Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Verplichte meldingen

Als accountantsorganisatie bent u wettelijk verplicht om een aantal situaties (onverwijld) aan de AFM te melden. De meeste meldingen doet u via ons AFM Portaal. 

Materiële inbreuk bij OOB

U moet het onmiddellijk melden als u bij de uitvoering van een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang (OOB), die onder ons toezicht staat, kennis heeft van een materiële inbreuk op de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, die de voorwaarden voor toelating regelen of die specifiek de activiteiten van de OOB regelen.

Bedreiging voor of twijfel over continuïteit van OOB

U moet het onmiddellijk melden als u bij de uitvoering van een wettelijke controle bij een OOB, die onder ons toezicht staat, kennis heeft van een materiële bedreiging voor of twijfel over diens continuïteit.

Weigering oordeel, afkeurende verklaring of verklaring met voorbehoud bij OOB

U moet het melden als de externe accountant van uw accountantsorganisatie bij de uitvoering van een wettelijke controle bij een OOB, die onder ons toezicht staat, informatie heeft waardoor die accountant mogelijk: weigert een auditoordeel uit te brengen over de financiële overzichten, voornemens is een afkeurende verklaring af te geven over de financiële overzichten of voornemens is een verklaring met voorbehoud af te geven over de financiële overzichten.

Tussentijdse beëindiging van controleopdracht

U moet het onmiddellijk melden als uw organisatie of haar controlecliënt een overeenkomst van een opdracht tot het verrichten van een wettelijke controle over een bepaald boekjaar tussentijds heeft beëindigd.

Incident

U moet het onmiddellijk melden als uw organisatie betrokken is bij een incident dat een ernstige bedreiging vormt voor de integere uitoefening van uw bedrijf.

Tuchtprocedure externe accountant

U moet het melden als bij de Accountantskamer in Zwolle een tuchtprocedure aanhangig is gemaakt tegen een externe accountant die bij uw accountantsorganisatie werkt of daaraan verbonden is. U hoeft dit niet meteen te melden, maar binnen een week nadat u hiervan kennis heeft genomen.

Wijziging betrouwbaarheid van (mede)beleidsbepaler

U moet nieuwe antecedenten en wijzigingen in de antecedenten van (mede)beleidsbepalers onmiddellijk melden. Ook moet u gewijzigde gegevens melden die nodig zijn om de betrouwbaarheid van een (mede)beleidsbepaler te beoordelen. Gewijzigde gegevens leiden mogelijk tot een hertoetsing.

Samenstelling en taken collectief vanwege toetsing geschiktheid

Bij accountantsorganisaties met een OOB-vergunning moeten de beleidsbepalers geschikt zijn voor de uitvoering van hun taak. U moet het vooraf melden als de samenstelling of de taak- of portefeuilleverdeling van één of meerdere leden van het collectief wijzigt. Wijzigingen kunnen leiden tot een nieuwe geschiktheidstoetsing.

Wijzigingen gegevens of bescheiden

U moet wijzigingen melden die zich voordoen in de gegevens of bescheiden die uw organisatie in het kader van de vergunningaanvraag aan de AFM heeft verstrekt.

Meld uw eerste wettelijke controle

Zodra u een vergunning heeft en uw eerste wettelijke controle heeft afgerond, moet u dat bij ons melden. Doe dat per e-mail naar wta@afm.nl. Wij betrekken uw wettelijke controle dan in ons doorlopend toezicht.