Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Nazorg

Onderhoud en nazorg bij een financieel product zijn belangrijk, bijvoorbeeld door periodiek te bekijken of het product nog bij de klantsituatie past. Wanneer u in een product heeft bemiddeld voor klanten, heeft u tijdens de looptijd van het product een doorlopende zorgplicht. Die plicht vloeit voort uit de Wft ('Wft-zorgplicht'), artikelen 4:20 en 4:21.

Verplichtingen

De financiële dienstverlener moet tijdens de looptijd van het financieel product klanten informeren over wezenlijke wijzigingen in essentiële (precontractuele) productinformatie. Naast deze 'Wft-zorgplicht' kan het zijn dat u na het afsluiten van het product ook andere werkzaamheden verricht voor klanten die verband houden met het product of uw relatie met klanten. Het is belangrijk dat u steeds heldere afspraken maakt met klanten over welke werkzaamheden u wel en welke u niet uitvoert in de beheerfase.

Doorlopende ondersteuning van klanten

De wettelijke zorgplicht vereist al dat financiële ondernemingen hun klanten zorgvuldig behandelen tijdens de gehele looptijd van een financieel product. De AFM vindt het belangrijk dat financiële ondernemingen verder gaan dan de minimale gedragsnormen van de zorgplichten hun klanten helpen grip te houden op hun financiële situatie. Hoe ze dat precies invullen is afhankelijk van specifiek product, dienst of omstandigheden. Om financiële ondernemingen hierbij te helpen heeft de AFM de Principes voor de doorlopende ondersteuning van klanten opgesteld.

Vergoedingen

Voor nazorg mag u een vergoeding ontvangen die in verhouding staat tot de geleverdewerkzaamheden. Een vergoeding voor nazorg kan bijvoorbeeld in de vorm van doorlopende provisie vanuit de bank of verzekeraar of een serviceabonnement dat wordt betaald door klanten. Als het om producten gaat die voor het provisieverbod (van 1 januari 2013) zijn verkocht, gaat de AFM ervan uit dat bij de eventuele kosten rekening wordt gehouden met de ‎ontvangen provisie. Sinds het provisieverbod worden er vaak afspraken gemaakt tussen adviseurs (en ook verzekeraars) en hun klanten over de werkzaamheden die worden verricht gedurende de looptijd van een product. Transparantie over de kosten is daarvan een onderdeel.

Controleer gemaakte afspraken

Hebt u in het verleden afspraken gemaakt over de werkzaamheden, bijvoorbeeld door middel van een serviceabonnement? Controleer zo nodig de gemaakte afspraken en zorg dat u ze na kunt komen.

Zorgvuldigheid

Naast de 'Wft-zorgplicht' bestaan er zogenaamde 'civiele zorgplichten'. Dat betekent dat u zich richting klanten zorgvuldig moet gedragen zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Deze term wordt verder door de civiele rechter en het Kifid ingevuld.

Veelgestelde vragen over zorgplicht

Ben ik verantwoordelijk voor de werkzaamheden die ik aan derden uitbesteed?

Als de financieel dienstverlener werkzaamheden uitbesteedt aan een derde partij, bijvoorbeeld om een deel van de werving van klanten te verrichten (het gaat hier alleen om de uitbesteding van niet-vergunningplichtige activiteiten), draagt hij er zorg voor dat die derde bij uitvoering van de werkzaamheden de verplichtingen uit de Wft en het BGfo naleeft. Dit betekent dat de overtreding van de Wft door de derde kan resulteren in een overtreding van de Wft door de financieel dienstverlener die de werkzaamheden uitbesteedt. Met een derde wordt uitdrukkelijk geen bemiddelaar bedoeld.

Het opdracht geven aan of het inschakelen van een derde partij voor bepaalde vergunningplichtige activiteiten (bijvoorbeeld bemiddelen) is alleen mogelijk als zowel de financieel dienstverlener als de uitvoerende partij een relevante Wft-vergunning heeft voor deze activiteiten. Dit is dus geen uitbesteden in het kader van de Wft, maar betreft het zelfstandig uitvoeren van vergunningplichtige activiteiten.

Hoe ga ik als adviseur om met een klant die mijn advies niet wil opvolgen?

Probeer eerst te achterhalen waarom de klant uw advies niet wil opvolgen. Heeft de klant het niet begrepen? Heeft u de klant verkeerd begrepen? Het is goed om de klant nog een keer uit te leggen waarom u voor het advies heeft gekozen en wat dit voor de klant betekent. De vraag is vervolgens wat de klant wil en of u bereid bent om voor de klant hierin te bemiddelen. Dit zal vaak afhankelijk zijn van de (beleggings)risico’s die de klant neemt.

Bent u bereid om de klant te helpen bij het aangaan van bepaalde risicovolle dienstverlening als u weet dat uw klant dit, ondanks uw advies, toch wil? Het is in ieder geval belangrijk om de klant te wijzen op de risico’s en consequenties. Als u besluit voor de klant te bemiddelen bent u verplicht uw advies goed vast te leggen. Daarnaast moet u ook vastleggen

Wat wordt verstaan onder adviseren?

In een advies wordt een concreet financieel product aanbevolen van een bepaalde aanbieder (product X van aanbieder Y) aan een bepaalde consument.

Als een consument een financieel product afneemt dat ik niet heb geadviseerd, heb ik dan verplichtingen op grond van de Wft?

Indien een consument een ander product koopt dan aan hem is geadviseerd, dan dient de financieel dienstverlener aan te kunnen tonen, dat de consument er zelf voor heeft gekozen dat andere (niet aanbevolen) product te kopen.