Go to content

Over de geschiktheidstoetsing

Vanwege het grote maatschappelijke belang van goede wettelijke controles bij OOB's gelden strikte kwaliteitseisen voor bestuurders en interne toezichthouders van accountantsorganisaties. Naast een betrouwbaarheidstoetsing moeten zij ook getoetst worden op geschiktheid voor de uitvoering van hun functie.

Toetsing op kennis, vaardigheden en gedrag

Wij toetsen voorgenomen (mede)beleidsbepalers op kennis, vaardigheden en professioneel gedrag en gaat over de volgende onderwerpen. Wij kijken daarbij ook naar de functie en de samenstelling van het collectief waarin die persoon zitting zal gaan nemen. Wij volgen hierin de Beleidsregel geschiktheid Wta. Of de kandidaat een (gedetailleerd) inwerkprogramma volgt voor de benoeming of (onderdelen van) een programma na toetsing en benoeming kan volgen, staat ter beoordeling van (en onder verantwoordelijkheid van) de accountantsorganisatie of het hoogste netwerkonderdeel. Bij de toetsing gaan wij ervan uit dat personen minimaal basiskennis op alle onderdelen A tot en met D uit de beleidsregel hebben.

Betreft personen die beleid bepalen of daarop toezicht houden

Wij toetsen personen op geschiktheid die plaatsnemen in een collectief van een OOB-accountantsorganisatie. Dat zijn personen die het dagelijks beleid bepalen van de OOB-accountantsorganisatie (collectief I), personen die het dagelijks beleid bepalen van het hoogste netwerkonderdeel met een zetel in Nederland dat invloed uitoefent op het beleid van de OOB-accountantsorganisatie (collectief II) en personen in een orgaan voor intern toezicht, die toezicht houden op het beleid van een OOB-accountantsorganisatie en het hoogste netwerkonderdeel in Nederland (collectief III).

Als een (mede)beleidsbepaler niet tot een van deze drie collectieven behoort, dan moet alleen op betrouwbaarheid worden getoetst.

Aantonen van geschiktheid

De accountantsorganisatie moet de geschiktheid van de beleidsbepalers aantonen. Wij toetsen de geschiktheid van een persoon in een bepaald collectief onder meer aan de hand van het functieprofiel, de motivering in hoeverre een persoon naar de mening van de accountantsorganisatie voldoet aan het functieprofiel, het curriculum vitae, de geschiktheidsmatrix en de opgegeven referenten. Mogelijk vindt er ook een toetsingsgesprek plaats.

Kosten

Het tarief voor een geschiktheidstoetsing is €7.000. Als een persoon in meerdere collectieven zit, of van functie of portefeuille verandert, brengen wij voor elke toets dat tarief in rekening. U betaalt de kosten ongeacht de uitkomst van de toetsing. Dat geldt ook als u de aanmelding tussentijds intrekt of als wij de aanvraag buiten behandeling stellen.