Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Informatieverstrekking bij kredieten

Adequate informatieverstrekking is een voorwaarde voor zorgvuldige dienstverlening. U moet de consument zo informeren, dat deze een goede afweging kan maken omtrent de aanschaf van het financiële product.

Er kunnen voorschriften zijn voor informatie die vooraf aan de overeenkomst wordt gegeven, bijvoorbeeld voor reclames. Na de aanschaf van het product is het in sommige gevallen verplicht informatie te verstrekken.

Verplichte informatie

Een financiële dienstverlener moet de consument voor het sluiten van een overeenkomst de informatie geven die redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van het krediet (artikel 4:20 Wft). Op deze manier biedt de financieel dienstverlener een consument de mogelijkheid de producten te begrijpen om tot een goede keuze te kunnen komen. Onder financiële dienstverleners worden niet alleen aanbieders of adviseurs ten aanzien van krediet verstaan, maar ook (herverzekerings-)bemiddelaars en (onder)gevolmachtigde agenten.

 

Voorschriften financiële dienstverleners

Financiële dienstverleners moeten de consument vóór de totstandkoming van een overeenkomst van een financiële dienst of financieel product informatie geven. Hierbij valt te denken aan het verstrekken van algemene informatie zoals de naam en het adres van bijvoorbeeld de aanbieder of de adviseur en de aard van de financiële dienstverlener (artikel 57 BGfo).

 

Indien u als financiële dienstverlener een overeenkomst op afstand sluit (bijvoorbeeld via het internet) met een consument, heeft u aanvullende informatieverplichtingen. Hiervoor verwijzen we u naar artikel 77 t/m 80 BGfo.

 

Houdt er ook rekening mee dat als gevolg van artikel 49 BGfo deze informatie onder andere in het Nederlands en schriftelijk dient te zijn.

 

Verplichte informatie voorafgaand aan de overeenkomst

Een aanbieder van krediet of een kredietbemiddelaar dient geruime tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst of een aanbod wordt gebonden een standaardformulier te verstrekken. Het standaardformulier bevat onder andere informatie over het soort krediet, de identiteit en geografische adres van de kredietgever of kredietbemiddelaar, het totale kredietbedrag, de voorwaarden voor kredietopneming en de duur van de overeenkomst.

 

Verplichte informatie na het sluiten van de overeenkomst

Er zijn voorschriften voor de informatie die gegeven moet worden gedurende de looptijd van de overeenkomst. Als aanbieder kunt u hierbij denken aan informatieverstrekking over wijziging van de kredietvergoeding gedurende de looptijd van de overeenkomst. In artikel 68 BGfo vindt u hier meer informatie over.

Niet-verplichte informatie

Als u reclame maakt, moet u zich wel aan bepaalde regels houden. Er is sprake van reclame als de informatieverstrekking een wervend of aanprijzend karakter kent in het geval van een bepaalde financiële dienst of een bepaald financieel product. Naast reclames kunt u ook andere onverplichte informatie verstrekken, zoals een offerte.

 

Waar moet u aan denken als u reclame maakt over krediet?

 De onderstaande normen gelden voor alle financiële ondernemingen die reclame maken over krediet. Het doel van deze normen is dat de consument een weloverwogen oordeel kan vormen over het krediet en de verschillende aanbiedingen kan vergelijken.

 

Maakt u reclame voor krediet dan bent u in bepaalde gevallen verplicht informatie te geven over bepaalde kenmerken van het krediet. In artikel 53 BGfo staat beschreven wanneer u welke kenmerken van krediet moet weergeven.

 

Aandachtspunten bij reclame-uitingen over krediet

In kredietreclames moet u een waarschuwing opnemen over de gevolgen die aan het krediet verbonden zijn.

 

Kredietwaarschuwing

Deze waarschuwing is een combinatie van zin en symbool en mag niet zelf worden vormgegeven. U moet gebruik maken van de kredietwaarschuwingen van de AFM. Het tonen van de kredietwaarschuwing geldt voor alle soorten kredietreclames. Met als uitzondering reclames voor hypothecaire kredieten waarbij geen relatie met een ander bestedingsdoel wordt gelegd dan de verwerving van de eigen woning (zie artikel 53, achtste lid, BGfo).

 

Krediettabel

In een reclame-uiting over krediet waarbij u informatie verstrekt over de debetrentevoet of andere informatie over de kosten van een krediet, moet u een krediettabel opnemen met informatie over:

  • het jaarlijkse kostenpercentage (JKP)
  • de (vaste of variabele) debetrentevoet
  • totale kredietbedrag.

Deze verplichting geldt zowel voor consumptief als hypothecair krediet. In de krediettabel mag geen andere informatie worden opgenomen dan de verplichte informatie. Wat er verder in de krediettabel opgenomen dient te worden is afhankelijk van de kredietvorm.

 

Voor reclame-uitingen op radio en televisie gelden andere regels. Raadpleeg hiervoor artikel 53 BGfo. Het doel van de voorschriften voor de tabel is dat de gegevens over het krediet in alle reclames op dezelfde wijze worden getoond. De consument kan met de tabel de belangrijke informatie onderscheiden van het geheel.

 

Reclame over consumptief krediet via Direct Mail

Als u de consument via Direct Mail informatie wilt verstrekken over de resterende ruimte binnen een doorlopend krediet, vindt de AFM het niet wenselijk als deze informatie elementen bevat die de beslissing van de consument mogelijk kunnen sturen.

 

Bijvoorbeeld door diverse suggesties voor bestedingsdoelen in beeld te brengen waarbij de consument in de verleiding kan komen om beschikbare financiële ruimte te benutten. Of door aan de consument bijvoorbeeld een al ingevulde antwoordcoupon te verstrekken.

 

Dit alles om te voorkomen dat de consument een impulsieve beslissing neemt. De AFM vindt dat bij een dergelijke werkwijze het klantbelang onvoldoende centraal staat.

 

Andere onverplichte informatie

Voor andere onverplichte informatie geldt hetzelfde als voor reclame-uitingen. Deze informatie mag geen afbreuk doen aan de verplicht te verstrekken informatie. Ook moet het commerciële oogmerk als zodanig herkenbaar zijn (artikel 4:19 Wft).