Vakbekwaamheidseisen Caribisch Nederland

Alle personen die werkzaam zijn in de financiële sector in Caribisch Nederland en contact hebben met klanten moeten voldoen aan vakbekwaamheidseisen. 

Die vakbekwaamheidseisen zijn vastgelegd bij wetten:
Zij moeten in ieder geval beschikken over een door de financiële onderneming of derde verzorgde opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring. 
 
Feitelijke leidinggevenden bij advies- en bemiddelingskantoren in verzekeringen moeten beschikken over een erkend diploma. Het is de verantwoordelijkheid van de onderneming om ervoor te zorgen dat de werknemers over aantoonbaar voldoende vakkennis beschikken.

Vakbekwaamheidseisen voor feitelijk leidinggevenden

Feitelijk leidinggevenden bij ondernemingen die adviseren/bemiddelen in verzekeringen in Caribisch Nederland moeten beschikken over een erkend diploma. Dit erkende diploma moet een erkend Wft-diploma zijn of een door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) erkend diploma. Feitelijk leidinggevenden die adviseren/bemiddelen in schadeverzekeringen en/of levensverzekeringen moeten beschikken over een diploma van schadeverzekeringen respectievelijk levensverzekeringen.

Vakbekwaamheidseisen voor werknemers

Werknemers en andere natuurlijke personen die in opdracht van een financiële onderneming financiële producten aanbieden of verlenen, moeten daarvoor een relevante opleiding of de benodigde ervaring hebben. Iedere medewerker die inhoudelijk contact heeft met de klant heeft een relevant diploma (artikel 3:27 Bfm BES). Of: een financiële onderneming heeft een dusdanig aantal feitelijk leidinggevenden dat beschikt over een erkend diploma zodat de kwaliteit van de financiële dienstverlening kan worden gewaarborgd. De financiële onderneming moet daarbij kunnen aantonen dat zij de adviezen van de medewerkers die niet beschikken over een relevant diploma heeft gecontroleerd. Onder werknemers wordt verstaan alle personen die werkzaam zijn in de financiële sector in Caribisch Nederland en andere natuurlijk personen (zoals uitzendkrachten, gedetacheerden en loondienstagenten) die onder verantwoordelijkheid van een onderneming adviseren/bemiddelen in verzekeringen.

Wat zijn de vakbekwaamheidseisen voor advies- en bemiddelingskantoren die adviseren en/of bemiddelen in financiële producten (behalve verzekeringen)

De vakbekwaamheidseisen gelden voor feitelijk leidinggevenden en voor werknemers en andere natuurlijk personen (zoals uitzendkrachten, gedetacheerden en loondienstagenten) die zich onder verantwoordelijkheid van de advies- en bemiddelingskantoren bezighouden met financiële dienstverlening in Caribisch Nederland. Deze personen moeten beschikken over een door de onderneming of derde verzorgde opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring. Deze regels gelden niet voor adviseurs en/of bemiddelaars in schade- en/of levensverzekeringen

Wat zijn de vakbekwaamheidsvereisten voor een bemiddelaar in schadeverzekeringen of levensverzekeringen?

Een bemiddelaar in schadeverzekeringen of levensverzekeringen moet ervoor zorgen dat degenen die de feitelijke leiding hebben over een vestiging van het bedrijf allemaal beschikken over een erkend diploma.

Wat zijn de vakbekwaamheidseisen voor kredietverstrekkers, verzekeraars en banken?

De vakbekwaamheidseisen voor het aanbieden van krediet gelden voor feitelijk leidinggevenden en voor werknemers en andere natuurlijk personen (zoals uitzendkrachten, gedetacheerden en loondienstagenten) die zich onder verantwoordelijkheid van een kredietverstrekker, verzekeraar of bank bezighouden met financiële dienstverlening in Caribisch Nederland.. Zij moeten beschikken over een door de financiële onderneming of derde verzorgde relevante opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring. 

Is het volgen van een Permanente Educatie (PE) verplicht?

Een financiële onderneming heeft een wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de vakbekwaamheid van zijn werknemers en andere natuurlijke personen die zich onder zijn verantwoordelijkheid bezighouden met financiële dienstverlening (zie artikel 3:11 Wfm BES). Deze personen moeten daarom beschikken over voldoende relevante opleiding of daaraan gelijk te stellen ervaring.
 
De AFM heeft op dit moment (nog) geen PE-programma vastgesteld ter invulling van deze verplichting. Dit betekent dat de financiële onderneming zelf invulling moet geven aan deze verplichting. De wijze waarop de onderneming deze verplichting invult, moet in alle gevallen worden beschreven in de bedrijfsvoering.
 

Welke regels gelden er voor de vakbekwaamheid van bijkantoren van banken op verzekeraars in Caribisch Nederland, met een hoofdkantoor op Curaçao of Sinten Maarten?

Niet ieder bijkantoor in Caribisch Nederland is groot genoeg om de werkzaamheden zelf conform de wet uit te voeren. Om in dat geval toch te voldoen aan de regels omtrent vakbekwaamheid kan de onderneming er voor kiezen om eventuele feitelijk leidinggevenden op Sint Maarten of Curaçao, die wel beschikken over de gevraagde vakbekwaamheid, te betrekken in de dienstverlening. Op die manier waarborgt de financiële onderneming de kwaliteit van de financiële dienstverlening. De onderneming moet er wel op letten dat in deze constructie er feitelijk leidinggevenden moeten zijn met een actieve betrokkenheid bij de dienstverlening. De wijze waarop de onderneming zorgt dat de vakbekwaamheid geborgd wordt, moet in alle gevallen worden beschreven in de bedrijfsvoering.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de eisen ten aanzien van de vakbekwaamheid van leidinggevenden bij assurantiebemiddelaars in Caribisch Nederland?

Een bemiddelaar in schadeverzekeringen of levensverzekeringen moet ervoor zorgen dat degenen die de feitelijke leiding hebben over een vestiging van het bedrijf allemaal beschikken over een erkend diploma.