Go to content

Informatieverstrekking bij betaalproducten

Betaalproducten zijn financiële producten. Een betaalproduct is een rekening waarmee een consument geld kan aanhouden en girale betalingen kan doen en ontvangen. Adequate informatieverstrekking is een voorwaarde voor zorgvuldige dienstverlening.

Verplichte informatie bij betaalproducten

U bent als financiële onderneming verplicht informatie te geven voor het afsluiten van de overeenkomst. U dient de consument in ieder geval te voorzien van informatie die redelijkerwijs relevant is voor een adequate beoordeling van het product (artikel 4:20 Wft). Verder moet u ervoor zorgdragen dat de informatie die u verstrekt of beschikbaar stelt geen afbreuk doet aan de informatie die u moet verstrekken.

Andere punten waar u bij informatieverstrekking aan moet denken

Financiële dienstverleners moeten de consument vóór de totstandkoming van een overeenkomst van een financiële dienst of financieel product informatie geven. Hierbij valt te denken aan het verstrekken van algemene informatie zoals de naam en het adres van bijvoorbeeld de aanbieder of de adviseur en de aard van de financiële dienstverlener (artikel 57 BGfo).

Indien u als financiële dienstverlener een overeenkomst op afstand sluit (bijvoorbeeld via het internet) met een consument, heeft u aanvullende informatie verplichtingen. Let voor deze informatieverplichtingen op artikel 77 t/m 80 BGfo.

Houdt er ook rekening mee dat ingevolge artikel 49 BGfo deze informatie onder andere in het Nederlands en schriftelijk dient te zijn.

Verplichte informatie na het sluiten van de overeenkomst

Op verzoek van een ieder met een gerechtvaardigd belang moet worden mede gedeeld aan welke systemen als bedoeld in artikel 212a van de Faillissementswet u deelneemt (artikel 51 BGfo).