Toelichting op begrote toezichtkosten

De ministers van Financiën en Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben de Regeling bekostiging financieel toezicht voor 2022 vastgesteld. Deze regeling is 3 juni 2022 in de Staatscourant gepubliceerd.

Financiële ondernemingen betalen mee aan de kosten van het doorlopend toezicht via een jaarlijkse bijdrage per categorie. De AFM moet de begrote kosten voor doorlopend toezicht met de onder toezicht staande ondernemingen (de markt) verrekenen. Er is jaarlijks sprake van een verschil tussen enerzijds de begrote en gerealiseerde kosten en anderzijds de opbrengsten van de AFM. Dit saldo wordt in het jaar daarop verdeeld over alle onder toezicht staande ondernemingen.

Het totaalbedrag voor ons doorlopend toezicht daalt met 6% ten opzichte van 2021. De begroting stijgt met 2%, maar het met de markt te verrekenen positieve exploitatiesaldo uit 2021 (-8%) zorgt per saldo voor een daling.

De AFM beschouwt de daling van de tarieven in 2022 als incidenteel. Verwacht wordt dat de tarieven vanaf 2023 minimaal terug zullen keren op hetzelfde niveau als 2021 plus de reguliere stijging van de begroting in 2023.

Hoeveel het tarief voor een categorie ondernemingen wijzigt, ligt aan meerdere factoren, zoals het aantal ondernemingen in de categorie en de maatstafwaarden. Is het aantal ondernemingen in een categorie gedaald en zijn er lagere maatstafwaarden dan het jaar ervoor? Dan daalt het tarief over het algemeen met een percentage minder dan 6%. Is het aantal ondernemingen in een categorie gestegen, evenals de maatstafwaarden? Dan dalen de tarieven met een percentage groter dan 6%.

De facturen voor ons doorlopend toezicht 2022 worden vanaf medio juni 2022 verstuurd.