Go to content

Toetsingsgesprek

Personen die het beleid van een onderneming (mede) bepalen of toezicht houden op dit beleid moeten betrouwbaar en/of geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie. Als deze personen aantreden bij een onderneming, worden zij door de AFM en/of De Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid en/of geschiktheid. 
 
Voor de beoordeling van uw betrouwbaarheid en geschiktheid kan de AFM u uitnodigen voor een toetsingsgesprek. Een toetsingsgesprek dient ter aanvulling van het beeld op basis van het aangeleverde dossier. Afhankelijk van de situatie vindt er wel of geen toetsingsgesprek plaats.

Wanneer vindt er geen gesprek plaats?

De AFM voert niet bij alle toetsingen een gesprek met de kandidaat. Zo vindt er geen gesprek plaats wanneer uit het dossier blijkt dat er voldoende informatie beschikbaar is om tot een oordeel te komen. Bijvoorbeeld bij benoemingen van kandidaten waar uit het cv voldoende aantoonbare kennis en werkervaring blijkt of als er geen sprake is van (toezicht)antecedenten.
 
Toetsingen van beleidsbepalers van kleine financiële dienstverleners (tot 6 werknemers) kunnen meestal zonder gesprek worden afgehandeld, omdat de geschiktheid voor deze groep kan worden aangetoond met voldoende aantoonbare werkervaring en/of een relevant diploma op minimaal HBO-niveau. Als een kandidaat eerder is getoetst voor een vergelijkbare functie bij een vergelijkbare onderneming, kan een gesprek ook vaak achterwege blijven.

Wanneer vindt een gesprek plaats?

Een toetsingsgesprek vindt plaats in bijvoorbeeld de volgende gevallen:
 
  • bij (cruciale) beleidsbepalende functies bij impactvolle ondernemingen
  • bij de aanstelling van een CRO als er binnen een onderneming extra aandacht nodig is voor de Risk-functie
  • bij de aanstelling van een nieuwe beleidsbepaler die verantwoordelijk wordt voor de auditpraktijk van een OOB-accountantsorganisatie
  • bij de aanstelling van een CEO die een onderneming naar een exit of verkoop moet begeleiden
  • als er veranderingen aanstaande zijn of bijzonderheden spelen bij de onderneming waar de kwaliteiten van beleidsbepalers een belangrijke rol kunnen spelen; bijvoorbeeld een onderneming waar een groot verandertraject staat gepland. In een dergelijk geval kan de specifieke kennis, ervaring en achtergrond van de kandidaat-beleidsbepaler van extra belang zijn
  • als de informatie op papier onvoldoende houvast biedt om zonder gesprek tot een oordeel te komen; bijvoorbeeld bij een kandidaat die verantwoordelijk wordt voor het aansturen van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld een COO) en waarvan uit het cv niet of onvoldoende duidelijk blijkt of de kandidaat voldoende aantoonbare ervaring heeft met het aansturen van de bedrijfsvoering
  • als de kandidaat-beleidsbepaler betrokken is (geweest) bij een of meerdere toezichtantecedenten; bijvoorbeeld als er sprake is van betrokkenheid bij overtredingen die tot een formele maatregel van een (buitenlandse) toezichthouder hebben geleid, zoals een bestuurlijke boete.
 

Hoe kunt u zich voorbereiden?

U kunt zich op een toetsingsgesprek voorbereiden door u te verdiepen in de onderneming, de producten waarmee deze actief is, (markt)ontwikkelingen en de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast is het raadzaam om gesprekken te voeren met het bestuur, de directie of de raad van commissarissen en eventueel vergaderingen als toehoorder bij te wonen. Wij adviseren u hier afspraken over te maken met de onderneming. Bijvoorbeeld over inzicht in interne, vertrouwelijke documenten en of u tijdens de toetsing mag laten weten dat u al over bepaalde kennis beschikt.
 
Het toetsingsgesprek heeft een open karakter met als doel meer informatie van u te krijgen om vast te kunnen stellen of u voldoende kennis en vaardigheden heeft om de beoogde functie te vervullen. Soms kunnen ook specifieke vragen gesteld worden ten behoeve van de betrouwbaarheidstoets. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer sprake is van antecedenten. Met andere woorden, het toetsingsgesprek is bedoeld om meer informatie te verzamelen, zodat kan worden vastgesteld of u betrouwbaar en/of geschikt bent voor de beoogde functie.
 
Dit gesprek vindt plaats bij de AFM en duurt circa anderhalf uur. U wordt altijd van te voren geïnformeerd als er een toetsingsgesprek zal plaatsvinden en zo ja, wie uw gesprekspartners zijn. Voor een goede beoordeling kan een tweede toetsingsgesprek nodig zijn, bijvoorbeeld omdat er meer informatie nodig is.
 
Tijdens het toetsingsgesprek wordt nog geen oordeel gegeven over uw betrouwbaarheid of geschiktheid.