot intrekking van de gehele vergunning indienen.

Als u uw activiteiten als AIFM beheerder of AIFM beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder wilt staken, dan moet u een verzoek tot intrekking van de gehele vergunning indienen.

Volledige vergunningintrekking beleggingsinstelling

Welke informatie u moet aanleveren bij een aanvraag tot vergunningintrekking is mede afhankelijk van de reden van staking van werkzaamheden als beheerder. U moet uw aanvraag tot intrekking altijd motiveren en daarbij onder meer aantonen dat er door de beheerder geen vergunningplichtige activiteiten meer (zullen) worden verricht na intrekking van de vergunning.

Bij de vergunningintrekkingsgaanvraag moet u in ieder geval de volgende documenten verstrekken:

- verklaring beheerder
- verklaring bewaarder
- begeleidend schrijven

Een vergunningintrekking is kosteloos. De doorlopende toezichtkosten worden in rekening gebracht tot de intrekkingsdatum van uw vergunning (pro rato).

Intrekking ELTIF-vergunning

Als u uw activiteiten als beheerder van een Europese langetermijnbeleggingsinstelling (ELTIF) wilt staken, dan moet u een verzoek tot intrekking van deze vergunning indienen.

Welke informatie u moet aanleveren bij een aanvraag tot vergunningintrekking is mede afhankelijk van de reden van staking van werkzaamheden als beheerder. U moet uw aanvraag tot intrekking altijd motiveren en daarbij onder meer aantonen dat er door de beheerder met betrekking tot de ELTIF geen vergunningplichtige activiteiten meer (zullen) worden verricht na intrekking van de vergunning voor het beheren van een ELTIF.

Bij de ELTIF vergunningintrekkingsgaanvraag moet u in ieder geval de volgende documenten uploaden:

- verklaring beheerder
- verklaring bewaarder
- begeleidend schrijven

Een vergunningintrekking is kosteloos.