Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Wet- en regelgeving ICBE's

Op Instellingen voor Collectieve Beleggingsinstellingen (ICBE's) zijn de nodige wet- en regelgeving van toepassing.

Transparantie ICBE's

Afhankelijk van de eigenschappen van het product wordt de belegging juridisch gekwalificeerd als een effect, een recht van deelneming in een ICBE, beleggingsobject of een ander financieel instrument. Deze kwalificatie is bepalend voor aan welke wettelijke eisen uw informatieverstrekking moet voldoen. Hieronder vindt u een lijst met aanbevelingen om aan die eisen te kunnen voldoen.

Bij een ICBE is een onderscheid tussen complexe producten en niet complexe producten.

Effecten (niet complex)

Aanbieders van de effecten vallen onder het toezicht op de kapitaalmarkten (geen gedragsregels) en hebben met ander informatievereisten te maken. Denk hierbij aan een emissie van aandelen door een beursgenoteerde onderneming, een uitgifte van een note door een bank.

Rechten van deelneming (complex)

Aanbieders van rechten van deelneming zijn financiële ondernemingen en vallen onder het gedragstoezicht op financiële onderneming. Sommige deelnemingsrechten zijn geen complex product, hierbij gaat het om closed-end beleggingsfondsen met verhandelbare deelnemingsrechten. Hierop zijn de informatievereisten voor effecten van toepassing.

De AFM controleert regelmatig of uw informatie aan de eisen voldoet.

Welke informatie staat in de leidraad Wwft?

De Leidraad Wwft is een hulpmiddel bij de uitleg en toepassing van de wettelijke verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet). Deze leidraad is geen juridisch bindend document of beleidsregel.

De leidraad behandelt de volgende onderwerpen:

Het cliëntenonderzoek

Voordat instellingen een zakelijke relatie aangaan of een transactie uitvoeren moeten instellingen een cliëntenonderzoek uitvoeren. Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om de identiteit van de cliënt vast te stellen en te verifiëren. Het cliëntenonderzoek mag op een risicogeoriënteerde basis plaatsvinden. Dit betekent dat instellingen de vrijheid hebben om zelf een inschatting te maken van de integriteitrisico’s van bepaalde cliënten of producten en de aard en diepgang van het cliëntenonderzoek hierop mogen afstemmen.

Melding van Ongebruikelijke Transacties

Instellingen zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU - NL). De bijlage van artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit van de Wwft bevat de lijst met indicatoren op grond waarvan gemeld moet worden. De lijst met indicatoren is onderverdeeld in objectieve en subjectieve indicatoren.

Monitoren activiteiten

Tijdens de looptijd van de zakelijke relatie moeten instellingen voortdurend monitoren om te kunnen beoordelen of de transacties overeenkomen met het risicoprofiel van de cliënt. Eventuele afwijkende transactiepatronen kunnen voor de instelling reden zijn om een melding ongebruikelijke transactie te doen bij het FIU - NL.

Uitbesteden van het cliëntenonderzoek

Instellingen mogen het cliëntenonderzoek uitbesteden aan een derde partij. De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het nakomen van de wettelijke vereisten blijft berusten bij de instelling die het onderzoek heeft uitbesteed. Het monitoren van de zakelijke relatie mag alleen door de instelling zelf worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM.