Go to content

Externe stakeholders

De AFM geeft vorm aan haar toezichtstaken door helderheid te verschaffen over doelstellingen, activiteiten, effecten en middelen en door daarover de dialoog aan te gaan met de diverse stakeholders. Dit gebeurt zowel met marktpartijen (consultatie) als met het ministerie van Financiën, met het publiek en met andere toezichthouders in binnen- en buitenland.

Ervaringen in het werkveld en de resultaten van het debat over goed bestuur worden verankerd in werkprocessen en een bijbehorende organisatie. Dit in een proces van verantwoording en terugkoppeling dat voortdurend ingrediënten oplevert voor organisatieverbetering. Vitaal daarin is de overlegstructuur op drie niveaus:

 • strategisch overleg over relevante ontwikkelingen en de gevolgen ervan op de middellange termijn in het informele bestuursforum;
 • overleg met stakeholders over beleidsvoornemens en de op te stellen begroting en over de voortgang van de activiteiten via het 'Adviserend Panel van vertegenwoordigende organisaties' en in
 • expertcommissies waarin specifieke kennis van de markt over nieuwe taken samenkomt.
 • De AFM voert periodiek kwantitatief onderzoek uit onder haar stakeholders.

 

Adviserend panel van vertegenwoordigende organisaties

Het adviserend panel van vertegenwoordigende organisaties komt minimaal twee maal per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten hebben als doel om vragen te stellen en adviezen te geven over de op te stellen begroting en de heffingen, de voortgang van de activiteiten en de jaarverantwoording van de AFM. In dit panel participeren organisaties van partijen die belang hebben bij het toezicht van de AFM. Ook vindt er jaarlijks overleg plaats met een aantal CEO's van toonaangevende marktpartijen. Naast deze partijen, zijn in het adviserend panel ook organisaties aanwezig die de belangen van consumenten vertegenwoordigen. De ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vaardigen toehoorders af.

Onderwerpen van overleg zijn:

De op te stellen begroting en de kosten van het toezicht.
De kosten voor de onder toezicht staande ondernemingen.
De jaarverantwoording over opbrengsten, kosten en de uitgevoerde activiteiten.

Wat is het doel van het adviserend panel?

Het overleg met het adviserend panel heeft twee doelen:

De panelleden kunnen adviezen geven over de financiën en het beleid van de AFM.
De AFM krijgt inzicht in de gevolgen die het toezicht heeft voor de ondernemingen en hoe haar optreden door de stakeholders wordt ervaren. De AFM kan door het overleg ook weer haar eigen functioneren verbeteren.

Wie zitten er in het adviserend panel?

In het panel zitten organisaties die belang hebben bij het toezicht van de AFM op de financiële markten. Hieronder vindt u de leden.

Toehoorders:

Hoe kunt u in contact komen met het adviserend panel?

Stuur een e-mail naar: secretariaat.ap@afm.nl

Commissie Financiële verslaggeving & Accountancy

De Commissie Financiële verslaggeving & Accountancy adviseert de AFM over Europese en Nederlandse wetgevende en beleidsmatige initiatieven op het gebied van financiële verslaggeving en accountancy. De commissie bestaat uit externe deskundigen op het gebied van financiële verslaggeving en accountancy. De voorzitter van de commissie is een bestuurder van de AFM. De commissie levert een bijdrage aan de bredere oordeelsvorming van de AFM over het toezicht op financiële verslaggeving en accountancy. In voorkomende gevallen zal de commissie adviseren, en als discussiepartner optreden, over de toepassing van deze taak met inachtneming van de in de wet gestelde grenzen inzake geheimhouding.

De commissieleden

De commissieleden hebben zitting in de commissie vanwege hun diverse deskundigheid, kennis en ervaring op het gebied van de financiële verslaggeving en accountancy. De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. De commissie bestaat uit de volgende externe leden:

  • de heer drs. W.J. Bartels RA (European Sustainability Senior Partner Deloitte)
  • de heer drs. P.A.M. Bos (Beleidsmedewerker Verslaggeving en Audit Eumedion)
  • de heer prof. dr. A.J. Brouwer RA (Partner PwC en hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Vrije Universiteit Amsterdam)
  • de heer mr. drs. C.J.A. van Geffen (vaktechnisch secretaris van Raad voor de Jaarverslaggeving, werkzaam bij directoraat vaktechniek Ernst & Young en hoofdredacteur Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht)
  • mevrouw drs. C.W. Gorter RA (lid van de Raad van Commissarissen van TKH Group N.V., Basic Fit N.V., Ebusco Holding N.V., DAS Holding N.V. en Coöperatie TVM U.A.)
  • mevrouw W. Groot MSc RA (senior manager PwC, externe PhD kandidaat bij de Vrije Universiteit Amsterdam, host BusySeasonTalks, co-founder en bestuurster nest accountants academie en columniste bij het magazine Accountant)
  • mevrouw drs. P.H.M. Hofsté RA (lid van de Raad van Commissarissen van Rabobank, Achmea, Koninklijke FrieslandCampina en Pon Holdings B.V. en Voorzitter bestuur Stichting Nyenrode)
  • de heer A.B.M. van Kempen di, CISA (senior manager Risk & Compliance bij Baker Tilly, lid van de signaleringsraad van de NBA en lid van de Kennistafel Accountancysector van de Vereniging van Compliance Officers)
  • mevrouw C. Kruse MSc (Managing Director Global Responsible Investment & Governance bij APG Asset Management en lid van Institutional Investors Group on Climate Change)

De commissie levert een bijdrage aan de bredere oordeelsvorming van de AFM over het toezicht op financiële verslaggeving & accountancy. In algemene zin, alsmede in de haar specifiek voorgelegde gevallen, zal de commissie kunnen adviseren en als discussiepartner optreden over de toepassing van deze taak.

Men moet hierbij denken aan advisering over de toezichtstrategie, en, met betrekking tot financiële verslaggeving, evaluatie van genomen toezichtbeslissingen en voorstellen voor specifieke thematisch opgezette onderzoeken. De commissie en haar leden dragen bij aan de effectieve uitvoering van de bevoegdheden van de AFM.

De commissie maakt onderdeel uit van de governancestructuur van de AFM. Voor omgang met externe stakeholders heeft de AFM de stelregel dat de AFM luistert naar al haar belanghebbenden.

De Commissie Financiële verslaggeving & Accountancy komt doorgaans 3 keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn de leden beschikbaar voor advies en presentaties en worden zij geregeld betrokken bij verschillende aangelegenheden.

De vergoeding voor leden bedraagt €1.500 per jaar en €1.500 per vergadering.

Commissie Kapitaalmarkt

De Commissie Kapitaalmarkt adviseert de AFM over casuïstiek, wetgevingsaspecten en interpretaties op het gebied van openbare biedingen, marktmisbruikvraagstukken en prospectusvraagstukken. Verder adviseert de commissie over de hoofdlijnen van het beleid over het toezicht op financiële verslaggeving en het toezicht op accountantsorganisaties.

Het Reglement commissie kapitaalmarkten is in juli 2021 aangepast met twee technische wijzigingen en een wijziging om in het licht van de taakstelling van de commissie het mogelijk te maken dat specifieke organisaties in de commissie vertegenwoordigd blijven. 

De Commissie Kapitaalmarkt komt doorgaans drie keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn de leden beschikbaar voor advies en presentaties en worden zij geregeld betrokken bij verschillende aangelegenheden. De vergoeding voor leden bedraagt €1500 per jaar en €1500 per vergadering. Niet alle leden wensen een vergoeding te ontvangen.

Leden Commissie Kapitaalmarkt

Voorzitter van de commissie is Hanzo van Beusekom, bestuurder van de AFM. Van Beusekom is zelf geen lid. De Commissie Kapitaalmarkt bestaat uit de volgende externe leden:

 • drs. R. Abma
 • dr. J. Kremers
 • K. Lannoo PhD
 • mr. P.F.M. van der Meer Mohr
 • prof. dr. C.N. Teulings
 • drs. C.M. Wortmann-Kool
 • prof. dr. A. J. Menkveld
 • Mr. Drs. G.J. Everts RA.
 • drs. L.M.T. Boeren
 • drs S.M.A. van Dun MSc MBA

April 2022

Samenwerking met de Nederlandsche Bank

De AFM heeft met de collega-toezichthouder de Nederlandsche Bank (DNB) een convenant over de taakverdeling en de operationele samenwerking. Daarnaast bestaan convenanten met Euronext, over de coördinatie van de werkzaamheden bij het toezicht op openbare biedingen op effecten, en met het Dutch Securities Institute (DSI), over de samenwerking bij de zogenaamde 'pre-employment' screening voor onder toezicht staande effecteninstellingen. Met meerdere toezichthouders in het buitenland kent de AFM 'Memoranda of Understanding' waarin samenwerkingsafspraken zijn beschreven, bijvoorbeeld op het gebied van Clearing & Settlement.