Go to content

Vergunningplicht bij groepsverzekeringen 

Organisaties die verzekeringnemer zijn bij een verzekeraar en van daaruit verzekeringen aanbieden aan klanten (‘groepsverzekeringen’), bijvoorbeeld transportbedrijven, moeten in bepaalde gevallen een vergunning van de AFM hebben omdat zij dan opereren als ‘verzekeringstussenpersoon’. Een vergunning is nodig als u als organisatie klanten bepaalde keuzes biedt en/of een vergoeding ontvangt van de klanten. Een beslisboom kan u helpen om te zien of u vergunningplichtig bent.

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een verzekeringsovereenkomst die is gesloten tussen een verzekeringnemer en een verzekeraar, waarbij de verzekeringnemer meerdere personen of ondernemingen als verzekerden op de polis kan bijschrijven. Denk bijvoorbeeld aan een verhuisbedrijf dat voor de dag van verhuizing een verzekering aanbiedt. Bij het deelnemen van verzekerden aan groepsverzekeringen:
  • meldt de verzekeringnemer de verzekerde bij de verzekeraar aan, onder opgave van zijn kenmerken;
  • betaalt de verzekerde de verzekeringspremie (al dan niet met een winstopslag ) aan de verzekeringnemer.

Een verzekerde kan automatisch toetreden tot een groepsverzekering óf na hiertoe bewust een keuze te hebben gemaakt (niet-automatische groepsverzekering). Juist in dit laatste geval komt de vergunningplicht om de hoek kijken.

Wanneer is sprake van een vergunningplicht?

U bent vergunningplichtig als u een groepsverzekering aanbiedt die voldoet aan beide van de volgende twee voorwaarden.

Er is sprake van een:

  1. keuzemogelijkheid
  2. vergoeding

Wat wordt verstaan onder 'keuzemogelijkheid'?

In het geval een verzekerde een keuze heeft om zich wel of niet te laten verzekeren is er sprake van een keuzemogelijkheid. Ook het aanbieden van bepaalde aanvullende opties of het juist laten vervallen van opties binnen de aangeboden verzekering wordt gezien als een keuzemogelijkheid.

Voorbeelden van gevallen waarin er sprake is van een keuze:

  • als bij een standaarddekking voor een groepsverzekering opties worden aangeboden (bijvoorbeeld opties voor een ruimere dekking, rechtsbijstanddekking, de looptijd en/of aanvullende risico’s verzekeren);
  • als een verzekerde de keuze heeft uit één of meerdere verzekeraars waar de verzekeringnemer een verzekering kan afsluiten.

Wat wordt verstaan onder 'vergoeding'? 

Er is sprake van een vergoeding als de verzekeringnemer een financieel voordeel behaalt. Het gaat daarbij niet om het doorberekenen van de premie en (administratie)kosten. Dat beschouwen wij niet als vergoeding. Wij zien daarnaast dat veel groepsverzekeringen als ‘service’ aan de klant worden aangeboden. Wij vinden dat er geen sprake is van een vergoeding als de ‘service’ wordt aangeboden zonder enig financieel voordeel.

Een ‘vergoeding’ is door het Europese Hof in zijn arrest als volgt geformuleerd (verwijzend naar Richtlijn Verzekeringsdistributie (art. 2, lid 1.9):

‘Een commissie, provisie of andere betaling, met inbegrip van economische voordelen van welke aard ook of enigerlei andere financiële of niet-financiële voordeel of stimulans, dat of die in verband met het verzekeringsdistributiebedrijf wordt aangeboden of verstrekt’.

Kortom: als een verzekerde dus de keuze heeft bij een verzekeringnemer en/of de verzekeringnemer berekent meer dan alleen premie en kosten, dan is sprake van vergunningplicht.

Wanneer is er geen sprake van vergunningplicht?

Er bestaat een uitzondering voor de vergunningplicht als u voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 7 Vrijstellingsregeling Wet op het financieel toezicht (Wft). Denk daarbij aan een beperkte premie of als de verzekering een aanvulling op het product of de dienst is. Dan bent u vrijgesteld van de vergunningplicht. Lees meer informatie over deze regeling.

De beslisboom kan u ook helpen om te bepalen of u een vergunning moet aanvragen of niet.


Uitgeschreven tekst infographic

De beslisboom kan u snel helpen om te zien of u vergunningplichtig bent.

• Vraag: Is er sprake van keuze vrijheid?:
Antwoord: Nee. U heeft geen vergunningplicht.
Antwoord: Ja. Ga naar volgende vraag

• Vraag: Ontvangt u een vergoeding?
Antwoord: Nee. U heeft geen vergunningplicht.
Antwoord: Ja. Ga naar volgende vraag.

• Vraag: Is artikel 7 vrijstellingsregeling Wft van toepassing?
Antwoord: Nee. U heeft een vergunningplicht.
Antwoord: Ja. U heeft geen vergunningplicht.

Vergunningaanvraag voor het bemiddelen in verzekeringen

Mocht u tot de conclusie komen dat u voor uw dienstverlening een vergunning moet aanvragen, dan geven wij u hier ruim de tijd voor. Uiterlijk 1 oktober 2025 dient u te beschikken over de benodigde vergunning. Informatie over het aanvragen van een vergunning en de kosten die daaraan verbonden zijn, kunt u vinden op de website van de AFM. Houdt u bij de aanvraag rekening met het feit dat het traject voor het aanvragen van de vergunning minimaal 13 weken kan duren. Om zeker te weten dat u op 1 oktober 2025 over een vergunning beschikt, adviseren wij u tijdig een aanvraag voor een vergunning in te dienen.

Arrest Hof van Justitie

De aangepaste regels rondom groepsverzekering zijn gekomen door een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit heeft op 29 september 2022 geoordeeld dat er bij werkzaamheden ten aanzien van verzekeringen bij raamcontracten (de zogeheten groepsverzekeringen) in bepaalde gevallen sprake kan zijn van vergunningplicht. In deze uitspraak van het Europese Hof zijn criteria geformuleerd in welke situaties bij groepsverzekeringen sprake is van bemiddelen in verzekeringen en daarmee van een vergunningplicht.