Go to content

Procedure goedkeuring

Op deze pagina vindt u informatie over de goedkeuringsprocedure voor prospectussen en supplementen. Ook vindt u informatie over goedkeuringen voor uitgevende instellingen met een statutaire zetel in een derde land, de overdracht van goedkeuring, frequent uitgevende instellingen en het universele registratiedocument (URD).

Goedkeuringsprocedure prospectussen

Bevestiging van aanvraag en termijnen

De goedkeuringsprocedure start met het indienen van een aanvraag. Informatie hierover vindt u hier. Als wij de aanvraag tot goedkeuring van het prospectus of supplement hebben ontvangen, dan sturen wij binnen twee werkdagen na ontvangst van uw aanvraag een ontvangstbevestiging. Deze bevat een referentienummer en uw contactpersoon binnen de AFM.
 
Wij hebben een termijn van 10 werkdagen om het conceptprospectus te beoordelen en om te reageren. Deze termijn is 20 werkdagen voor het eerste conceptprospectus als de uitgevende instelling voor het eerst effecten aanbiedt of toelaat tot de handel op een gereglementeerde markt.

Binnen de termijn van 10 of 20 werkdagen ontvangt u per e-mail een van de volgende reacties van ons: 
  • Een commentaarformulier. U wordt in de gelegenheid gesteld om dit commentaar in een nieuw concept van het prospectus te verwerken.
  • Een bericht dat wij geen commentaar hebben en dat het prospectus goedgekeurd kan worden.

Commentaarformulier

Wij kunnen een prospectus alleen goedkeuren als deze voldoet aan de vereisten van volledigheid, consistentie en begrijpelijkheid. Als hier niet aan wordt voldaan, dan maken we dat kenbaar in een commentaarformulier. U krijgt deze per e-mail binnen de beoordelingstermijn van 10 of 20 werkdagen. U heeft vervolgens de gelegenheid om het prospectus aan te passen en een nieuw conceptprospectus toe te sturen. Deze beoordelen we vervolgens binnen 10 werkdagen. U krijgt opnieuw een commentaarformulier of een bericht dat wij geen commentaar meer hebben. De goedkeuringsprocedure kan uit meerdere van deze rondes bestaan.
 

Geen commentaar

Als wij geen opmerkingen meer hebben, dan vragen we u om de definitieve versie van het prospectus. Deze versie moet een pdf-bestand zijn van maximaal 20 mb en moet de versie van het prospectus zijn zoals deze na goedkeuring gebruikt wordt (met datum, in definitieve opmaak en inclusief eventuele afbeeldingen). Wij leggen de definitieve versie voor aan een goedkeuringscommissie. Zodra het prospectus is goedgekeurd, ontvangt u per e-mail een brief met het besluit tot goedkeuring.
 

Publicatie prospectus

Wij publiceren goedgekeurde prospectussen in het register op onze website. Dit ontslaat de uitgevende instelling niet van de verplichting om zelf het prospectus the publiceren. Alle goedgekeurde prospectussen moeten minimaal tien jaar na publicatie beschikbaar blijven. Dit geldt ook voor documenten die met verwijzing in het prospectus zijn opgenomen, aanvullingen van het prospectus en/of de definitieve voorwaarden van basisprospectussen.
 

Beëindiging toetsing

In sommige gevallen kunnen wij de goedkeuring van het prospectus weigeren en de toetsing beëindigen. Dit kunnen wij doen als: 
  • we binnen een bepaalde termijn geen aangepast conceptprospectus ontvangen, of
  • het aangepaste conceptprospectus (nog steeds) niet voldoet aan de wettelijke eisen van volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie.
Wilt u na beëindiging alsnog goedkeuring van het prospectus verkrijgen? Dan moet u een nieuwe aanvraag tot goedkeuring van het prospectus doen. U ontvangt bij een nieuwe aanvraag opnieuw een factuur voor gemaakte kosten.

Goedkeuringsprocedure supplementen

De goedkeuringsprocedure voor supplementen is gelijk aan de procedure voor prospectussen. Alleen de beoordelingstermijn verschilt. In geval van supplementen hebben wij een wettelijke termijn van 5 werkdagen om te reageren.

Procedure deponeren definitieve voorwaarden

De procedure voor het deponeren van de definitieve voorwaarden staat uitgeschreven op onze Engelstalige versie van deze pagina. De procedure staat onder de kop 'Procedure for filing final terms'. 

Goedkeuringsoverdracht

Wilt u de goedkeuring van het prospectus overdragen aan de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat? U moet hier dan met ons afspraken over maken. Stuur uw verzoek per e-mail naar service.prospectus@afm.nl.
 
Wij bepalen dan of u in aanmerking komt voor de overdrachtsprocedure. Deze procedure ziet er als volgt uit. U dient bij ons een overdrachtsverzoek in. Dit verzoek bestaat uit: 
  • een getekend overdrachtsverzoek
  • een bevestiging van de gemaakte afspraken met de AFM
  • de meest recente versie van het prospectus.
Als wij akkoord zijn, dan dienen wij een formeel overdrachtsverzoek in bij de andere bevoegde autoriteit. U ontvangt hierover een bericht. Als de andere bevoegde autoriteit ook akkoord is met de overdracht, dan ontvangt u hierover ook een bericht. ESMA wordt tijdens dit proces in kennis gesteld van het overdrachtsverzoek en wie de bevoegde autoriteit is.

Universeel registratiedocument (URD)

In de Prospectusverordening is een nieuw type document opgenomen: het universeel registratiedocument (URD). Het URD is een registratiedocument dat jaarlijks door een onderneming kan worden opgemaakt. Het kan onderdeel vormen van bijvoorbeeld een basisprospectus. Het URD is bedoeld voor uitgevende instellingen die verwachten frequent effecten uit te geven en waarvan de effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilateraal handelsplatform.
 
Het URD kan alleen in specifieke gevallen worden gebruikt. Als de AFM een URD in twee opeenvolgende boekjaren heeft goedgekeurd en deze geen onderdeel vormt van het prospectus, dan mag de uitgevende instelling het URD in de jaren daarna gebruiken, zolang het niet wordt gebruikt als onderdeel van een prospectus. Wel blijft de verplichting bestaan om het URD en de wijzingen daarop jaarlijks te deponeren bij de toezichthouder, mits zij een schriftelijke verklaring aan ons overlegt dat zij heeft voldaan aan alle publicatieverplichtingen onder de Transparantierichtlijn 2004/109/EC en Marktmisbruikverordening (EU) nr. 596/2014.
Wanneer het zonder voorafgaande goedkeuring gedeponeerde URD wel onderdeel vormt van een prospectus, dan moet de gehele documentatie, met inbegrip van wijzigingen in het universele registratiedocument, worden goedgekeurd, ondanks het feit dat deze documenten afzonderlijk blijven.
 
Onder de Prospectusverordening is het mogelijk om een goedgekeurd URD te paspoorten naar een andere Europese lidstaat op het moment dat de onderneming daar een prospectus (waar het URD onderdeel van uitmaakt) laat goedkeuren. Zie ook de Q&A van ESMA hierover.
 
Heeft u specifieke vragen over het URD? Stuur dan een e-mail naar service.prospectus@afm.nl.