Onbetekende kosten bij krediet kleiner dan 3 maanden

Kredieten met een looptijd van maximaal 3 maanden kunnen uitgezonderd zijn van de regelgeving als er sprake is van ‘onbetekenende kosten’. De AFM beschouwt kosten als onbetekenend, als zij lager zijn dan het relatieve of het absolute maximum dat de AFM hanteert. Om vast te stellen of de kosten onbetekenend zijn, moet worden gekeken naar alle kosten die een klant maakt in relatie tot het krediet. Bijvoorbeeld de kosten voor administratie, latere terugbetaling of verplichte borgstelling. Deze gezamenlijke kosten moeten zowel in verhouding tot de kredietsom in relatieve zin als in absolute zin onbetekenend zijn.

Onbetekenende kosten in relatieve zin

Kosten zijn onbetekenend in relatieve zin, als zij maximaal 1% van de kredietsom op jaarbasis bedragen. Dit percentage moet worden berekend over de periode vanaf het aangaan van de kredietovereenkomst tot het moment dat het verstrekte krediet moet worden terugbetaald. Bij een krediet dat binnen drie maanden moet worden terugbetaald, is dat dus 0,25%.

Onbetekenende kosten in absolute zin

Kosten zijn onbetekenend in absolute zin, als deze maximaal $ 40 op jaarbasis bedragen. Teruggerekend naar drie maanden, komt dit neer op een bedrag van maximaal $ 10. Voor een krediet met een looptijd van één maand betekent dit een bedrag van maximaal $ 3,33.