Aflossingsvrije hypotheek

Meer dan de helft van de hypotheekschuld van Nederlandse huizenbezitters bestaat uit aflossingsvrije leningen. Op deze leningen wordt niet regulier afgelost. Hierdoor kunnen aan het einde van de looptijd problemen ontstaan.

Video

Risico’s voor huizenbezitters

Bij huizenbezitters met een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek kunnen na verloop van tijd financiële problemen ontstaan. Als zij bijvoorbeeld te maken krijgen met een lager (pensioen)inkomen en hogere hypotheekuitgaven. Dit kan ertoe leiden dat ze moeite hebben om hun hypotheek te blijven betalen. Of zij kunnende hypotheek aan het einde van de looptijd niet aflossen of  herfinancieren. Per huizenbezitter kunnen de risico’s verschillen. Door tijdig de financiële situatie in kaart te brengen kunnen toekomstige problemen worden voorkomen. Hypotheekaanbieders en intermediairs spelen een belangrijke rol bij het informeren van hun klanten en het aandragen van oplossingen bij potentiële risico’s. 

Geef klanten inzicht in de risico’s van hun aflossingsvrije hypotheek

In samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB) is er een methode ontwikkeld om portefeuilles met aflossingsvrije hypotheken te segmenteren naar potentieel risico. Hypotheekaanbieders kunnen klanten die  risico’s lopen, benaderen om hen inzicht te geven in de opbouw en risico’s van hun aflossingsvrije hypotheek. Indien nodig krijgen klanten passende oplossingen aangereikt en worden zij tot actie aangezet. Hiervoor zijn afspraken gemaakt die doorlopend worden geëvalueerd. 

De AFM verwacht dat hypotheekaanbieders en – adviseurs samenwerken bij de aanpak van aflossingsvrije hypotheken. De AFM legt de eindverantwoordelijkheid voor het behalen van de resultaten bij de hypotheekaanbieders. De AFM houdt daar toezicht op.

Problemen voor klanten voorkomen

Onze ambitie is dat klanten zorgeloos kunnen blijven wonen. Hiervoor is nodig dat zij aan het einde van de economische looptijd de hypotheek kunnen herfinancieren of de hypotheek volledig kunnen aflossen. Of, als zij ervoor (moeten) kiezen om de hypotheek aan het einde van de economische looptijd af te lossen door middel van het verkopen van de woning, zij niet achterblijven met een restschuld.

Bewuste keuze door klanten mogelijk maken

Om die ambitie te realiseren, is het nodig dat klanten een bewuste keuze kunnen maken over hun aflossingsvrije hypotheek. Hiervoor is nodig dat zij:
 
  • inzicht krijgen in hun actuele en toekomstige hypotheeksituatie 
  • oplossingen aangereikt krijgen en tot actie worden aangezet   als dat nodig is
  • nu en in de toekomst doorlopend onderdeel blijven uitmaken van een beheertraject
 
De AFM vindt het belangrijk dat hypotheekaanbieders borgen en monitoren dat klanten onderdeel van de aanpak blijven, ook als klanten   geen aanvullende informatie delen of geen actie willen ondernemen. Klanten die geen actie kunnen ondernemen, krijgen een maatwerkoplossing aangeboden. 
 
Hypotheekaanbieders leggen aanvullende klantinformatie vast en gebruiken deze informatie om een betere inschatting te kunnen maken van het risico dat hun klanten met een aflossingsvrije hypotheek lopen.
 
Hypotheekaanbieders borgen hoe zij in hun aanpak omgaan met leereffecten. Zo kunnen zij evalueren welke technieken het effectiefst zijn bij het bieden van inzicht in de persoonlijke hypotheeksituatie van klanten, het bieden van oplossingsmogelijkheden en bij het aanzetten tot actie. Deze inzichten kunnen in een later stadium worden ingezet om bredere klantgroepen met een aflossingsvrije hypotheek effectiever te bereiken en tot actie aan te zetten.
 
De AFM vindt het van belang dat hypotheekaanbieders in hun aanpak rekening houden met gedragsinzichten. De AFM heeft daarom een drie stappen hand-out samengesteld, waarin de belangrijkste gedragsinzichten zijn gebundeld. Daarmee bieden we hypotheekaanbieders handvatten voor het verder ontwikkelen van een klantgerichte aanpak.

Waarom wil de AFM dat hypotheekaanbieders in actie komen?

Op dit moment is meer dan de helft van de totale hypotheekschuld in Nederland aflossingsvrij. DNB constateert dat een groot deel van de huishoudens mogelijk onvoldoende spaargeld en andere financiële bezittingen heeft om op de einddatum de hypotheek volledig af te lossen. Hoe groot het probleem van aflossingsvrije hypotheken uiteindelijk zal zijn, is afhankelijk van de economische omstandigheden in de toekomst. De ontwikkelingen in huizenprijzen, rentes, werkloosheid en pensioeninkomens zijn belangrijke factoren.
 
Veel aflossingsvrije hypotheken lopen af tussen 2035 en 2040. De meeste huishoudens hebben dus nog tijd om actie te ondernemen en hun financiële situatie voor de toekomst te verbeteren. Het is belangrijk dat hypotheekaanbieders nu hun verantwoordelijkheid nemen en klanten goed informeren en aansporen tot actie. Klanten hebben dan nog de tijd om maatregelen te treffen.

Meer informatie?

Heeft u als hypothecair kredietaanbieder een vraag? Neem dan contact op via aflossingsvrijehypotheken@afm.nl.