Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Aanmelden te toetsen personen

Bewaarders moeten voordat (beoogde) dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers benoemd worden dit melden aan de AFM.

Voorwaarden

Voordat (beoogde) dagelijks beleidsbepalers, commissarissen en medebeleidsbepalers worden aangemeld bij de AFM moet de betrouwbaarheid worden aangetoond. Daarnaast geldt dat hun geschiktheid moet worden aangetoond.

Wanneer is een betrouwbaarheidsformulier nodig?
 • Bij niet eerder getoetst personen
 • Bij wijziging in antecedenten
Niet eerder getoetst

 

Als de te toetsen persoon niet eerder is getoetst op betrouwbaarheid door de AFM en/of DNB, dan moet de te toetsen persoon het betrouwbaarheidsformulier invullen.

 

Het is pas toegestaan om de te toetsen persoon te benoemen en bij de Kamer van Koophandel in te schrijven nadat u schriftelijk van de AFM heeft vernomen dat deze persoon door de AFM is goedgekeurd. Dit geldt ook als de te toetsen persoon al eerder door de AFM is getoetst.

Bij wijziging antecedenten

 

Het betrouwbaarheidsformulier moet opnieuw ingevuld en meegestuurd worden in het geval dat de te toetsen persoon al eerder op betrouwbaarheid is getoetst door de AFM en/of DNB en er een wijziging heeft plaatsgevonden in antecedenten.

Voorbeelden van antecedenten zijn:
 • een verkeersmisdrijf (of betrokkenheid daarbij)
 • financiële problemen
 • een faillissement
 • valsheid in geschrifte
 • verduistering
 • een onjuiste belastingaangifte
Voor een overzicht van de antecedenten die in ieder geval gemeld moeten worden, zie Bijlage C van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo).

 

Kosten

De kosten van een betrouwbaarheidsonderzoek zijn €700 voor een dagelijks beleidsbepaler, medebeleidsbepaler of commissaris. Voor een persoon die al eerder op betrouwbaarheid is getoetst worden geen kosten in rekening gebracht.

De kosten van een geschiktheidsonderzoek zijn €2.900 voor een dagelijks beleidsbepaler of commissaris. Voor een persoon die al eerder is getoetst op geschiktheid voor een bewaarder met een vergelijkbaar dienstenpakket worden geen kosten in rekening gebracht.

Kosten bij twijfel

Als de AFM bij aanmelding van een eerder getoetste persoon twijfelt over de betrouwbaarheid en/of geschiktheid, dan moet de AFM opnieuw toetsen. De AFM legt hiervoor het tarief op van een nog ongetoetst persoon. Hertoetsing vindt plaats na bijvoorbeeld een faillissement, vergrijpboete of strafrechtelijke veroordeling.

Kosten ongeacht uitkomst?

Zodra de aanvraag is ingestuurd zijn de kosten voor het betrouwbaarheidsonderzoek verschuldigd, ongeacht de uitkomst van de aanvraagprocedure.

Dit betekent dat de kosten in de volgende situaties in rekening worden gebracht:

 • Als de AFM de aanvraag goedkeurt of afwijst;
 • Wanneer u de aanmelding tussentijds intrekt;
 • Wanneer een toetsing niet binnen de gestelde termijn compleet is aangeleverd en de AFM de aanvraag buiten behandeling heeft gesteld.

Binnen welke termijn beslist de AFM?

Aanvraag compleet

Voor de bewaarder van een ICBE (instelling voor collectieve beleggingen in effecten) geldt dat als uw aanvraag bij binnenkomst compleet is, de AFM in beginsel binnen zes weken na ontvangst van uw aanvraag beslist.

Nog informatie van derde nodig

In het geval uw aanvraag compleet is maar de AFM nog nadere informatie van derde(n) nodig heeft om een besluit te nemen, dan besluit de AFM binnen vier weken na ontvangst van deze informatie maar uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag.

Niet complete aanvraag

Mocht uw aanvraag niet compleet zijn dan vraagt de AFM nadere informatie op bij u. De AFM besluit dan binnen vier weken na ontvangst van de opgevraagde informatie maar uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag.

Niet tijdig ontvangen

Bij een niet tijdige ontvangst van de opgevraagde informatie kan de AFM de aanvraag buiten behandeling stellen.

Bij AIF

Voor de bewaarder van een AIF (Alternative Investment Fund) en/of ABI (Alternatieve beleggingsinstelling) geldt dat de AFM een besluit neemt binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag. Als de AFM dit (gezien de specifieke omstandigheden van het dossier) nodig acht kan deze termijn met maximaal een maand worden verlengd.