Aanvragen vergunning onder EU-crowdfundingverordening

Crowdfundingdienstverleners moeten een vergunningaanvraag indienen bij de AFM als zij hun dienstverlening willen aanbieden. Ze moeten daarbij voldoen aan de eisen die voortkomen uit de Europese crowdfundingverordening (EU) 2020/1503.

De EU-crowdfundingverordening is op 10 november 2021 in werking getreden. De verordening biedt een behoorlijke uitbreiding op het gebied van beleggersbescherming, transparantie en operationele processen ten opzichte van oudere regelgeving. De verhoogde standaarden waarborgen dat in alle EU-landen dezelfde regels gelden voor crowdfundingdienstverleners.

Zowel nieuwe als bestaande crowdfundingdienstverleners kunnen hun vergunningaanvraag onder de nieuwe verordening sinds de in werking treding indienen. Zie voor de behandelingstermijnen van de vergunningaanvragen het kopje Tijdslijnen hieronder.

Indienen aanvraag

Het aanvragen van een vergunning begint met het indienen van een verzoek om een aanvraagformulier. Dit kan via het e-mailadres CSPvergunningaanvraag@afm.nl.

 

Het aanvraagformulier is gebaseerd op de Europese crowdfundingverordening (EU) 2020/1503 en de (meest actuele) concept Regulatory Technical Standards (RTS). In de RTS staat aangegeven wat onder bepaalde elementen in de verordening wordt verstaan. Meer specifiek gaat het om artikel 12 van de verordening en RTS 4 die betrekking hebben op de vergunningaanvraag. In het aanvraagformulier dat de AFM u zal toezenden staat wat wij van u verwachten voor het aanvragen van een vergunning.

Tijdslijnen

Nadat de AFM het ingevulde aanvraagformulier met bijlages ontvangen heeft, wordt binnen 25 werkdagen beoordeeld of de aanvraag volledig is. Indien de aanvraag niet volledig is, vragen wij de aanvullende informatie alsnog aan te leveren binnen een gespecificeerde termijn.

Zodra een aanvraag volledig is, ontvangt u hiervan een bevestiging. De behandeltermijn van de aanvraag gaat vanaf dat moment lopen. De AFM kan naar aanleiding van de inhoudelijke beoordeling met aanvullende vragen komen. Binnen drie maanden na ontvangst van een volledige aanvraag beoordeelt de AFM of de crowdfundingdienstverlener voldoet aan de vereisten van de verordening en wordt een besluit genomen tot verlening of weigering van een vergunning.

Toetsing en kosten

Voor het verlenen van de vergunning worden een aantal zaken getoetst zoals de betrouwbaarheid en geschiktheid van de bestuurder(s), het eigen vermogen, de belangenverstrengelingregeling, de klachtenregeling en de instapkennistest voor niet-ervaren beleggers. Ook zal de bedrijfsvoering worden getoetst op de transparantie-eisen ten aanzien van de belegger en op het beoogde zorgvuldigheidsniveau ten aanzien van de projecteigenaar. Ook zal de crowdfundingdienstverlener regelingen treffen en handhaven om ervoor te zorgen dat betalingen lopen door middel van betaaldienstverleners.

Op basis van de vergunning kan de crowdfunder zijn diensten ook in de andere EU-lidstaten aanbieden.

De kosten van een vergunningaanvraag zijn 200 euro per uur met een maximum van 75.000 euro. Deze zijn vastgesteld door het ministerie van Financiën.


Personen die het beleid van een financiële onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Op deze pagina leest u hoe wij dit toetsen.