Go to content

Marktmonitor

Ieder jaar vraagt de AFM aan adviseurs en bemiddelaars om de Marktmonitor adviseurs & bemiddelaars (MMAB) in te vullen. De MMAB wordt onder andere gebruikt om de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht vast te stellen. Ook helpt het ons inzicht te krijgen in (nieuwe) ontwikkelingen en risico’s en bij een betere en efficiëntere inrichting van (risicogebaseerde) onderzoeken. Het vormt daarmee een toezichtinstrument van de AFM. 

De eerste groep adviseurs, bemiddelaars en gevolmachtigde agenten kan medio februari de MMAB 2024 invullen. Dit jaar worden er in de vragenlijst, net als in 2020, ook vragen gesteld over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Marktmonitor is een toezichtinstrument van de AFM. Het invullen is verplicht.

Doel en opzet van de vragenlijst

Met de MMAB vragen wij diverse bedrijfsspecifieke gegevens op. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
  • Het verkrijgen van inzichten in (nieuwe) ontwikkelingen en risico’s in de markt. Hierdoor kan de AFM het toezicht gerichter inzetten en helpen de kwaliteit van de
    financiële markt en het vertrouwen in deze markt te verbeteren.
  • Het beter en efficiënter doen van (risicogebaseerde) onderzoeken en het uitvoeren van (nalevings)toezicht door de AFM.
  • Het vaststellen van de maatstaf voor de bijdrage in de kosten doorlopend toezicht 2024. Sinds 2020 wordt de heffing gebaseerd op de omzet uit vergunninghoudende activiteiten. Wij vinden het in kader van de heffingen belangrijk dat u de omzet zo correct mogelijk invult. Daarom is het dit jaar niet meer mogelijk om schattingen op te geven bij de omzet uit vergunninghoudende activiteiten.

De vragenlijst bevat verschillende hoofdstukken. Per hoofdstuk stellen wij vragen over een specifiek onderwerp. Op de meeste vragen kunt u maar één antwoord geven, maar soms zijn meerdere antwoorden mogelijk wat wordt aangegeven bij de vraag. Als u maar één antwoord kunt geven, kies dan het antwoord dat het meest op uw onderneming van toepassing is of het beste bij uw onderneming past. De vragen zijn opeenvolgend genummerd. Het kan voorkomen dat u bepaalde vragen niet hoeft in te vullen en dus  bepaalde vraagnummers worden overgeslagen. Deze vragen zijn dan niet relevant voor uw onderneming.

Voorbereiden op de MMAB

Houdt u er rekening mee dat het verzamelen van de gegevens en het invullen van de vragen een aantal uren kan duren. Begin daarom op tijd. U kunt zich nu ook al voorbereiden op de vragenlijst.

Op deze pagina vindt u de relevante documenten, waaronder een pdf-versie van de complete vragenlijst. Deze documenten kunt u gebruiken om alvast de informatie te verzamelen. De pdf-versie bevat meer vragen dan de digitale versie. Vragen die namelijk niet voor uw onderneming van toepassing zijn, worden in de digitale versie niet getoond.

Uit ervaringen van adviseurs en bemiddelaars blijkt dat het invullen van de cijfermatige vragen over de samenstelling van de portefeuille en het verdienmodel van de onderneming de meeste tijd kosten. Wij raden u daarom aan om alvast te beginnen met het verzamelen van informatie over het aantal afgesloten producten per productgroep waar u een vergunning voor heeft en de daarmee gerealiseerde omzet in 2023.

Voor de betekenis van veelvoorkomende begrippen in de vragenlijst kunt u de begrippenlijst downloaden.

Wwft-vragenlijst

Is uw onderneming een bemiddelaar in levensverzekeringen en/of maakt u gebruik van het nationaal regime? Dan worden er in de vragenlijst, net als in 2020, ook vragen gesteld over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze vragen gaan over de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering en de door uw onderneming genomen beheersmaatregelen daartegen. Wij vragen het Wwft-gedeelte eens per 3 jaar uit (via de MMAB) en zullen de antwoorden op deze vragen gebruiken om ons Wwft-toezichtcapaciteit risicogestuurd in te zetten.

Invullen in het AFM Portaal

Zodra de digitale vragenlijst is opengesteld, kunt u deze invullen via uw account op het AFM portaal. Op de inlogpagina van het AFM portaal staat een handleiding waarin wordt toegelicht hoe u zich kunt registreren op het AFM portaal. 

Hoe kunt u de vragenlijst versturen?

U verstuurt de vragenlijst digitaal naar ons door de vragenlijst online in te vullen via het AFM Portaal.Om de vragenlijst digitaal in te dienen, klikt u na het voltooien van de
vragenlijst op de verzendbutton. Wijzigingen in de antwoorden zijn dan niet meer mogelijk.
Na verzending van de vragenlijst ziet u een bevestiging op uw scherm.

Het invullen van de MMAB is verplicht

U moet de vragenlijst volledig, juist en naar waarheid invullen. Het bestuur van de onderneming is daarvoor verantwoordelijk. De informatie die u in de vragenlijst aan ons verstrekt, leidt nooit direct tot een maatregel. Wanneer we een risico zien, doen wij eerst verder onderzoek voordat we overgaan tot het nemen van een formele maatregel, zoals een boete of een aanwijzing.

Het niet binnen de termijn insturen van de online ingevulde vragenlijst kan wel tot een (in)formele maatregel leiden, zoals een waarschuwingsbrief, last onder dwangsom of boete.

Wat doet de AFM met uw informatie?

Wij verwerken de verstrekte gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer wij gegevens uit deze vragenlijst op enige wijze publiceren zal dit alleen op sectorniveau zijn. De gegevens zullen niet herleidbaar zijn naar individuele ondernemingen.