Go to content

Wat verwacht de AFM van marktpartijen?

De AFM verwacht van financiëlemarktdeelnemers dat zij voldoen aan de eisen rondom duurzaamheidsinformatie. Informatie moet op verschillende manieren aan klanten worden gepresenteerd. Het gaat hierbij onder meer om precontractuele informatie, informatie op websites en informatie in periodieke verslagen. Ook moet (duurzaamheids-)informatie actueel worden gehouden.

Financiëlemarktdeelnemers moeten als gevolg van de SFDR nagaan welke type producten zij aanbieden en op basis daarvan aan welke transparantieverplichtingen zij moeten voldoen. Het gevolg kan zijn dat voor bestaande duurzame financiële producten een wijziging in naam, doelen of kenmerken beter aansluit op de transparantie-eisen van de SFDR.

Implementatie van nieuwe regelgeving en tijdslijnen

De SFDR is per 10 maart 2021 van toepassing zijn. De lagere regelgeving, de zogeheten technische standaarden (Regulatory Technical Standards – RTS) is van toepassing per 1 januari 2023. Op 25 juli is de definitieve lagere regelgeving (RTS) in het Publicatieblad van de EU gepubliceerd.

Gedurende de periode vanaf 10 maart 2022 tot 1 januari 2023 is nog niet voor alle vereisten van de SFDR juridisch bindend voorgeschreven hoe deze moeten worden ingevuld. Hierover heeft de Europese Commissie op 20 oktober 2020 in een brief aan de Europese toezichthouders aangegeven dat zij wel verwacht dat de financiële sector in ieder geval op hoofdlijnen voldoet aan de vereisten in de SFDR per de ingangsdatum van 10 maart 2021.

Marktpartijen dienen sinds 10 maart 2021 derhalve op hoofdlijnen te voldoen aan de vereisten die voortkomen uit de SFDR. De AFM verwacht tevens van marktpartijen dat zij aan de slag gaan met de noodzakelijke voorbereidingen voor het voldoen aan de SFDR RTS.

De brief van de Europese Commissie vermeldt dat de concept RTS, zoals gepubliceerd op 4 februari 2021 en op 22 oktober 2021, als basis kunnen worden gebruikt voor de voorbereidingen in de aanloop naar de ingangsdatum van deze technische standaarden per 1 januari 2023 (relevant voor SFDR artikelen 4, 8, 9 10 en 11 ). Dit is in lijn met het gezamenlijk statement van de Europese Toezichtautoriteiten over de toepassing van de SFDR in deze periode tussen 10 maart 2021 en 1 januari 2023.

Aansluiting bij de Europese taxonomie

Op Europees niveau is er een taxonomie opgesteld met criteria voor het vaststellen of een economische activiteit als ecologisch duurzaam kan worden gedefinieerd, met het oog op het bepalen van de mate van ecologische duurzaamheid van een belegging.

De SFDR verplicht marktpartijen die duurzame producten aanbieden te rapporteren over de mate waarin hun beleggingen in lijn zijn met deze taxonomie. Deze verplichting geldt sinds 1 januari 2022. Ook hiervoor geldt dat de lagere regelgeving die voorschrijft hoe deze rapportage plaats moet vinden van toepassing is per 1 januari 2023. Zie daarvoor bovengenomende technische standaarden. 

Handvatten voor de sector

De AFM heeft verschillende handvatten gepubliceerd voor de sector. Ten behoeve van de voorbereidingen van marktpartijen om te voldoen aan de nieuwe regels die volgen uit de SFDR heeft de AFM in 2020 twee sectorbrieven gepubliceerd met handvatten aan de vermogensbeheersector en aan de pensioensector. De inhoud van deze brieven, zoals over het vergaren van data, kunnen ook relevant zijn voor andere financiëlemarktdeelnemers.

Daarnaast heeft de AFM een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de naleving van de SFDR- en Taxonomie-vereisten. Hierin zijn ook aanbevelingen opgenomen.

• In september 2021 is een onderzoeksrapport uitgebracht over de implementatie van de SFDR-vereisten door beheerders van Nederlandse beleggingsfondsen.
• Op 10 november 2022 heeft de AFM drie rapporten uitgebracht naar de naleving van de SFDR- en Taxonomievereisten: een rapport over de naleving onder banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen, een rapport over de naleving onder beheerders van Nederlandse beleggingsfondsen (dit rapport kijkt naar andere informatieverplichtingen dan het onderzoek uit 2021) en een rapport over de naleving onder pensioenfondsen en PPI's.

An english version of the (summary of the) reports will be available shortly.

De Europese Commissie en de Europese Toezichthoudende Autoriteiten hebben een aantal documenten gepubliceerd met aanvullende toelichting op de SFDR-vereisten:

1e Q&A van de Europese Commissie over de SFDR (14 juli 2021)
2e Q&A van de Europese Commissie over de SFDR (30 mei 2022)
Verduidelijkingen van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten over de lagere regelgeving van de SFDR (2 juni 2022)
Aanvullende Q&A van de Europese Toezichthoudende Autoriteiten over de lagere regelgeving van de SFDR (17 november 2022)

ESMA heeft ook op 31 mei 2022 in een supervisory briefing handvatten gepubliceerd voor toezichthouders bij het toezicht op duurzaamheidsinformatie van vermogensbeheerders. Deze publicatie biedt tevens belangrijke handvatten voor de sector, onder andere met betrekking tot het gebruikt van fondsnamen.