Aanmelden of afmelden registratie

Een beheerder die een ICBE-beleggingsinstelling wil gaan beheren, moet dit melden.

Aanmelding Nederlandse ICBE beleggingsinstelling

Om geregistreerd te kunnen worden, moet de ICBE-beleggingsinstelling op een aantal punten door de AFM worden getoetst, waaronder:

  • prospectus op ICBE vereisten;
  • het essentiële informatie document;
  • de bewaarder;
  • type beleggingsinstelling

De kosten van een registratie van een Nederlandse ICBE-beleggingsinstelling bedragen €4.400.

De wettelijke behandeltermijn voor een registratie van een Nederlandse ICBE- beleggingsinstelling is vier weken.

Aanmelden bewaarder

Als een bewaarder van een ICBE terugtreedt, dan moet dit aan de AFM worden gemeld en moet de nieuwe bewaarder worden aangemeld.

Voor het afmelden en aanmelden van de bewaarder worden geen kosten in rekening gebracht. Als de beleidsbepalers van de nieuwe bewaarder nog niet getoetst zijn, wordt voor de toetsing van deze personen wel kosten in rekening gebracht.

De AFM moet het binnen een maand na ontvangst van de volledige melding van de wijziging aangeven als zij de voorgenomen wijziging afwijst dan wel daaraan beperkingen wil opleggen.

Als een reactie uitblijft, mogen de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd. De AFM kan deze termijn met maximaal 1 maand verlengen als zij dit gezien de specifieke omstandigheden van het geval nodig acht. In geval van verlenging wordt de beheerder daarvan op de hoogte gebracht.

Aanmelden Market Money Funds

Met ingang van 21 januari 2019 is het niet meer toegestaan om Money Market Funds (geldmarktfondsen, MMF’s) te beheren of aan te bieden zonder dat hiervoor een vergunninguitbreiding is aangevraagd en de desbetreffende MMF’s zijn aangemeld bij de AFM.

Een beheerder moet niet alleen zijn vergunning uitbreiden, maar al zijn aangeboden en/of beheerde MMF’s separaat aanmelden. Om een MMF te kunnen aanmelden bij de AFM moet u kunnen aantonen dat u voldoet aan de vereisten die voortkomen uit de MMFR. Hierbij kunt u denken aan vereisten voor het beleggingsbeleid of de waarderingsmethodiek.

Als u nog niet in het bezit bent van een vergunning of als het een nieuw (sub)fonds betreft, moet u eerst een vergunning als beheerder aanvragen en/of het (sub)fonds aanmelden.

De kosten voor het aanmelden van een MMF bedragen €2500 per aangemelde MMF. De wettelijke behandeltermijn van de melding bedraagt twee maanden.

Aanmelden ICBE beheerder uitgaand Europees paspoort

Wanneer u een Nederlandse ICBE wil aanbieden in een andere lidstaat, dan moet u dit melden aan de AFM.

Bij uw melding moet u het Notificatieformulier voor het aanbieden van een Nederlandse ICBE in een andere lidstaat (notification of intention to market units of UCITS) verstrekken.

De AFM brengt hiervoor geen kosten in rekening. De behandeltermijn van uw melding is 10 werkdagen.

Aanmelden uitgaand Europees paspoort ICBE

Wanneer u een Nederlandse ICBE wil aanbieden in een andere lidstaat, dan moet u dit melden aan de AFM.

Bij uw melding moet u het Notificatieformulier voor het aanbieden van een Nederlandse ICBE in een andere lidstaat (notification of intention to market units of UCITS) verstrekken.

De AFM brengt hiervoor geen kosten in rekening. De behandeltermijn van uw melding is 10 werkdagen.

Aanmelden of wijzigen bijkantoor ICBE beheerder

Wanneer u een bijkantoor wilt openen in een andere lidstaat om daar activiteiten te verrichten waarvoor u een vergunning heeft, dan moet u dit melden. De AFM brengt hiervoor geen kosten in rekening. De behandeltermijn van uw melding is twee maanden.

Afmelden uitgaand Europees paspoort ICBE

Indien u in het bezit bent van een Europees paspoort voor het aanbieden en/of beheren van ICBE’s en/of het verlenen van diensten en/of een bijkantoor in één of meer lidstaten van de EU en u niet langer gebruik wenst te maken van dit Europees paspoort moet u dit melden aan de AFM.

Bij de afmelding moet u een begeleidend schrijven meesturen waarin u aangeeft voor welke diensten en/of activiteiten u het Europees paspoort wenst te laten intrekken en met betrekking tot welke lidstaten.

Voor de verwerking van deze afmelding worden geen kosten in rekening gebracht.

Afmelding ICBE

Als een beheerder het beheer van een ICBE staakt (bijvoorbeeld omdat de ICBE is opgeheven en het fondsvermogen is vereffend), dan moet dit aan de AFM worden gemeld. Het afmelden van de ICBE stelt de AFM in staat de registratie van de ICBE in het register door te halen.

Bij het verzoek om de registratie van de ICBE moet u de volgende documenten verstrekken:

  • Begeleidend schrijven
  • Verklaring beheerder
  • Verklaring bewaarder

Voor het doorhalen van een registratie van een ICBE worden geen kosten in rekening gebracht.