Go to content

Aanvraag goedkeuring prospectus

Deze pagina geeft informatie over hoe u een aanvraag doet en welke documenten u met de aanvraag mee moet sturen. Daarnaast vindt u informatie over wanneer u een ontheffing van vereiste informatie kunt aanvragen, de kosten en de goedkeuringsprocedure.

Aanvraag goedkeuring prospectus

Wilt u een prospectus laten goedkeuren door de AFM? Dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen. U doet dat per e-mail, door de volgende documenten in doorzoekbaar elektronisch format toe te sturen:
 
  • een verzoek tot goedkeuring van het prospectus
  • een ingevulde en ondertekende verklaring ‘Aanvraag goedkeuring prospectus’
  • het conceptprospectus
  • de toepasselijke en ingevulde verwijzingstabellen 
  • het volledig ingevulde Machine Readable Data-formulier (hieronder vindt u meer informatie over formulier bij Machine leesbare gegevens)
En, indien van toepassing:
 
  • alle documenten die in het prospectus worden opgenomen door verwijzing, tenzij deze informatie al is goedgekeurd door of gedeponeerd bij de AFM
  • een paspoortverzoek
  • een ontheffingsverzoek (hieronder vindt u meer informatie over een ontheffingsverzoek)

Veilig verzenden via Cryptshare

Mail de documenten via Cryptshare naar service.prospectus@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. Meer informatie over Cryptshare vindt u op onze website.
 
U ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging en de contactgegevens van de behandelaars van uw aanvraag. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Aanvraag goedkeuring supplement

Wilt u een supplement laten goedkeuren door de AFM? Dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen.

Stuur de volgende documenten in doorzoekbaar elektronisch format per e-mail toe:
 
En indien van toepassing:
 
  • documenten die in het supplement worden opgenomen door verwijzing, tenzij deze informatie al is goedgekeurd door of gedeponeerd bij de AFM
  • een paspoortverzoek.
Mail de documenten via Cryptshare naar service.prospectus@afm.nl. Via Cryptshare worden vertrouwelijke gegevens met encryptie (versleuteling) verzonden. Op de website vindt u meer informatie over  Cryptshare. U ontvangt binnen enkele dagen een bevestiging en de contactgegevens van de behandelaars van uw aanvraag. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact met ons op.
 

Supplementen onder de (oude) Prospectusrichtlijn

Wilt u na 21 juli 2019 een supplement publiceren dat betrekking heeft op een prospectus dat goedgekeurd is onder de (oude) Prospectusrichtlijn 2003/71/EG? Dan moet het supplement nog voldoen aan de vereisten van de Prospectusrichtlijn. Lees meer in de Q&As on the Prospectus Regulation (ESMA).
 

Aanpassing reclame na publicatie supplement

Als de publicatie van een supplement een belangrijke nieuwe factor, materiële vergissing of materiële onnauwkeurigheid benoemt die ook als gevolg heeft dat de informatie in de reclame materieel onjuist of misleidend is, dan dient op grond van artikel 15 lid 1 sub b van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/979 deze reclame aangepast te worden. In de aangepaste reclame moet benoemd worden dat de oorspronkelijke reclame aangepast wordt en hoe de informatie is gewijzigd. Met uitzondering van mondelinge reclame moet alle aangepaste reclame zonder vertraging gepubliceerd worden, op dezelfde manier als de oorspronkelijke reclame.

Machine leesbare gegevens

Wanneer de AFM een prospectus goedkeurt, informeert de AFM de ESMA hierover en worden bepaalde gegevens geautomatiseerd meegestuurd. Deze machine leesbare gegevens zijn niet volledig uit het prospectus te halen. Zonder de in dit formulier gevraagde gegevens is verwerking van de goedkeuring niet mogelijk. De AFM verzoekt u daarom om bij uw aanvraag tot goedkeuring van een prospectus het Machine Readable Data-formulier in te vullen en aan de AFM te sturen. Dit is niet nodig voor basisprospectussen. Indien bij het indienden van de aanvraag nog niet alle te verstrekken gegevens bekend zijn, is het ook mogelijk dit formulier later in het goedkeuringsproces aan de AFM te sturen. De AFM ontvangt graag alleen compleet ingevulde formulieren. Omdat de gegevens verwerkt moeten worden, ontvangt de AFM het ingevulde formulier graag uiterlijk drie dagen voor de (verwachte) goedkeuringsdatum.
 
Let op dat alle gevraagde gegevens verplicht zijn. Zo zal bijvoorbeeld een ISIN code voor de effecten aangevraagd moeten worden als deze nog geen ISIN code hebben.

Aanvraag ontheffing verplichte informatie

De AFM kan op grond van artikel 18 van de Prospectusverordening onder bepaalde voorwaarden toestaan dat verplicht in het prospectus op te nemen informatie toch niet wordt opgenomen in het prospectus. Wilt u een ontheffing van verplichte informatie in het prospectus aanvragen? Stuur dan een gemotiveerd verzoek mee met uw aanvraag tot goedkeuring van het prospectus.

Aanvraag ontheffing verplichte informatie fondsbeheerders

In het prospectus van collectieve beleggingsinstellingen die opgezet zijn als een gemeenschappelijk fonds met een statutaire zetel in Nederlands moeten met betrekking tot de fondsbeheerder gecontroleerde vermogensmutatie- en kasstroomoverzichten over voorgaande boekjaren staan.
 
Bevatten de gecontroleerde jaarrekeningen van de fondsbeheerder over de jaren vóór 2019 deze informatie niet? Dan kan de AFM op basis van een ontheffing toestemming verlenen om niet-gecontroleerde vermogensmutatie-en kasstroomoverzichten in het prospectus op te nemen. Met een ontheffingsformulier kunt u daartoe een gemotiveerd verzoek indienen.

 

Kosten aanvraag goedkeuring prospectus en supplement

Er zijn kosten verbonden aan de aanvraag tot goedkeuring van een prospectus en een supplement. Ook voor het deponeren van wijzigingen op een universeel registratiedocument worden kosten in rekening gebracht. De kosten voor de goedkeuring van een prospectus of de losse onderdelen daarvan zijn afhankelijk van het soort effecten en de omvang van de onderneming. Er wordt onderscheid gemaakt tussen effecten met en effecten zonder aandelenkarakter. Voor mkb-ondernemingen zijn de bedragen lager.  De bedragen staan in artikel 4 lid 3, onderdeel EU A.9 van de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen.

Tarieven voor mkb-ondernemingen

 Tarieven voor mkb-ondernemingen  
 Effecten met aandelenkarakter (inclusief deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen)  
 Prospectus  €22.500 
 (Universeel) registratiedocument  €15.000
 Verrichtingsnota en samenvatting  €7.500
 Effecten zonder aandelenkarakter  
 Prospectus  €7.500
 Registratiedocument  €5.000
 Verrichtingsnota en samenvatting  €2.500 

Tarieven voor uitgevende instellingen niet zijnde mkb-ondernemingen

 Tarieven voor uitgevende instellingen niet zijnde mkb-ondernemingen  
 Effecten met aandelenkarakter (inclusief deelnemingsrechten van beleggingsinstellingen)  
 Prospectus  €65.000 
 (Universeel) registratiedocument  €40.000
 Verrichtingsnota en samenvatting  €25.000
 Effecten zonder aandelenkarakter  
 Prospectus  €15.000
 Registratiedocument  €10.000
 Verrichtingsnota en samenvatting  €5.000 

Tarieven voor aanvullende documenten

 Tarieven voor aanvullende documenten
 
 Alle effecten en typen uitgevende instellingen  
 Supplement  €2.500 
 Wijziging op universeel registratiedocument (deponering)  €2.500