Vergunningen ICBE

Een belangrijk onderdeel van de Wft zijn de bepalingen waarin staat over welke vergunningen financiële ondernemingen moeten beschikken. Deze vergunningen worden verstrekt door AFM of DNB. Voor ICBE’s betreft dit de bepaling voor het aanbieden van rechten van deelnemingen in beleggingsinstellingen en icbe’s: afdeling 2.2.7., artikel 2:69b Wft.

Bepalingen over de plicht om over een vergunning te beschikken zijn opgenomen in hoofdstuk twee (deel Markttoegang Financiële Ondernemingen) van de Wft. In dit deel is voor de verschillende soorten financiële ondernemingen een verbodsbepaling opgenomen dat bepaalde activiteiten niet zonder vergunning mogen worden uitgevoerd.

Aanvragen

Een beheerder die participaties wil aanbieden in een ICBE-beleggingsinstelling heeft een vergunning nodig. ICBE's kunnen de vorm hebben van een beleggingsmaatschappij of een beleggingsfonds. De beheerder van de ICBE heeft de vergunningplicht. Alleen als een beleggingsmaatschappij zelf geen beheerder heeft dient de beleggingsmaatschappij zelf over een vergunning te beschikken.

Vergunningaanvraag ICBE-beheerder

Om een vergunning te krijgen als ICBE-beheerder moet aan een aantal vereisten zijn voldaan. Het vergunningaanvraagformulier geeft een goed beeld van wat er bij een dergelijke aanvraag komt kijken.

De AFM berekent €200 per uur voor AFM-werkzaamheden tot een maximum van €100.000. De wettelijke behandeltermijn voor de vergunningaanvraag is 8 weken.

Vergunningaanvraag ICBE-beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder

De vergunningsvoorwaarden voor icbe-beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder, zijn in principe dezelfde als voor een icbe-beheerder. Het vergunningaanvraagformulier kan ook worden gebruikt voor ICBE-beleggingsmaatschappijen zonder aparte beheerder.

Relevante links

Vergunningaanvraag ICBE-beheerder
Vergunningaanvraag ICBE-beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder

Vergunning uitbreiden

Wanneer een ICBE-beheerder ook beleggingsdiensten wil verlenen, is het mogelijk nodig om een vergunning uit te breiden.

Vergunninguitbreiding beleggingsinstelling

Een ICBE beheerder moet zijn vergunning uitbreiden als hij beleggingsdiensten wil verlenen of een Money Market Fund (geldmarktfonds, MMF) wil gaan beheren (of aanbieden)

Om voor een vergunninguitbreiding in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • minstens één dagelijks beleidsbepaler moet geschikt zijn voor de soorten beleggingen en/of diensten waarmee de vergunning wordt uitgebreid;
  • de beschrijving van de bedrijfsvoering moet worden aangepast aan de nieuwe soorten beleggingen en/of diensten.
U kunt het aanvraagformulier vergunning ICBE gebruiken om de uitbreiding aan te vragen. Voor een uitbreiding hoeven alleen de algemene gegevens en de relevante paragrafen voor de uitbreiding te worden ingevuld.

De kosten van een vergunninguitbreiding zijn €10.500 per verzoek.

De wettelijke behandeltermijn voor de vergunninguitbreidingaanvraag is 8 weken.

Vergunninguitbreiding beheer Money Market Funds

Met ingang van 21 januari 2019 is het niet meer toegestaan om Money Market Funds (geldmarktfondsen, MMF’s) te beheren of aan te bieden zonder dat hiervoor een vergunninguitbreiding is aangevraagd en de desbetreffende MMF’s zijn aangemeld bij de AFM.

Een beheerder die een MMF aanbiedt en/of beheert of wil gaan beheren en/of aanbieden moet hiervoor bij de AFM éénmalig een uitbreiding van zijn vergunning aanvragen. 

Om een uitbreiding van uw vergunning te verkrijgen moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden die voortkomen uit de Money Market Fund Regulation (MMFR), deze voorwaarden gaan onder meer over: 

  • ken uw cliëntbeleid
  • interne kredietkwaliteitbeoordelingsprocedure 
  • datarapportageverplichtingen

Een beheerder moet niet alleen zijn vergunning uitbreiden, maar al zijn aangeboden en/of beheerde MMF’s separaat aanmelden. Om een MMF te kunnen aanmelden bij de AFM moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de vereisten die voortkomen uit de MMFR. Hierbij kunt u denken aan vereisten voor:

  • het beleggingsbeleid
  • de waarderingsmethodiek

Als u nog niet in het bezit bent van een vergunning of als het een nieuw (sub)fonds betreft, moet u eerst een vergunning als beheerder aanvragen en/of het (sub)fonds aanmelden.

De AFM brengt zowel voor de aanvraag van de vergunninguitbreiding voor het beheer van de MMF als voor de melding van de MMF kosten in rekening:

  • Vergunninguitbreiding: €2500 
  • Melding van een MMF: €2500 per aangemelde MMF

De wettelijke behandeltermijn van de aanvraag bedraagt twee maanden.

Relevante links

Vergunninguitbreiding beleggingsinstelling
Vergunninguitbreiding MMF

Vergunning intrekken

Een ICBE-beheerder of een beleggingsmaatschappij zonder aparte ICBE beheerder kan een bestaande vergunning intrekken.

Gedeeltelijke vergunningintrekking beheerder van beleggingsinstellingen

U kunt uw vergunning ook gedeeltelijk intrekken. Bijvoorbeeld als beschikt over een vergunning voor het verlenen van beleggingsdiensten en u deze diensten niet meer verleend.

Uw vergunning wordt gedeeltelijk ingetrokken als u de relevante activiteiten heeft gestaakt of overgedragen.

Bij een aanvraag tot volledige vergunningintrekking moet u de volgende documenten uploaden:

- begeleidend schrijven
- verklaring beheerder
- verklaring bewaarder
- liquidatieverslag accountant
- toelichting op welke wijze investeerders meegenomen zijn in liquidatie/afwikkeling fonds(en)’

Volledige vergunningintrekking beleggingsinstelling

Als u uw activiteiten als ICBE-beheerder of ICBE-beleggingsmaatschappij zonder aparte beheerder wilt staken, dan moet u een verzoek tot intrekking van de gehele vergunning indienen.

Bij de vergunningintrekkingsaanvraag moet u de volgende documenten verstrekken:

- verklaring beheerder
- verklaring bewaarder
- begeleidend schrijven

Aan het intrekken van een vergunning zijn geen kosten verbonden. De doorlopende toezichtkosten worden in rekening gebracht tot de intrekkingsdatum van uw vergunning (pro rato).

Relevante links

Gedeeltelijke intrekking beheerder van beleggingsinstellingen
Volledige intrekking beleggingsinstelling

Verklaring van geen bezwaar (vvgb)

Houders van een gekwalificeerde deelneming in een beheerder van een ICBE-beleggingsinstelling dienen een verklaring van geen bezwaar (vvgb) aan te vragen voor het houden, verwerven of vergroten van deze gekwalificeerde deelneming. Deze vvgb zal niet door de AFM, maar door De Nederlandsche Bank (DNB) worden afgegeven. De aanvraag hiervoor dient eveneens bij DNB te worden gedaan.

Een uitzondering hierop is dat de aanvraag voor een vvgb voor een gekwalificeerde deelneming in een beheerder van een ICBE-beleggingsinstelling gelijktijdig met de vergunningaanvraag bij de AFM kan worden ingediend, indien de beheerder op het moment van de aanvraag van de vvgb nog geen vergunning heeft.