Go to content

Melden (vermoeden) van misstanden, inbreuk op het Unierecht of integriteitsschendingen

Deze informatie is bedoeld voor personen die een werkgerelateerde relatie hebben (gehad) met de AFM of binnenkort krijgen.

Voor de AFM heeft integriteit topprioriteit. Daarom stimuleert de AFM een sterke cultuur waarin geen plaats is voor misstanden, inbreuken op het Unierecht of integriteitsschendingen. Dit betekent ook dat deze altijd snel en veilig gemeld moeten kunnen worden door (huidige, voormalige en ook toekomstige) medewerkers van de AFM, zodat actie kan worden ondernomen. Ook wanneer de medewerker zelf betrokken is bij de feiten en omstandigheden is het belangrijk dat hij of zij dit, hoe moeilijk het ook is, tijdig meldt.

De regeling melden (vermoeden van) misstanden, een inbreuk op het Unierecht en integriteitschendingen, beschrijft hoe – op redelijke gronden – integriteitsschendingen, misstanden en inbreuken op het Unierecht veilig kunnen worden gemeld.

Wie kunnen een melding maken?

Iedereen die een huidige, voormalige of een toekomstige werkrelatie heeft met de AFM kan een melding maken van een (vermoeden) van een misstand of inbreuk op het Unierecht. Hieronder vallen in elk geval medewerkers, sollicitanten, zelfstandigen, ex-werknemers en leveranciers. Medewerkers van de AFM kunnen daarnaast ook melding maken van een integriteitsschending.

Hoe kun je melden?

  • Je kunt een melding maken bij één van de compliance officers van de afdeling Compliance, Integriteit en Risicomanagement via het meldformulier
  • Je kunt ook anoniem melden. Het nadeel daarvan is wel dat de AFM geen contact met je kan opnemen als er belangrijke informatie ontbreekt. Dan is het moeilijker om de ernst van de situatie te beoordelen. Als relevante informatie ontbreekt, kan de AFM mogelijk geen prioriteit aan de melding geven en geen onderzoek verrichten. Bij ernstige misstanden ontvangt de AFM echter liever een anonieme melding dan geen melding.
  • Je kunt ook via de vertrouwenspersoon, of een derde, anoniem melden bij de compliance officer. Dit heeft de voorkeur boven anoniem melden zonder tussenpersoon, omdat via de tussenpersoon aanvullende informatie gevraagd kan worden. Een anonieme melding moet voldoende concreet en ernstig zijn, anders kan de compliance officer besluiten geen onderzoek te doen. 
  • Je kunt ook terecht bij het Huis voor Klokkenluiders. Bij voorkeur doe je de melding eerst intern, omdat de AFM eerstverantwoordelijke is voor het oplossen van de schending, misstand of inbreuk op het Unierecht.

Het Huis voor Klokkenluiders

Heeft u melding gedaan van een misstand of inbreuk op het Unierecht? Of bent u van plan dat te gaan doen? Dan kunt u kosteloos vertrouwelijk advies inwinnen bij het Huis voor Klokkenluiders.

De adviseurs van het Huis voor Klokkenluiders geven advies over het doen van een klokkenluidersmelding, over de wettelijke bescherming die u daarna geniet en over de vervolgstappen die u het beste kunt zetten. 

De adviseurs van het Huis voor Klokkenluiders verstrekken onafhankelijk advies en bieden een luisterend oor, maar zijn echter geen belangenbehartigers. 

Kijk voor meer informatie op www.huisvoorklokkenluiders.nl

Bescherming melder te goeder trouw

Als je een misstand of een inbreuk op het Unierecht meldt, mag je niet benadeeld worden vanwege die melding. Wel moet het vermoeden van een incident gebaseerd zijn op redelijke gronden. Je hoeft het niet te kunnen bewijzen, maar moet het wel kunnen onderbouwen op basis van eigen waarneming of documenten.

Een melding die de integriteit van een medewerker en/of de organisatie kan raken, wordt altijd zorgvuldig opgepakt en vertrouwelijk beoordeeld door de compliance officer.

De verschillende soorten meldingen op een rij: 

  • Bij een melding over misstanden moet er sprake zijn van immorele of illegale praktijken die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de AFM. Het gaat dan om ernstige situaties van structurele karakter, waarbij sprake is van een overtreding van de wet, gevaar voor de veiligheid van mensen of gevaar voor het goed functioneren van de AFM als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalatigheid.  
  • Ook kunnen meldingen gedaan worden van inbreuken op het Unierecht. Dan gaat om het overtreden van bepaalde richtlijnen of verordeningen op specifieke gebieden. Denk aan: volksgezondheid, bescherming persoonsgegevens of beveiliging van netwerk- en informatiesystemen. 
  • Tenslotte is het mogelijk om integriteitsschendingen te melden. Daarmee bedoelen we incidenten waarbij medewerkers wetten, interne regels en waarden en normen van de AFM niet naleven. Er zijn veel vormen van integriteitsschendingen. Je kan denken aan betrokkenheid bij strafbare feiten, zoals fraude of diefstal. Bij interne regels kun je denken aan het niet melden van nevenactiviteiten, beleggen zonder toestemming van de compliance officer, het niet melden van geschenken en het overtreden van de geheimhoudingsplicht. 

Meer informatie nodig?

Meer informatie over deze onderwerpen kun je lezen in de volgende twee regelingen:

  • melden (vermoeden) van misstanden, inbreuk op het Unierecht en integriteitsschendingen
  • integriteitsonderzoeken en sancties

Deze zijn te vinden in bijlage 5 en 6 van de Gedragscode. Meer informatie over het integriteitsbeleid van de AFM, is op deze pagina te vinden. 

Contact

Als je vragen hebt, of als je wilt overleggen of er sprake is van een misstand, inbreuk op het Unierecht of een integriteitsschending, kun je een e-mail sturen aan de compliance officer via compliance@afm.nl en/of neem contact op met een van de vertrouwenspersonen van de AFM via VPI@afm.nl.