Go to content

Directe beloning

Als adviseur of bemiddelaar wordt u op verschillende manieren beloond. Op deze pagina vindt de onderwerpen die met uw beloning te maken hebben. Bent u een gevolmachtigd agent? Dan vindt hier meer informatie over de norm voor passende volmachtbeloning.

Provisieverbod

Voor advies en bemiddeling bij sommige financiële producten stuurt u klanten een rekening voor uw werkzaamheden. Voorheen ontving u hiervoor provisie van een bank of verzekeraar. Dit komt door het provisieverbodHierdoor worden de financiële banden tussen banken en verzekeraars enerzijds en adviseurs en bemiddelaars anderzijds doorgeknipt. U kunt hierdoor meer in het belang van de klant adviseren en bemiddelen.

Redelijke beloning

De AFM ziet erop toe dat u klanten open en duidelijk informeert over uw beloning. Daarnaast kijkt de AFM of de beloning in verhouding staat tot het werk dat u hiervoor levert. Voor rechtstreekse vergoedingen die klanten betalen, geldt de kennelijke onredelijkheidsnorm. Dit betekent dat de vergoeding die wordt gevraagd niet buitensporig mag zijn in relatie tot de verrichte werkzaamheden voor de klant. De AFM stelt geen maximumgrens aan de hoogte van de beloning.

Gespreid betalen

De betaling van de kosten voor advies en bemiddeling door klanten mag over maximaal twee jaar worden gespreid. Aan gespreide betaling zijn een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag u geen extra kosten en/of rente in rekening brengen voor het gespreid betalen van advies- en bemiddelingsdiensten. Kijk voor alle voorwaarden in de informatie over het provisieverbod.

Vergelijkingskaart

Uw klanten kunnen een vast bedrag betalen voor advies of bemiddeling. Ook kunt u met uw klanten een uurtarief afsprekenBij het maken van deze afspraken is het van belang dat klanten goed weten wat zij betalen en welke dienstverlening zij hiervoor mogen verwachten. Een van de hulpmiddelen die u daarbij kunt gebruiken is de vergelijkingskaart.

Bonusverbod en transparantie over provisie voor schadeverzekeringen

Als u adviseert of bemiddelt in schadeverzekeringen, mag u geen bonus- of omzetprovisies ontvangen. Verzekeraars mogen geen bonus- of omzetprovisies uitkeren.

Bovendien bent u verplicht klanten te informeren die vragen wat u aan provisies ontvangt voor het bemiddelen of adviseren over de schadeverzekering. U moet klanten dan op een begrijpelijke wijze informeren over de aard en de nominale waarde van de provisies.

Wat betekent dat voor u als financiële dienstverlener?

Adviseurs en bemiddelaars mogen alleen afsluit- en doorlopende provisies ontvangen. Dit geldt niet voor contracten die u vóór 1 januari 2012 heeft afgesloten.

Waarom deze regels?

Dankzij het bonusverbod bij schadeverzekeringen mag er geen prestatiebeloning voor financiële dienstverleners meer plaatsvinden voor het behalen van een bepaalde omzet of productie. Dit verbod is ingevoerd om te voorkomen dat provisies voor schadeverzekeringen groeien als gevolg van de inducementregels en het provisieverbod.

Geen directe beloning voor dienstverlening voor krediet

Het is verboden om voor de werkzaamheden die gepaard gaan met het consumptief krediet een (directe) vergoeding te vragen aan klanten. Daarvoor ontvangt u de doorlopende provisie van de aanbieder van het krediet.

Nazorg

Wanneer u in een product hebt bemiddeld voor klanten, heeft u tijdens de looptijd van het product een doorlopende zorgplicht die voortvloeit uit de Wft ('Wft-zorgplicht').