Go to content

Betaling

Financiële ondernemingen betalen voor de kosten van ons toezicht. Hieronder vindt u informatie over de betaling van uw bijdrage aan de AFM.

Machtiging

Met ons machtigingsformulier geeft u ons toestemming om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om uw bijdrage in de toezichtkosten van uw rekening af te schrijven.

Intrekken machtiging

Als u de machtiging wilt intrekken, dan vragen wij u om een e-mail te sturen naar: machtiging@afm.nl onder vermelding van uw debiteur- en uw vergunningnummer.

Gespreide betaling

Adviseurs en bemiddelaars mogen de bijdrage voor het doorlopend toezicht tot en met €3.000 betalen in 4 termijnen.

Verwacht u problemen met de betaling van de bijdrage voor het doorlopend toezicht, maar behoort u niet tot bovengenoemde doelgroep? Dan kunt u een formulier voor een betalingsregeling aanvragen door een e-mail te sturen naar: debiteuren@afm.nl. De voorwaarden zijn opgenomen in het aanvraagformulier.

Maatregelen tegen wanbetaling

Ondertoezichtstaande ondernemingen betalen mee aan de kosten van het toezicht. Dit gebeurt via een jaarlijkse bijdrage aan het doorlopend toezicht. De AFM kan de vergunning van een vergunninghouder wijzigen, geheel of gedeeltelijk intrekken of beperken als deze zich niet heeft gehouden aan de betalingsverplichtingen voor het toezicht.

Waarom hanteert de AFM deze maatregel?
Uit gegevens van de afgelopen jaren is gebleken dat er een relatief klein, maar consistent aantal, vergunninghouders is dat hun betalingsverplichting niet of niet tijdig nakomt. Het gaat met name om kleine financiële ondernemingen die onder het toezicht van de AFM staan. De AFM heeft in eerdere jaren maatregelen getroffen om deze betalingsproblematiek aan te pakken, onder andere door het aanscherpen van de betalings- en incassoprocedures. Deze maatregelen hebben geleid tot een verkleining van de groep wanbetalers, maar er is geen sprake van het volledig verdwijnen van deze groep. De AFM hoopt dat deze maatregel als een stok achter de deur fungeert en dat wanbetalers zullen overgaan tot betaling.

Voorkom incassokosten
Een probleem dat de AFM constateert is dat vergunninghouders de AFM niet tijdig – vóór de vervaldatum van de factuur van de bijdrage aan de toezichtskosten – informeren als zij betalingsproblemen hebben. Vergunninghouders kunnen invorderingskosten voorkomen door tijdig met de AFM contact op te nemen zodat kan worden onderzocht of er een voor beide partijen passende regeling valt te treffen.

Intrekken vergunning als laatste stap
Het intrekken van een vergunning heeft verstrekkende gevolgen. Daarom maakt de AFM pas gebruik van deze mogelijkheid als alle andere stappen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.