Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Auditkantoren uit andere lidstaten

Een auditkantoor uit een andere lidstaat die in dat land wettelijke controles mag verrichten, moet zich registeren bij de AFM om dat ook in Nederland te mogen doen.

Stuur eerst e-mail voor oriënterend gesprek

U begint uw aanvraag door een e-mail te sturen naar vergunningen_wta@afm.nl waarin u aangeeft dat u een registratie wilt om in Nederland wettelijke controles te kunnen verrichten. Wij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. In dat gesprek bespreken we onder meer de achtergrond van uw aanvraag, uw klanten en bedrijfsmodel en de samenwerking met de externe accountants. Ook bespreken we de vervolgstappen van de aanvraag.

Vervolg aanvraag ná oriërterend gesprek

Na het oriënterende gesprek vervolgt u uw aanvraag in ons AFM Portaal. Zorg ervoor dat de informatie die u meestuurt volledig en accuraat is. Zo voorkomt u dat wij uw aanvraag niet (meteen) kunnen behandelen. In het AFM Portaal vindt u de volledige lijst van benodigde informatie.

Alleen wettelijke controles die u ook in andere lidstaat mag uitvoeren

U mag na registratie alleen die wettelijke controles uitvoeren in Nederland die u ook in de andere lidstaat uitvoert. Als u daar wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB) mag uitvoeren, mag dat na registratie ook in Nederland. Als u daar geen wettelijke controles bij OOB’s mag uitvoeren, mag dat ook niet in Nederland.

Meld externe accountant(s) aan voor registratie

U meldt voor de registratie de externe accountant(s) aan die verantwoordelijk zijn voor de wettelijke controles die u in Nederland wilt uitvoeren. Dat kunnen zijn: een registeraccountant of accountants-administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid die in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is ingeschreven of een accountant die in een andere lidstaat wettelijke controles mag verrichten en die beschikt over een verklaring van vakbekwaamheid van de Commissie eindtermen accountantsopleiding.

Kosten voor aanvraag

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van de registratie. U betaalt eenmalige kosten van €5.000. Vanaf het moment dat u geregistreerd bent, betaalt u jaarlijks een bijdrage aan onze toezichtkosten. De hoogte van dat bedrag volgt uit de Regeling bekostiging financieel toezicht voor het betreffende kalenderjaar.

Informatie in openbaar register

Zodra een auditkantoor uit een andere lidstaat is geregistreerd, nemen we dat op in ons openbare register. Wij nemen de informatie op die u aan ons doorgeeft. U bent dus ook zelf verantwoordelijk voor de juistheid van die informatie.

Geef wijzigingen in uw gegevens door

Wijzigingen in de gegevens die u bij uw aanvraag van een registratie hebt overgelegd, moet u onmiddellijk doorgeven. Voor het doorgeven van wijzigingen gebruikt u het wijzigingsformulier. U vult het formulier elektronisch in, drukt het af, ondertekent het en stuurt een gescand exemplaar samen met de bijlagen per e-mail naar vergunningen_wta@afm.nl.

- Wijzigingsformulier L (docx, 56 kB)
- Bijlagen bij wijzigingsformulier L (xlsx, 55 kB)

Veelgestelde vragen

Waar moeten auditkantoren uit andere EU/EER-lidstaten aan voldoen om in Nederland een registratie te krijgen om wettelijke controles te mogen uitvoeren?

Bij registratie in Nederland moet de AFM nagaan of het auditkantoor in het vestigingsland beschikt over een vergunning. De AFM controleert of het auditkantoor een vergunning heeft, maar geeft zelf geen vergunning.

Verder beoordeelt de AFM of de externe accountants beschikken over de juiste papieren om in Nederland de verantwoordelijkheid te mogen dragen om wettelijke controles uit te voeren.

Bij het uitvoeren van de wettelijke controles in Nederland moeten auditkantoren uit andere EU-lidstaten namelijk gebruik maken van een in Nederland toegelaten accountant: 

  • Dit is een accountant die in het Nederlands accountantsregister van de NBA is ingeschreven als tekeningsbevoegde accountant. 
  • Of een accountant die in een andere EU/EER-lidstaat wettelijke controles mag verrichten en vervolgens van de NBA een Nederlandse verklaring van vakbekwaamheid heeft verkregen.

Mogen geregistreerde auditkantoren uit andere EU/EER-lidstaten in Nederland ook OOB’s controleren?

Als een auditkantoor in zijn vestigingsland wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang (OOB) mag verrichten, dan mag het auditkantoor dit ook in Nederland na een registratie bij de AFM. 

Bij Nederlandse accountantsorganisaties gelden aanvullende eisen om een OOB te mogen controleren, zoals het hebben van een raad van commissarissen, en zijn beleidsbepalers en commissarissen onderworpen aan geschiktheidstoetsingen door de AFM. In verschillende andere Europese lidstaten gelden deze extra eisen niet. 

Wie houdt toezicht op auditkantoren uit andere lidstaten die in Nederland een registratie hebben?

Op basis van Europese regelgeving zijn auditkantoren onderworpen aan periodieke kwaliteitsbeoordelingen door de toezichthouder in de lidstaat van herkomst waar het auditkantoor is toegelaten voor het verrichten van wettelijke controles. 

Het toezicht op de Nederlandse wettelijke controles die door de auditkantoren worden uitgevoerd, ligt bij de AFM. Dat betekent dat de AFM individuele wettelijke controles kan onderzoeken op de naleving van daarvoor geldende vereisten.

De AFM kan bevindingen ten aanzien van individuele wettelijke controles verstrekken aan de toezichthoudende instantie in de lidstaat van herkomst, die de bevindingen kan betrekken in haar toezicht op het auditkantoor, bijvoorbeeld voor het toezicht op het stelsel van kwaliteitsbeheersing van het auditkantoor.