Go to content

Marktmisbruik en regels

Voor het vertrouwen van consumenten, beleggers en ondernemingen in de financiële markten is het belangrijk dat alle partijen op deze financiële markten integer handelen.

Openbaarmaking voorwetenschap

Voorwetenschap is informatie die invloed kan hebben op de koers. Het is informatie die een belegger waarschijnlijk wil gebruiken om te beslissen over zijn beleggingen. Effectenuitgevende ondernemingen moeten voorwetenschap zo snel mogelijk algemeen verkrijgbaar stellen.

Handel met voorwetenschap

Het is verboden om:
 
  1. te handelen met voorwetenschap of trachten te handelen met voorwetenschap
  2. iemand aan te raden of ertoe aan te zetten om te handelen met voorwetenschap
  3. voorwetenschap met anderen te delen.

Marktmanipulatie

Het is verboden om (te trachten) de markt te manipuleren.

Meldingsplicht marktmisbruik (STOR)

Marktexploitanten, beleggingsondernemingen die een handelsplatform exploiteren en (rechts)personen die beroepshalve transacties met betrekking tot financiële instrumenten tot stand brengen of uitvoeren zijn verplicht om een redelijk vermoeden van marktmisbruik zo snel mogelijk aan de AFM te melden.

Investeringsverbod in clustermunitie

Voor in Nederland gevestigde financiële ondernemingen is het verboden om te investeren in ondernemingen die clustermunitie, of cruciale onderdelen daarvan, produceren, verkopen of distribueren.
 
Financiële ondernemingen moeten adequate maatregelen treffen om te voorkomen dat ze: transacties (laat) uitvoeren in, leningen verstrekt aan of niet-vrij verhandelbare deelnemingen neemt in deze bedrijven.