Go to content

Kosten van ons toezicht

Samen met financiële ondernemingen zijn we verantwoordelijk voor een financieel gezond stelsel. Het toezicht van de AFM draagt dan ook bij aan een eerlijke en transparante sector. Financiële ondernemingen betalen voor de kosten van ons toezicht. Dat is geregeld in de Wet bekostiging financieel toezicht (Wbft).

Er zijn twee soorten kosten voor financiële ondernemingen.

Kosten voor eenmalige handelingen
Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor de aanvraag van vergunningen of het uitvoeren van personentoetsingen. Elke handeling kost een vast bedrag. Een aantal handelingen wordt doorbekend op basis van het aantal uren dat wij eraan besteden. Bekijk de tarieven.

Kosten voor het doorlopend toezicht
Dit is een vast bedrag per onderneming. Dat wordt mogelijk aangevuld met een variabel bedrag op basis van een zogenaamde maatstaf. Die maatstaf is de bruto omzet uit vergunningplichtige activiteiten. Bekijk de tarieven.

Klik voor een grote versie van onderstaande infographic.

""

Veelgestelde vragen over bijdragen aan toezicht

Moet een onderneming een volledige bijdrage betalen als deze maar voor een deel van het jaar onder het toezicht van de AFM staat?

Als de bijdrage voor het gehele jaar al is betaald en de volledige vergunning wordt gedurende het jaar ingetrokken, dan ontvangt de onderneming een creditfactuur en wordt het te veel betaalde bedrag terugbetaald. Bij een deelintrekking van de vergunning zijn de volledige kosten van het doorlopend toezicht voor het hele jaar verschuldigd. Als een onderneming gedurende het jaar een vergunning ontvangt en onder toezicht komt te staan, wordt de factuur berekend vanaf het moment van toetreding tot de (financiële) markt.

Wanneer worden de tarieven voor het doorlopend toezicht vastgesteld?

De tarieven voor het doorlopend toezicht worden jaarlijks eind mei door de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vastgesteld en begin juni in de Staatscourant en op de website van de AFM gepubliceerd. Voorafgaande aan de vaststelling van de tarieven vindt het proces van berekening, afstemming, overleg en goedkeuring plaats.

Wanneer wordt de bijdrage aan het doorlopend toezicht opgelegd?

Over het algemeen zullen alle onder toezicht staande ondernemingen in het tweede deel van het jaar een factuur ontvangen.

Hoe worden de toezichtkosten per categorie ondernemingen verdeeld?

De toezichtkosten per categorie ondernemingen worden verdeeld naar de mate waarin de categorie ondernemingen beslag legt op de capaciteit van de AFM, gebaseerd op de gerealiseerde toezichtinspanning van de afgelopen drie jaar en de verwachte toezichtinspanning voor de komende twee jaar.

Hoe worden de toezichtkosten binnen een categorie ondernemingen vastgesteld?

Binnen de categorie worden de kosten verdeeld over de ondernemingen op basis van draagkracht en/of omvang van de ondernemingen. Jaarlijks worden per categorie de tarieven vastgesteld, bestaande uit een basisbedrag, een of meer variabele staffels en/of een of meer vaste tarieven. Op basis van deze componenten of een combinatie hiervan wordt per onderneming de individuele factuur berekend. De tarieven worden in juni in de Staatcourant gepubliceerd.

Kan ik gespreid betalen?

Adviseurs en bemiddelaars met een bijdrage voor de toezichtkosten onder de €3.000 kunnen hun bijdrage in vier termijnen betalen. Hiervoor hoeft geen apart verzoek voor ingediend te worden. Elke adviseur en bemiddelaar mag dit zelf bepalen. 

Deze adviseurs en bemiddelaars kunnen er ook voor kiezen gespreid te betalen in maximaal 4 termijnen. Termijnbedragen kunnen ook door middel van een automatische incasso worden voldaan. Download hiervoor het machtingsformulier. De eerste termijn vervalt zes weken na factuurdatum; de andere drie termijnen vervallen telkens een maand verder.

Is het mogelijk om via automatische incasso te betalen?

Voor adviseurs en bemiddelaars met een factuur tot €3.000 is het mogelijk om hun betaling via een automatisch incasso te laten verlopen.

Bestaat er een mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen?

Ondernemingen die niet in staat zijn om de bijdrage in één termijn te betalen, kunnen voor het vervallen van de betalingstermijn van zes weken een schriftelijk verzoek indienen voor een betalingsregeling. U kunt een formulier voor een betalingsregeling aanvragen via debiteuren@afm.nl. De voorwaarden zijn opgenomen in het aanvraagformulier.

Waarom krijg ik na de vervaldatum van de factuur direct een betalingsherinnering?

De AFM hanteert een betaaltermijn van zes weken. Indien de onderneming niet in staat is de factuur binnen zes weken te voldoen, kan zij binnen deze termijn een verzoek voor een betalingsregeling indienen. Als binnen de termijn van zes weken het factuurbedrag niet is voldaan en de AFM geen verzoek voor een betalingsregeling heeft ontvangen, start het invorderingstraject.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als u niet tijdig of volledig betaalt, is het totale factuurbedrag inclusief aanmaningskosten in zijn geheel opeisbaar. Als u nalaat om het bedrag alsnog vóór de uiterste datum op de eerste aanmaning te voldoen, dan start de AFM een incassoprocedure. De kosten die voortvloeien uit deze procedure - incassokosten BIK en overige invorderingskosten - komen voor uw rekening. Uiteindelijk kan de AFM een vergunning van een vergunninghouder wijzigen of intrekken, als deze langdurig nalaat om de bijdrage aan de toezichtkosten te betalen.

De aan mijn onderneming opgelegde bijdrage is onjuist. Hoe kan ik bezwaar maken?

Tegen de factuur voor de bijdrage in de toezichtkosten kan binnen zes weken bezwaar worden ingediend. De factuur is een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. De eisen waaraan een bezwaar moet voldoen is opgenomen in onderstaande link. Hier vindt u ook een standaardformulier voor het indienen van een bezwaarschrift.

Let op: ook als u bezwaar maakt, moet u de factuur binnen de gestelde termijn betalen.

Beroep en bezwaar