Go to content

Inkoopbeleid

Als publiekrechtelijke instelling zijn wij verplicht om voor onze inkopen de aanbestedingswet 2012 te volgen. Als leverancier moet u rekening houden met een aantal regels en voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op het leveren van goederen en/of diensten aan de AFM.

Procuratieregeling

De AFM heeft een gecentraliseerde inkooporganisatie bestaande uit zes inkopende afdelingen. Elk van deze afdelingen heeft een eigen takenpakket. De procuratie van inkopen hangt grotendeels samen met de bevoegdheden van de inkopende afdelingen en is te vinden in de procuratieregeling (pdf, 215 kB)

Geheimhouding en integriteit 

Voor bezoekers en leveranciers gelden strikte regels. Per opdracht kunnen verschillende eisen aan de leverancier(s) worden gesteld. Meer informatie hierover staat in de 'Compliance en Integriteitregeling' en de 'Huisregels'.

Inkoopvoorwaarden

In lijn met de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit bekijkt de AFM welke voorwaarden voor de opdracht relevant en proportioneel zijn. Het uitgangpunt hierbij vormen de Algemene Rijksvoorwaarden voor inkoop (ARBIT-2022, ARIV-2018 en ARVODI-2018).

Openbare aanbesteding

De mate van openbaarheid wordt bepaald op basis van de Aanbestedingswet 2012 en de Gids Proportionaliteit. In geval van een Europese aanbesteding maakt de AFM gebruik van Tenderned, het online platform voor aanbestedingen van het ministerie van Economische Zaken.

Klachten aanbestedingsprocedure

Goede communicatie tussen partijen in een aanbestedingsprocedure is essentieel voor een goed resultaat. Wanneer partijen van mening verschillen is het belangrijk om snel en laagdrempelig tot een oplossing te komen. De AFM heeft daarvoor een klachtenregeling opgesteld.

Klacht indienen

Als belanghebbende kan je je klacht over een aanbestedingsprocedure schriftelijk kenbaar maken via klachtenloketaanbesteden@afm.nl. Alleen klachten die naar dit adres worden gezonden zullen door de AFM in behandeling worden genomen. Klachten moeten betrekking hebben op een aanbestedingsprocedure die binnen de werking van de Aanbestedingswet 2012 valt. Klachten van algemene aard komen niet in aanmerking voor behandeling via het klachtenloket aanbesteden.

Voor verdere behandeling van de klacht gelden deze voorwaarden:

  • De klacht moet de naam en adresgegevens van de klager en aanduiding van de betreffende aanbesteding bevatten.
  • De klacht wordt zo snel mogelijk na vaststelling door klager kenbaar gemaakt aan de aanbestedende dienst.
  • De klager is aantoonbaar belanghebbende.
  • De klager motiveert helder waarop de klacht betrekking heeft.
  • De klager geeft een oplossingsrichting aan bij zijn klacht.
  • De klager maakt met zijn klacht geen misbruik van de klachtenregeling.

Een klacht wordt op passende wijze behandeld. Er wordt rekening gehouden met de belangen van de betrokkenen. Het indienen van een klacht heeft geen opschortende werking op een lopende aanbestedingsprocedure. Leent een klacht zich naar het oordeel van de AFM om beantwoord te worden in de Nota van Inlichtingen, dan zal de AFM hiervoor kiezen. Wanneer een klacht niet in de Nota van Inlichtingen kan worden beantwoord, dan reageert de AFM hier apart op naar de klager.