Go to content

Advies en bemiddeling

Adviseurs en bemiddelaars (financiële dienstverleners) hebben een vergunning van de AFM nodig om hun producten en diensten te aan te bieden.

AFM behandelt aanvragen

De AFM behandelt vergunningaanvragen en vrijstellingen en ziet toe dat onder andere de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) worden nageleefd. Hierbij letten we erop dat het belang van de klant centraal staat en de financiële dienstverlening passend is.

Veelgestelde vragen

Hoe verhouden zich de deskundigheidseisen voor bedrijfsvoering van aanbieders van beleggingsobjecten zich tot die van bemiddelaars en adviseurs van beleggingsobjecten

Beleggingsobjecten zijn doorgaans veelzijdige, complexe producten met een lange looptijd, waaraan de nodige risico’s zijn verbonden. Een aanbieder van beleggingsobjecten dient te beschikken over een beheerste en integere bedrijfsvoering. Daarnaast gelden een aantal specifieke eisen voor aanbieders die niet van toepassing zijn op bemiddelaars en adviseurs van beleggingsobjecten, zoals de plicht tot het vooraf opstellen van een beleggingsobjectprospectus, een financiële bijsluiter voor de producten en, het jaarlijks laten opstellen van een taxatie door een onafhankelijke taxateur. 
 
Kortom, er zijn grote verschillen tussen aanbieders in beleggingsobjecten enerzijds en bemiddelaars en adviseurs in beleggingsobjecten anderzijds, zowel in termen van complexiteit van de bedrijfsvoering als ook met betrekking tot de informatieverstrekking. Daarom zijn de eisen die aan aanbieders van beleggingsobjecten worden gesteld op dit aspect zwaarder dan de eisen die worden gesteld aan financiële dienstverleners die alleen bemiddelen en/of adviseren in beleggingsobjecten.
 
De AFM verwijst in dit verband ook naar de toelichting bij de “Vaststelling tarieven 2006 Regeling toezichtkosten Wet financiële dienstverlening” gepubliceerd in de Staatscourant van 13 januari 2006, nr. 10 pag. 10.

Ik ben een DGA, adviseur en/of bemiddelaar zonder personeel. Welke beheerst beloningsbeleid-regels gelden voor mij?

Wanneer u geen personeel in loondienst heeft, en u ook als bestuurder van uw onderneming niet in loondienst bent, bent u niet verplicht een beloningsbeleid op te stellen. Een beheerst beloningsbeleid veronderstelt namelijk dat u de mogelijkheid heeft om personen - werkzaam onder uw verantwoordelijkheid - door middel van beloningen prikkels te geven die een negatieve invloed (kunnen) hebben op de wijze waarop klanten worden behandeld. Wanneer u alleen werkt, is dit niet het geval.

Waarom presenteert de AFM nu deze visie op dienstverlening op maat?

De markt voor financiële dienstverlening is continu in beweging. Door het recente provisieverbod voor complexe en impactvolle financiële producten en het aankomende verbod op provisiestromen voor beleggingsondernemingen, wordt de klant steeds prijsbewuster en kritischer op dienstverlening en de toegevoegde waarde van producten.
 
Steeds vaker vragen marktpartijen de AFM hoe zij hun dienstverlening betaalbaar houden voor de klant. Dienstverleners hebben het gevoel dat zij van de wetgever en toezichthouder altijd een integraal advies moeten aanbieden, terwijl de klant niet bereid is de kosten hiervan volledig te betalen. De klant wil zelf bepalen welke diensten hij afneemt en wil dit tegen de laagst mogelijke prijs.
 
Met dit visiedocument wil de AFM u laten zien dat er binnen de bestaande wet- en regelgeving ruimte is om uw dienstverlening (kosten)efficiënt in te richten om daarmee goed aan te laten sluiten op de behoefte van uw klant. Dit betekent dat uw dienstverlening afhankelijk van de behoefte en situatie van de klant korter, minder diepgaand of minder breed kan worden ingestoken. In dit visiedocument noemen wij dit efficiënt.

Wij handelen altijd al in het belang van de klant. Een beheerst beloningsbeleid is bij ons niet nodig. Is dat juist?

Dit is onjuist. De Wft verplicht iedere financiële onderneming tot het opstellen van een schriftelijk beheerst beloningsbeleid. Het uitvoeren van een risicoanalyse en het nemen van passende beheersmaatregelen vormen daar een onderdeel van. Ook moet het beloningsbeleid openbaar gemaakt worden.