Go to content

Vergelijkingskaart

Financieel dienstverleners zijn verplicht om een vergelijkingskaart aan de consument te verstrekken voor advies over en bemiddeling in producten die onder het provisieverbod vallen.

De vergelijkingskaart heeft een vast format. De vergelijkingskaart is bedoeld om meer transparantie over financiële dienstverlening te krijgen. Met een vergelijkingskaart kunnen consumenten diensten en kosten eenvoudig vergelijken. Een vergelijkingskaart kan worden opgesteld met de vergelijkingskaartapplicatie, te vinden via het AFM Portaal.

Vergelijkingskaart verplichting

Of de verplichting om een vergelijkingskaart beschikbaar te stellen geldt voor uw onderneming, hangt van een aantal zaken af. Gebruik onderstaande schema's om te bepalen of u een verplichting heeft.

Reikwijdteschema voor adviseurs en/of bemiddelaars
Reikwijdteschema voor collectieve vergunninghouders
Reikwijdteschema voor aanbieders

Vergelijkingskaartapplicatie

De vergelijkingskaart kan via een applicatie worden gegenereerd waardoor de kaart automatisch voldoet aan de vormvereisten. Een vergelijkingskaart kan worden opgesteld met de vergelijkingskaartapplicatie, te vinden via het AFM Portaal.

Hieronder staan vier voorbeelden van ingevulde vergelijkingskaarten:  

• Vergelijkingskaart hypotheek
• Vergelijkingskaart pensioenaanvraag werkgever
• Vergelijkingskaart risico's afdekken
• Vergelijkingskaart vermogen opbouwen

Handleiding

Bij het invullen van de vergelijkingskaart kunt u de handleiding vergelijkingskaartapplicatie gebruiken. Deze handleiding geeft antwoord op vragen over de diverse stappen die moeten worden doorlopen.

Uitlegvideo's

Om te helpen bij het opstellen van de vergelijkingskaart in de applicatie hebben wij twee video's gemaakt. In de eerste video leggen we uit hoe de applicatie werkt. In de tweede video gaan we dieper in op onderdeel 4: onafhankelijk advies. 

Alsjeblieft accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

In deze video leggen we uit hoe een vergelijkingskaart kan worden aangemaakt in de online applicatie in het AFM Portaal

Alsjeblieft accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

In deze video gaan we dieper in op onderdeel 4 van de vergelijkingskaart over onafhankelijk advies

De vergelijkingskaart moet goed vindbaar zijn

Een vergelijkingskaart moet u niet alleen aan de klant verstrekken, dus actief overhandigen, maar moet ook goed vindbaar zijn op uw website of via andere digitale kanalen. Een voorbeeld van een ander digitaal kanaal is bijvoorbeeld een ‘app’. Een vergelijkingskaart is goed vindbaar als een consument de vergelijkingskaart kan vinden op of via een webpagina waar de consument naar informatie zoekt die in de vergelijkingskaart wordt behandeld.

Voorbeelden hiervan zijn webpagina’s waar informatie wordt gegeven over de dienstverlening, de bijbehorende kosten en het betreffende product (zoals de hypotheek).

In de Beleidsregel Informatieverstrekking zijn ook voorbeelden genoemd van moeilijk vindbare informatie, zoals dat informatie moeilijk vindbaar is als de informatie op webpagina’s staat waar de consument niet naar informatie zoekt die in de vergelijkingskaart wordt behandeld. Zo is informatie over de vergelijkingskaart ook moeilijk vindbaar als deze op de website staat onder het thema ‘Klantenservice’ of ‘Juridische informatie’.

Veelgestelde vragen over vergelijkingskaart

Welke vergelijkingskaarten zijn er?

Het uitgangspunt is dat de dienstverleningsvraag van de consument leidend is. De AFM definieert hierbij de volgende vier dienstverleningsvragen of behoeften:

• De hypotheekvraag

• Vermogen opbouwen

• Werkgeverspensioen

• Risico’s afdekken

Wanneer heb je een vergelijkingskaart nodig?

Of de verplichting om een vergelijkingskaart beschikbaar te stellen geldt voor uw onderneming, hangt van een aantal zaken af. Gebruik onderstaande schema's om te bepalen of u een verplichting heeft.


Reikwijdteschema voor adviseurs en/of bemiddelaars
Reikwijdteschema voor collectieve vergunninghouders
Reikwijdteschema voor aanbieders

Bent u in het bezit van een klantenportefeuille en doet u alleen nog het beheer van deze klantenportefeuille? Dan hoeft u geen vergelijkingskaart te maken. Let op: als u bij het beheer een wijziging moet doorgeven en er ontstaat een nieuwe overeenkomst, dan heeft u wel een vergelijkingskaart nodig.

Hoe maak ik een vergelijkingskaart?

Een standaard vergelijkingskaart maakt u met behulp van de vergelijkingskaartapplicatie. Het gebruik van de applicatie is niet verplicht. U kunt ook zelf een gestandaardiseerde vergelijkingskaart maken die aan de wettelijke eisen voldoet qua inhoud en de vorm.

Wanneer moet de vergelijkingskaart aan de consument of cliënt worden verstrekt?

U moet de vergelijkingskaart in een vroegtijdig stadium aan de klant verstrekken. Bijvoorbeeld tijdens het eerste klantcontact, maar in ieder geval steeds voorafgaand aan het verlenen van een financiële dienst.

Dus op het moment dat de klant nog geen beslissing heeft genomen over het distributiekanaal en de persoonlijke financiële situatie nog niet in kaart is gebracht.

Zo kan de klant in een vroeg stadium geïnformeerd worden over uw dienstverlening en de bijbehorende kosten en op basis hiervan een weloverwogen keuze kan maken.

Wanneer moet ik de vergelijkingskaart hebben?

Vanaf 1 april 2023 mag iedereen die hiertoe verplicht is een vergelijkingskaart opstellen.

Vanaf 1 oktober 2023 moet iedereen die hiertoe verplicht is een vergelijkingskaart opstellen. Alle regels met betrekking tot standaardisering van de vergelijkingskaart zijn opgenomen in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo).

Wat is het wettelijk kader?

Artikel 86f Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) stelt regels met betrekking tot de vergelijkingskaart en is gebaseerd op artikel 4:25b van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

In het zevende lid van artikel 86f BGfo is de mogelijkheid opgenomen voor de AFM om nadere regels te stellen met betrekking tot de inhoud, vorm en wijze van verstrekking van de vergelijkingskaart.

Deze nadere regels met betrekking tot standaardisering van de vergelijkingskaart zijn per 1 april 2023 opgenomen in de Nrgfo.

Wat is het wettelijk kader voor advies op onafhankelijke basis?

De voorwaarden om te voldoen aan onafhankelijk advies volgen uit de regelgeving in artikel 86f, tweede lid en vierde lid, in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en artikel 4:4 en bijlage 7 in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo).

Wat is een verbonden aanbieder?

De criteria van een 'verbonden aanbieder' staat beschreven in artikel 86f, tweede lid, van de BGfo. U geeft advies over een verbonden aanbieder als:

• u over uw eigen product adviseert (denk aan een bank die advies geeft haar eigen hypotheekproduct);
• of, als de aanbieder van het product (of de moedermaatschappij van deze aanbieder) een gekwalificeerde deelneming in uw onderneming heeft (denk hierbij aan een belang van meer dan 10% in uw onderneming);
• of andersom, dat uw eigen onderneming een gekwalificeerde deelneming heeft de aanbieder van het product (of in de moedermaatschappij van de aanbieder);
• of, als de aanbieder van het product waarover u adviseert, in zodanig nauw juridisch of economisch verband staat met (entiteiten van) uw eigen onderneming, dat het risico bestaat dat dit afbreuk doet aan de onafhankelijkheid van het verstrekte advies.

Hoe moet ik de vragen in de vergelijkingskaartapplicatie beantwoorden bij het onderdeel advies op onafhankelijke basis?

Om te voldoen aan advies op onafhankelijke basis, moet u voldoen aan twee voorwaarden:

1. Genoeg producten kunnen vergelijken die voldoende divers zijn wat type en aanbieder betreft, zodat een geschikt product kan worden geadviseerd;
2. Deze producten mogen niet uitsluitend producten zijn van verbonden aanbieders

Deze voorwaarden zijn wettelijk bepaald en staan op hooflijnen toegelicht in de applicatie bij onderdeel 4. Als u voldoet aan deze twee voorwaarden, moet u de bolletjes ‘ja’ aanklikken.

Maar hoe weet u nu of u voldoet aan deze voorwaarden?

Dat weet u door na te gaan of de producten die u kunt adviseren, voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Voorwaarde 1:
1. U moet weten hoeveel producten van hoeveel aanbieders u per productsoort kan vergelijken.
2. U moet weten of het aantal producten dat u per productsoort kan vergelijken voldoende divers qua type.

Voorwaarde 2:
U moet weten wat de relatie is tussen de aanbieder van deze producten en u zelf als financiële dienstverlener.

Op basis van deze informatie en de regelgeving, kunt u bepalen of u voldoet aan de de twee voorwaarden.

Heeft het onderdeel advies op onafhankelijke basis impact op bemiddelen?

Nee. Dit onderdeel gaat over advies en niet over bemiddelen.

Wanneer is er sprake van een gekwalificeerde deelneming?

Er is sprake is van een gekwalificeerde deelneming als er een rechtstreeks (door het bezit van aandelen of stemrechten) of middellijk (via een moedermaatschappij of holding) belang is van ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal van een onderneming. Dit geldt ook voor het hebben of kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare zeggenschap in een onderneming.

Bij het bepalen van het aantal stemrechten dat iemand in een onderneming heeft, worden tot diens stemrechten mede gerekend de stemmen waarover hij beschikt of geacht wordt te beschikken op grond van artikel 5:45 Wft (zie ook de definitie van gekwalificeerde deelneming in artikel 1:1 Wft).

Wat wordt verstaan onder een contractuele verplichting?

Er is sprake van een contactuele verplichting als er een afspraak met de aanbieder is om, in het geval u een bepaalde productsoort adviseert en/of bemiddelt, bij voorkeur te adviseren en/of te bemiddelen in het product van de aanbieder waarmee u de afspraak heeft gemaakt.

Hierbij is het hebben van een aanstelling bij een of meerdere aanbieders of een rekening courant-verhouding niet direct een contractuele verplichting, tenzij er een afspraak met een aanbieder is over het aanbrengen van bepaalde producten bij die aanbieder.