Go to content

Incidentmelding

Accountantsorganisaties hebben de plicht om die incidenten te melden bij de AFM, die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de integere uitoefening van haar bedrijf. Dit kan gaan om de verstrengeling van tegenstrijdige belangen, de betrokkenheid bij wetsovertredingen of het hebben van relaties met cliënten die het vertrouwen kunnen schaden. De melding stelt de AFM in staat om te beoordelen of de betrokken accountantsorganisaties hier op de juiste manier mee omgaan.

Interpretatie met praktijkvoorbeelden

De wet geeft niet exact aan wat een incident is. De AFM geeft daarom een interpretatie. Daarin zijn ook praktijkvoorbeelden opgenomen die handvatten geven. Daarnaast verduidelijkt de AFM wat zij van een accountantsorganisatie verwacht wanneer zich een incident voordoet. Hiervoor is naast de interpretatie ook een flyer opgesteld.

Bij ernstig incident passende maatregelen treffen

Accountantsorganisaties hebben procedures voor het oppakken van ernstige incidenten. Het is belangrijk dat deze tijdig worden onderkend en dat passende maatregelen worden genomen om de risico’s te beheersen en herhaling te voorkomen. Dat kunnen kwaliteitsbevorderende- of herstelmaatregelen zijn, maar ook het uitvoeren van interne onderzoeken en een oorzakenanalyse.

Ernstig incident onverwijld melden

Een incident dat ernstige gevolgen kan hebben voor de integere uitoefening van haar bedrijf moet bovendien onverwijld gemeld worden bij de AFM. Een accountantsorganisatie hoeft niet eerst de resultaten van een onderzoek af te wachten. De AFM beoordeelt elke incidentmelding en kijkt of accountantsorganisaties onder meer via de werking van hun intern toezicht, zélf verantwoordelijkheid nemen om incidenten te onderkennen, de juiste (beheers)maatregelen treffen én dat zij leren van incident.