Go to content

Over ons toezicht op accountantsorganisaties

Het maatschappelijk verkeer moet kunnen vertrouwen op het oordeel van een accountant(sorganisatie) in de controleverklaring bij een jaarrekening. Beleggers, analisten, leveranciers en andere gebruikers van de jaarrekening baseren er belangrijke (economische) beslissingen op. Met ons toezicht maken wij ons sterk voor kwalitatief hoogwaardige wettelijke controles.

Uitgangspunten voor betrouwbare wettelijke controles

Accountants moeten onafhankelijk zijn en zich houden aan de fundamentele beginselen ten aanzien van ethiek en gedrag. Zij mogen zich niet laten leiden door commerciële of persoonlijke belangen. Bij een kwalitatief hoogwaardige wettelijke controle geeft de informatie in de verslaggeving een getrouw beeld van de werkelijkheid én is die informatie op een betrouwbare en deugdelijke wijze tot stand gekomen.

Voldoen aan wettelijke regels en normen

De AFM houdt toezicht op accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten. Een accountantsorganisatie moet een vergunning hebben om wettelijke controles te mogen uitvoeren. Daarbij gelden voor het uitvoeren van wettelijke controles bij een organisatie van openbaar belang (OOB’s) zwaardere eisen. Wij houden toezicht op of accountantsorganisaties voldoen aan de geldende wettelijke regels en normen.

Kwaliteitsbeheersing

Ons toezicht bestaat onder meer uit onderzoek naar het stelsel van kwaliteitsbeheersing van een accountantsorganisatie, de kwaliteitsgerichte cultuur en de kwaliteit van wettelijke controles. Wij kijken naar een beheerste en integere bedrijfsvoering, waarbij de beheersing van frauderisico’s structureel op onze toezichtagenda staat. Daarvoor voeren we onderzoek uit naar gedrag en cultuur binnen accountantsorganisaties en naar de kwaliteit van wettelijke controles. Naast reguliere onderzoeken voeren we ook regelmatig incident- en themaonderzoeken uit.

Identificeren trends, ontwikkelingen en risico's

Ons toezicht richt zich op de belangrijkste risico’s. We identificeren daarvoor trends en ontwikkelingen en de mogelijke risico’s die daaruit voortvloeien, op sectorniveau en op het niveau van de accountantsorganisatie. Daarvoor vragen we ook informatie uit.

Kosten

De kosten van ons toezicht zijn gebaseerd op de regelgeving die door het ministerie van Financiën is vastgesteld. Komende jaren zullen de kosten stijgen, maar we kunnen nog niet zeggen in welke mate dat gebeurt. Elk jaar stellen we de heffingen per accountantsorganisatie vast.

Wet- en regelgeving

De kwaliteitseisen voor accountantsorganisaties en ons toezicht daarop zijn geregeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Die zijn nader uitgewerkt in het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) en de EU Verordening 537/2014.

Vragen?

Wilt u meer weten over ons toezicht op accountantsorganisaties? Stuur dan een e-mail naar wta@afm.nl.