Go to content

Toelichting op tarieven

De AFM brengt twee soorten kosten in rekening: kosten voor het doorlopend toezicht en kosten voor eenmalige handelingen.

Tarieven doorlopend toezicht

De jaarlijkse bijdrage voor het doorlopend toezicht bestaat uit twee onderdelen: een basistarief en een variabel tarief. De jaarlijkse bijdrage voor de toezichtkosten is niet belast met BTW. Meer informatie over de tarieven van doorlopend toezicht is te vinden in de brochure Toelichting kosten voor doorlopend toezicht.

Tarieven eenmalige verrichtingen

De Ministers van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben de tarieven vastgesteld voor het verrichten van eenmalige handelingen door de AFM. Deze regeling vormt een uitwerking van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019. Op grond van deze wet keuren de minister van Financiën en SZW jaarlijks de begroting van de AFM goed.

De kosten die de AFM maakt voor het verrichten van een eenmalige handeling worden direct in rekening gebracht bij de betrokken onderneming. Het betreft handelingen zoals het beoordelen van een vergunningaanvraag, het inschrijven van een onderneming of het toetsen van een bestuurder. De kosten voor eenmalige handelingen zijn niet belast met BTW.

Wijziging vergoedingen

De meeste vergoedingen zijn voor het laatst in 2013 vastgesteld en bleken niet meer representatief voor de huidige situatie. Aan de hand van een berekening van de werkelijke kosten in de afgelopen jaren is bij een aantal handelingen de vergoeding in deze regeling aangepast. Het betreft zowel verhogingen als verlagingen.

De wijzigingen zijn gebaseerd op de daadwerkelijk geschreven uren in de afgelopen jaren voor de verrichte handelingen en toepassing van een inflatiecorrectie. In algemene zin zijn er een aantal factoren die ervoor gezorgd hebben dat de in 2013 vastgestelde vergoedingen niet meer representatief zijn. Dat zijn: gewijzigde wetgeving waaraan getoetst moet worden, wijzigingen in de werkwijze en de verhoogde complexiteit van de activiteiten.

De uitgebreide toelichting en de lijst met de tarieven staan in de Staatscourant.