Go to content

Toelichting op begrote toezichtkosten

De ministers van Financiën en Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben de Regeling bekostiging financieel toezicht voor 2024 vastgesteld. Deze regeling is wordt begin juni 2024 in de Staatscourant gepubliceerd.

Samen met alle financiële ondernemingen is de AFM verantwoordelijk voor een financieel gezond stelsel. Ons toezicht draagt bij aan een eerlijke en transparante sector. Alle financiële ondernemingen betalen jaarlijks mee aan de kosten van het doorlopend toezicht.

De totale marktbijdrage voor het doorlopend toezicht 2024 stijgt ten opzichte van 2023 met 5,7% en bedraagt € 123,3 miljoen (2023: € 116,7 miljoen). Op basis van de begroting 2024 bedraagt de loon- en prijsbijstelling 5,1%. Na correctie voor loon- en prijsbijstelling is de stijging van de totale marktbijdrage doorlopend toezicht daardoor beperkter (0,6%).

De opbouw van de marktbijdrage is als volgt bepaald:

• De begrote lasten van € 140,9 miljoen met daarop in mindering gebracht de ingeschatte opbrengsten voor eenmalige verrichtingen (€ 8,2 miljoen) en BES (€ 0,6 miljoen);
• Te verrekenen exploitatiesaldo (terug te geven) bedrag aan de markt ad. € 6,4 miljoen; en
• Het inzetten van de heffingsreserve voor een bedrag van € 2,4 miljoen die in mindering komt op het totaal te heffen bedrag.

De verzending van de facturen voor ons doorlopend toezicht 2024 start direct na publicatie van de Regeling bekostiging financieel toezicht (Rbft) in de Staatscourant.

Kosten en baten in balans

Wij hechten veel waarde aan transparantie en laten graag zien welke resultaten wij behalen met het budget dat wij tot onze beschikking hebben gekregen. Daarom maken wij de impact van ons toezicht inzichtelijk en laten wij zien hoe ons budget zich daarbij in de loop der jaren heeft ontwikkeld.

Ook maken we duidelijk welke externe ontwikkelingen en interne keuzes daaraan ten grondslag liggen.

Bekijk hier de publicatie Onze kosten en baten in balans.