Go to content

Aanvraag goedkeuring prospectus

Deze pagina geeft informatie over hoe u een aanvraag tot goedkeuring van een prospectus of supplement doet en welke documenten u met de aanvraag mee moet sturen. Daarnaast vindt u informatie over de kosten, de machine leesbare gegevens die bij goedkeuring verstrekt moeten worden en over de ontheffing van verplichte informatie die wij kunnen verlenen.

Aanvraag goedkeuring prospectus

Wilt u een prospectus laten goedkeuren door ons? Dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. U doet dat per e-mail, door de volgende documenten in doorzoekbaar elektronisch format toe te sturen: 
  • een verzoek tot goedkeuring van het prospectus
  • een ingevulde en ondertekende verklaring ‘Aanvraag goedkeuring prospectus’
  • het conceptprospectus
  • de toepasselijke en ingevulde verwijzingstabellen 
  • het volledig ingevulde Machine Readable Data-formulier (hieronder vindt u meer informatie over formulier bij Machine leesbare gegevens)
En, indien van toepassing: 
  • alle documenten die in het prospectus worden opgenomen door verwijzing, tenzij deze informatie al is goedgekeurd door ons of gedeponeerd bij ons
  • een paspoortverzoek
  • een ontheffingsverzoek (hieronder vindt u meer informatie over een ontheffingsverzoek)

Veilig verzenden via Cryptshare

Mail de documenten via Cryptshare naar service.prospectus@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. Meer informatie over Cryptshare vindt u op onze website.
 
U ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging en de contactgegevens van de behandelaars van uw aanvraag. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Aanvraag goedkeuring supplement

Wilt u een supplement door ons laten goedkeuren? Dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen.

Stuur de volgende documenten in doorzoekbaar elektronisch format per e-mail toe: 
En indien van toepassing: 
  • documenten die in het supplement worden opgenomen door verwijzing, tenzij deze informatie al is goedgekeurd door ons of gedeponeerd bij ons
  • een paspoortverzoek.
Mail de documenten via Cryptshare naar service.prospectus@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. Op de website vindt u meer informatie over  Cryptshare. U ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging en de contactgegevens van de behandelaars van uw aanvraag. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Aanpassing reclame na publicatie supplement

Als de publicatie van een supplement een belangrijke nieuwe factor, materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid benoemt die ook als gevolg heeft dat de informatie in de reclame materieel onjuist of misleidend is, dan dient op grond van artikel 15 lid 1 sub b van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 deze reclame aangepast te worden. In de aangepaste reclame moet benoemd worden dat de oorspronkelijke reclame aangepast wordt en hoe de informatie is gewijzigd. Met uitzondering van mondelinge reclame moet alle aangepaste reclame zonder vertraging gepubliceerd worden, op dezelfde manier als de oorspronkelijke reclame.

Machine leesbare gegevens

Wanneer wij een prospectus goedkeuren, informeren wij de ESMA hierover en worden bepaalde gegevens geautomatiseerd meegestuurd. Deze machine leesbare gegevens zijn niet volledig uit het prospectus te halen. Zonder de in dit formulier gevraagde gegevens is verwerking van de goedkeuring niet mogelijk. Wij verzoeken u daarom om bij uw aanvraag tot goedkeuring van een prospectus het Machine Readable Data-formulier in te vullen en aan ons te sturen. Dit is niet nodig voor basisprospectussen. Indien bij het indienden van de aanvraag nog niet alle te verstrekken gegevens bekend zijn, is het ook mogelijk dit formulier later in het goedkeuringsproces aan ons te sturen. Wij ontvangen graag alleen compleet ingevulde formulieren. Omdat de gegevens verwerkt moeten worden, ontvangen wij het ingevulde formulier graag uiterlijk drie dagen voor de (verwachte) goedkeuringsdatum.
 
Let op dat alle gevraagde gegevens verplicht zijn. Zo zal bijvoorbeeld een ISIN code voor de effecten aangevraagd moeten worden als deze nog geen ISIN code hebben.

Aanvraag ontheffing verplichte informatie

De AFM kan op grond van artikel 18 van de Prospectusverordening onder bepaalde voorwaarden toestaan dat verplicht in het prospectus op te nemen informatie toch niet wordt opgenomen in het prospectus. Wilt u een ontheffing van verplichte informatie in het prospectus aanvragen? Stuur dan een gemotiveerd verzoek mee met uw aanvraag tot goedkeuring van het prospectus.

Kosten aanvraag goedkeuring prospectus en supplement

Er zijn kosten verbonden aan de aanvraag tot goedkeuring van een prospectus of supplement. Ook voor het deponeren van (wijzigingen op) een universeel registratiedocument worden kosten in rekening gebracht. De kosten voor de goedkeuring van een prospectus (en de losse onderdelen daarvan) zijn afhankelijk van het soort effecten en de omvang van de onderneming. Er wordt onderscheid gemaakt tussen effecten met en effecten zonder aandelenkarakter en voor mkb-ondernemingen zijn de bedragen lager. Hier gaat hier om mkb-ondernemingen die voldoen aan de criteria in artikel 2 van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen. De bedragen worden vastgesteld door het ministerie van Financiën, deze staan in artikel 4 lid 3, onderdeel EU A.9 van dezelfde regeling. De AFM is verplicht deze kosten in rekening te brengen als u een aanvraag indient. Deze verplichting geldt ook als u de aanvraag intrekt of als deze door de AFM wordt beëindigd.

Tarieven voor mkb-ondernemingen
Tarieven voor mkb-ondernemingenEffecten met aandelenkarakter (inclusief deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen)
Tarieven voor mkb-ondernemingenProspectus€22.500
Tarieven voor mkb-ondernemingen(Universeel) registratiedocument€15.000
Tarieven voor mkb-ondernemingenVerrichtingsnota en samenvatting€7.500
Tarieven voor mkb-ondernemingenEffecten zonder aandelenkarakter
Tarieven voor mkb-ondernemingenProspectus€7.500
Tarieven voor mkb-ondernemingenRegistratiedocument€5.000
Tarieven voor mkb-ondernemingenVerrichtingsnota en samenvatting€2.500

Tarieven voor uitgevende instellingen niet zijnde mkb-ondernemingen
Tarieven voor uitgevende instellingen niet zijnde mkb-ondernemingenEffecten met aandelenkarakter (inclusief deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen)
Tarieven voor uitgevende instellingen niet zijnde mkb-ondernemingenProspectus€65.000
Tarieven voor uitgevende instellingen niet zijnde mkb-ondernemingen(Universeel) registratiedocument€40.000
Tarieven voor uitgevende instellingen niet zijnde mkb-ondernemingenVerrichtingsnota en samenvatting€25.000
Tarieven voor uitgevende instellingen niet zijnde mkb-ondernemingenEffecten zonder aandelenkarakter
Tarieven voor uitgevende instellingen niet zijnde mkb-ondernemingenProspectus€15.000
Tarieven voor uitgevende instellingen niet zijnde mkb-ondernemingenRegistratiedocument€10.000
Tarieven voor uitgevende instellingen niet zijnde mkb-ondernemingenVerrichtingsnota en samenvatting€5.000Tarieven voor aanvullende documenten
Tarieven voor aanvullende documenten
Tarieven voor aanvullende documenten
Tarieven voor aanvullende documenten
Tarieven voor aanvullende documenten
Tarieven voor aanvullende documenten
Tarieven voor aanvullende documenten
Alle effecten en typen uitgevende instellingen
Tarieven voor aanvullende documenten
Tarieven voor aanvullende documenten
Tarieven voor aanvullende documenten
Tarieven voor aanvullende documenten
Tarieven voor aanvullende documenten
Tarieven voor aanvullende documenten
Supplement
€2.500
Tarieven voor aanvullende documenten
Tarieven voor aanvullende documenten
Deponering van (wijziging op) universeel registratiedocument
€2.500