Go to content

Wet- en regelgeving

Hier vindt u de wet- en regelgeving die van toepassing is op crowdfundingdienstverleners. Met name de Europese crowdfundingverordening is relevant. Voor een aantal crowdfundingdienstverleners geldt dat zij nog vallen onder nationaal regime (ontheffinghouders of BO-vergunninghouders).

Europese crowdfundingverordening

De European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) is sinds 10 november 2021 van kracht in de EU-lidstaten. Crowdfundingdienstverleners in Nederland die zich richten op bedrijfsfinancieringen, moeten over de vergunning Crowdfunding Service Provider beschikken om crowdfundingdiensten te mogen verlenen. De vergunning kan worden aangevraagd bij de AFM. De AFM toetst of deze partijen voldoen aan de vereisten en de doelstellingen van de ECSPR.

Scope

De ECSPR is van toepassing op crowdfundingdienstverleners die bedrijfsfinancieringsbelangstellingen van beleggers en projecteigenaren matchen, via het faciliteren van het verstrekken van leningen en/of het plaatsen van effecten zonder plaatsingsgarantie (inclusief het ontvangen en doorgeven van de orders). De ECSPR is niet van toepassing op financiering van consumenten en crowdfunding-aanbiedingen met een tegenwaarde van meer dan 5 miljoen euro, berekend over een periode van twaalf maanden. Hiervoor gelden andere regels.

Doelstellingen

De ECSPR is onderdeel van de Europese Kapitaalmarktunie waarbij gestreefd wordt naar harmonisatie van de EU-kapitaalmarkten. Met de ECSPR wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat in alle EU-landen dezelfde regels gelden voor crowdfundingdienstverleners.

De ECSPR moet voor een hoog niveau van beleggersbescherming zorgen, zodat potentiële beleggers beter weten wat het betreffende project inhoudt, meer inzicht krijgen in de vooruitzichten en beter kunnen inschatten welke risico’s eraan zijn verbonden. Crowdfundingdienstverleners dienen hier zorg voor te dragen.

De ECSPR heeft rechtstreekse werking en hoeft niet te worden geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving.

Wettelijke vereisten

De ECSPR kent diverse verplichtingen waaraan crowdfundingdienstverleners moeten voldoen, zowel bij de aanvraag van een vergunning als daarna (doorlopende verplichtingen). Hieronder staan een aantal van deze verplichtingen:

• Informatieverstrekking: informatie die crowdfundingplatformen verstrekken aan hun klanten moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. En alle marketinguitingen moeten als zodanig duidelijk herkenbaar zijn.

• Verzuimgraden: crowdfundingdienstverleners die het verstrekken van leningen faciliteren moeten ieder jaar de verzuimgraad van hun projecten openbaar maken. De ECSPR stelt ook regels aan de berekening van de verzuimgraad.

• Blad met Essentiële Beleggingsinformatie (KIIS): voor ieder project moet een gestandaardiseerd blad worden geschreven. De projecteigenaar draagt meestal zorg voor het opstellen ervan, maar de crowdfundingdienstverlener moet de volledigheid, juistheid en duidelijkheid van de informatie controleren.

• Toelatingskennistest en simulatie verlies: crowdfundingdienstverleners moeten ervoor zorgen dat niet-ervaren beleggers een toelatingskennistest afnemen inclusief een simulatie van het potentiële verlies dat kan worden gedragen, voordat zij beginnen met beleggen.

• Eerlijk handelen: crowdfundingdienstverleners handelen eerlijk, rechtvaardig en professioneel in overeenstemming met de belangen van hun klanten. Zij betalen of aanvaarden geen vergoeding, korting of niet-geldelijk voordeel voor het geleiden van orders van beleggers naar een bepaald project.

• Uitbesteding: crowdfundingdienstverleners mogen diensten uitbesteden aan derden, maar de crowdfundingdienstverlener blijft volledig verantwoordelijk voor de naleving van de ECSPR met betrekking tot alle uitbestede activiteiten.

• Doeltreffende en prudente bedrijfsvoering: crowdfundingdienstverleners moeten beschikken over toereikende beleidsregels, procedures en controlemechanismen om een doeltreffende en prudente bedrijfsvoering te waarborgen, inclusief scheiding van verantwoordelijkheden en de bedrijfscontinuïteit.

Daarnaast vereist de ECSPR onder andere dat crowdfundingdienstverleners hun vermogensscheiding goed op orde hebben, een betrouwbaar en geschikt bestuur hebben, belangenconflicten voorkomen en zorgvuldig onderzoek doen bij projecteigenaren.

Wettelijke vereisten

Een aantal vereisten van de ECSPR zijn door de Europese Commissie verder uitgewerkt in zogeheten gedelegeerde verordeningen. Voorbeelden hiervan zijn regels rondom het blad met essentiële beleggingsinformatie, de toelatingskennistest voor niet-ervaren beleggers, klachtenbehandeling, het bedrijfscontinuïteitsplan, belangenconflicten, verzuimgraden en de vergunningaanvraag.

Daarnaast heeft ESMA Q&A’s gepubliceerd. Deze Q&A’s geven nadere uitleg over diverse onderdelen van de ECSPR.

De AFM heeft in november 2021 (online) bijeenkomsten georganiseerd met marktpartijen over de ECSPR. Tijdens deze bijeenkomsten werden vragen van marktpartijen besproken. De AFM heeft de vragen gebundeld en uitgewerkt in het document Vragen en antwoorden (Q&A) Europese crowdfundingverordening.

Transitieperiode

Voor crowdfundingdiensterverleners die op 10 november 2021 al actief waren overeenkomstig de nationale regels geldt een overgangstermijn. Als zij crowdfundingdiensten willen blijven verlenen, moeten zij per 10 november 2023 over een ECSP-vergunning beschikken. Tot die tijd geldt voor hen het nationale regime.