Go to content

Overbruggingsplan: informeer deelnemers binnen een week

Pensioenfondsen die een overbruggingsplan indienen bij DNB, moeten daarover ook hun deelnemers informeren. Doe dit idealiter tegelijkertijd, maar uiterlijk binnen een week.
Als je als pensioenfonds in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel gebruik wil maken van het zogeheten ‘transitie-financieel toetsingskader’ (transitie-ftk), dan moet je jaarlijks een overbruggingsplan indienen bij De Nederlandsche Bank (DNB) en deelnemers hierover informeren. In het transitie-ftk gelden andere regels over het verhogen en verlagen van pensioen dan onder het reguliere ftk. In de deelnemerscommunicatie gaat het pensioenfonds in op gevolgen en de onderbouwing van het gebruik van transitie-ftk.

Belang van deelnemerscommunicatie

Door het gebruik van het transitie-ftk wordt de deelnemer mogelijk meermaals geconfronteerd met aanpassingen van het pensioen in de aanloop naar de transitie. Het risico bestaat dat deelnemers het zicht verliezen op wat er gebeurt met hun pensioen, en waarom dit gebeurt. Dit kan onder meer leiden tot onbegrip en onrealistische verwachtingen. Het is daarom belangrijk dat je als pensioenfonds deelnemers duidelijk en tijdig informeert over de gevolgen van het indienen van het overbruggingsplan.

Wettelijke eisen deelnemerscommunicatie

Het is een wettelijke verplichting om deelnemers te informeren over het overbruggingsplan en de onderbouwing daarvan. Dit is opgenomen in artikel 150p van de Pensioenwet (Pw). In de Memorie van Toelichting bij de Pensioenwet staat dat je hierbij ook de gevolgen van het gebruik van het transitie-ftk voor de deelnemer inzichtelijk maakt. Op grond van artikel 48 van de Pensioenwet moet die informatie bovendien duidelijk, evenwichtig, correct en tijdig zijn.

Aandachtpunten bij deelnemerscommunicatie

Er zijn verschillende aandachtspunten bij het informeren van de deelnemer over het overbruggingsplan en het gebruik van het transitie-ftk. Deze aandachtspunten staan hieronder. De aandachtspunten kwamen mede tot stand na onderzoek van de AFM naar communicatie over het overbruggingsplan door pensioenfondsen die in 2023 een overbruggingsplan hebben ingediend bij DNB.

Informeer deelnemers binnen een week

Informeer de deelnemer liefst tegelijk, maar in ieder geval binnen een week na indiening van het overbruggingsplan. De gedachte daarachter is dat de deelnemer zich zo een mening kan vormen over het overbruggingsplan, er vragen over kan stellen of eventueel een zienswijze kan indienen bij DNB. Zo’n zienswijze moet de deelnemer binnen drie weken indienen nadat je als pensioenfonds je overbruggingsplan aan DNB hebt gestuurd.

Geef een toelichting op de tijdelijke regels

In je communicatie moet een duidelijke uitleg staan over de tijdelijke regels van het transitie-ftk. Licht toe wat de tijdelijke regels inhouden. Wanneer kan het fonds indexeren? Wanneer moet er gekort worden? Zijn er gevolgen voor inhaalindexatie? Wat zijn de gevolgen voor het invaren? Hoe concreter, hoe beter. Voorbeelden kunnen helpen om de informatie te verduidelijken. Geef bijvoorbeeld aan hoeveel geïndexeerd kan worden bij een bepaalde inflatie en dekkingsgraad. Eventueel kun je complexere informatie in een diepere laag plaatsen.

Zorg dat de informatie vindbaar blijft

Mogelijk willen deelnemers pas (veel) later meer weten over het gebruik van het transitie-ftk en hoe zich dat verhoudt tot de transitie. Zorg daarom dat de informatie vindbaar is en blijft. Overweeg bijvoorbeeld om informatie over het transitie-ftk te plaatsen op de webpagina over de pensioentransitie. Bedenk ook hoe je het transitie-ftk opneemt in algemene informatie over de transitie en op de Persoonlijke Transitie Overzichten die je aan deelnemers moet verstrekken op basis van artikel 150j van de Pensioenwet. Het transitie-ftk is immers onlosmakelijk verbonden met de transitie.

Benoem in elke laag kansen en risico’s

De informatie als geheel, maar ook iedere informatielaag afzonderlijk, moet evenwichtig zijn. Het is daarom van belang dat zowel de kansen en de risico’s in iedere communicatielaag terugkomen. Soms kiezen pensioenfondsen ervoor om de risico’s van het transitie-ftk niet te benoemen, of pas in een diepere laag. Zo’n risico kan bijvoorbeeld zijn dat er minder vermogen is bij invaren, of dat sommige groepen deelnemers erop achteruitgaan. Licht op evenwichtige wijze toe waarom je, ondanks de risico’s, er toch voor kiest om gebruik te maken van het transitie-ftk.

Wijs deelnemers op mogelijkheden

Veel pensioenfondsen maken gebruik van gelaagde communicatie. Maak dan duidelijk welke informatie deelnemers in diepere lagen kunnen lezen, en waarom dat voor hen relevant is. Benoem ook de mogelijkheid om vragen te stellen, of moedig deelnemers aan om zich een mening te vormen (en te uiten) over het gebruik van het transitie-ftk.