Go to content

Vereisten uit de SFDR

De SFDR schrijft transparantieregels voor over duurzaamheid door financiëlemarktdeelnemers en financieel adviseurs.

Onder financiëlemarktdeelnemers worden onder meer verstaan banken, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, en levensverzekeraars (voor zover zij verzekeringsgerelateerde beleggingsproducten aanbieden).

De SFDR is ook van toepassing op financieel adviseurs met drie of meer werknemers, die beleggingsadvies of advies met betrekking tot verzekeringsgerelateerde beleggingsproducten verstrekken.

Financiëlemarktdeelnemers moeten transparant zijn over:

  • het in aanmerking nemen van ongunstige effecten op duurzaamheid in het beleggingsbeleid, op entiteitsniveau en op productniveau (SFDR artikelen 4 en 7);
  • de integratie van duurzaamheidsrisico’s, de gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico’s, en het beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s (SFDR artikelen 3, 5 en 6);
  • de manier waarop een product invulling geeft aan duurzame doelstellingen dan wel kenmerken, zowel precontractueel als op periodieke basis) (SFDR artikelen 8, 9 10, en 11).
  Financieel adviseurs moeten transparant zijn over:
  • het aanmerking nemen van ongunstige effecten op duurzaamheid in het beleggings- of verzekeringsadvies (artikel 4);
  • de integratie van duurzaamheidsrisico’s, de gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico’s, en het beloningsbeleid met betrekking tot de integratie van duurzaamheidsrisico’s (SFDR artikelen 3, 5 en 6).

Transparantie over het meewegen van negatieve duurzaamheidsimpact bij investeringsbeslissingen

De SFDR verplicht financiëlemarktdeelnemers een verklaring op hun website te plaatsen waaruit is op te maken of zij de negatieve duurzaamheidsimpact van hun beleggingen meewegen. Als dat het geval is, moeten zij ook duidelijk maken hoe het due diligence beleid daarop is afgestemd. Daarbij mag rekening worden gehouden met de omvang, aard en complexiteit van de activiteiten en producten.

Financiëlemarktdeelnemers worden door de SFDR verplicht de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen te meten aan de hand van een reeks aan duurzaamheidsfactoren en zullen hierover aan klanten moeten communiceren. In eerste instantie zullen de ongunstige effecten transparant moeten worden gemaakt op het niveau van de onderneming, maar in een later stadium ook op het niveau van individuele duurzame financiële producten.

Als marktpartijen de negatieve duurzaamheidsimpact niet meewegen, moeten zij daar in een verklaring op hun website verantwoording over afleggen op door de SFDR voorgeschreven wijze. In dat geval dient de financiëlemarktdeelnemer tevens aan te geven of en wanneer men voornemens is de ongunstige effecten wel in aanmerking te nemen. Een dergelijke negatieve verklaring is alleen toegestaan voor marktpartijen met minder dan 500 werknemers.

Ook voor financieel adviseurs geldt dat zij informatie op hun website moeten publiceren over de vraag of zij in hun beleggings- of verzekeringsadvies de belangrijkste ongunstige duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen. Indien dit (nog) niet aanmerking genomen wordt, dient ook de financieel adviseur aan te geven of en wanneer deze hiertoe wel voornemens is.

Transparantie over gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico's en de integratie van deze risico's in het beloningsbeleid

Financiëlemarktdeelnemers en financieel adviseurs moeten daarnaast op hun website informatie publiceren over de gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in hun beleggingsbeslissingsprocedure.

Ook moeten zij in hun beloningsbeleid informatie opnemen over de wijze waarop het beleid spoort met de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Ook deze informatie moet terug te vinden zijn op de websites van de ondernemingen.

Transparantie over de integratie van duurzaamheidsrisico's in precontractuele informatie

Elke financiëlemarktdeelnemer zal in de precontractuele informatie een beschrijving moeten geven van:

  • de wijze waarop duurzaamheidsrisico’s onderdeel uitmaken van het besluitvormingsproces rondom investeringsbeslissingen, respectievelijk investeringsadvies of verzekeringsadvies, en
  • het waarschijnlijke effect van de duurzaamheidsimpact op het rendement van het financiële product, of
  • als zij verwachten dat duurzaamheidsrisico’s geen rol spelen, een heldere en beknopte toelichting (comply-or-explain).

Transparantie over duurzaamheidskenmerken en/of doelstellingen van duurzame financiële producten

De SFDR verplicht financiëlemarktdeelnemers om in precontractuele informatie, in productinformatie op de website, en op periodieke basis transparant te zijn over de duurzaamheidskenmerken en –doelstellingen van hun financiële producten.

De precieze transparantieverplichtingen volgend uit de SFDR zijn afhankelijk van de categorisering van het type product. De SFDR maakt onderscheid tussen financiële producten die ecologische of sociale kenmerken promoten en financiële producten die duurzame beleggingen ten doel hebben. Een derde categorie zijn de financiële producten die niet als duurzaam worden gepromoot.

Dit betekent niet dat elk product met, bijvoorbeeld, duurzame kenmerken dezelfde mate van duurzaamheid kent. Wel betekent dit dat men bij elk product dat in de markt is gezet als duurzaam, in welke mate dan ook, transparant moet zijn over hoe invulling wordt gegeven aan de duurzaamheidskenmerken.

De doelen of kenmerken van duurzame financiële producten zijn bepalend voor de karakteristieken van een product en daarmee belangrijk bij de beoordeling of producten passen bij de voorkeuren en verwachtingen van klanten. Een gevolg van het formuleren van een duurzaam doel of kenmerk is dat marktpartijen zich hier (achteraf) ook periodiek over zullen moeten verantwoorden: doet het product wat wordt beloofd? Deze verantwoording moet worden opgenomen in de aangewezen reguliere periodieke verslagen.