Duurzaamheidsverslaggeving en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Grote beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars zijn verplicht om een niet-financiële verklaring op te nemen in hun bestuursverslag, krachtens het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie en het Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid. Zij moeten daarmee transparantie bieden over onder andere de duurzaamheidsrisico’s die zij lopen, de impact die zij hebben op mens en milieu, hun diversiteits- en personeelsbeleid en hun omgang met zaken als mensenrechten en corruptie. Deze verplichtingen vloeien voort uit de Europese richtlijn 2014/95/EU, oftewel de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De AFM houdt toezicht op de niet-financiële verslaggeving.

De verplichte niet-financiële verklaring volgend uit de NFRD is een belangrijke stap in de richting van verplichte duurzaamheidsverslaggeving. De NFRD laat tegelijkertijd nog grotendeels open op welke manieren grote uitgevende instellingen moeten rapporteren over de niet-financiële aspecten van hun bedrijfsvoering en welke informatie daarbij geleverd moet worden.

De AFM is van mening dat een verdere invulling en standaardisering van de niet-financiële rapportage-eisen noodzakelijk is. Zo wordt niet-financiële informatie, waaronder duurzaamheidsinformatie, relevanter en vergelijkbaarder voor beleggers en andere stakeholders. Ook hecht de AFM belang aan een goede aansluiting met de overige duurzaamheidstransparantieregels, zoals de SFDR en de definities van duurzaamheid zoals vastgelegd in de Taxonomie Verordening.

De CSRD

Om de transparantie rondom duurzaamheid en andere niet-financiële zaken te versterken heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel ter herziening van de NFRD gepubliceerd, en daarbij gekozen voor een nieuwe naam voor deze richtlijn: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De CSRD verbreedt de reikwijdte van de NFRD door de niet-financiële transparantie-eisen verplicht te stellen voor meer soorten ondernemingen. Daarnaast schrijft de CSRD voor dat er een eenduidige verslaggevingsstandaard wordt opgesteld in Europa die duidelijk maakt op welke manier er over niet-financiële informatie moet worden gerapporteerd. Inhoudelijk gezien worden de rapportage-eisen uitgebreid en wordt assurance door derden voor niet-financiële verklaringen verplicht gesteld. Deze en andere belangrijke wijzigingen in het CSRD vindt u hieronder opgesomd:

  • De reikwijdte van de wetgeving wordt uitgebreid naar alle beursgenoteerde ondernemingen en grote niet-beursgenoteerde ondernemingen.
  • De inhoudelijke rapportage-eisen rondom duurzaamheid worden uitgebreid en verduidelijkt.
  • Een gemeenschappelijke set aan rapportagestandaarden worden verplicht in heel Europa.
  • Voor de inhoud van duurzaamheidsinformatie wordt (beperkte) assurance verplicht gesteld.
  • De digitale aanlevering van deze informatie wordt tevens verplicht gesteld.

De CSRD wordt naar verwachting in 2022 aangenomen door het Europees Parlement en de Europese Raad. De sets van rapportagestandaarden (opgesteld door de European Financial Reporting Group) dienen in 2023 gereed te zijn. Deze zullen voor het eerst gehanteerd moeten worden in bestuursverslagen over boekjaar 2023.