Go to content

Jaarverslag opmaken in ESEF

Effectenuitgevende ondernemingen in de Europese Unie moeten hun jaarverslag digitaal openbaar maken volgens het European Single Electronic Format (ESEF).

Verslaggeving opmaken in ESEF

Met ESEF stellen uitgevende instellingen hun jaarlijkse financiële verslaggeving op in XHTML-formaat. Bekijk hiervoor de ESEF-rapportagehandleiding van Europees toezichthouder ESMA. Zorg ervoor dat u aan de specificaties voldoet, zo voorkomt u dat uw deponering geweigerd wordt. Het is niet meer mogelijk om een testaanlevering te doen van de jaarlijkse financiële verslaggeving in ESEF.

Uw halfjaarlijkse financiële verslaggeving mag u volgens ESEF deponeren, maar mag ook in PDF.

Ondernemingen en auditors van buiten de EU met notering in Nederland

Ondernemingen van buiten de Europese Unie met een beursnotering op een gereglementeerde markt in Nederland moeten hun jaarrekening volgens ESEF opmaken. Tagging is dan verplicht voor de geconsolideerde jaarrekening op basis van IFRS. Bij andere verslaggevingsstelsels is tagging niet toegelaten. Uw externe accountant moet de naleving van de ESEF-verordening controleren.

Praktische aandachtspunten

Als u een geconsolideerde IFRS-jaarrekening opneemt in uw financiële verslaggeving, moet u de primaire financiële overzichten voorzien van XBRL-markeringen. Dit proces heet ‘tagging’. Daarvoor maakt u gebruikt van de ESEF-taxonomie. In de taxonomie staat gedetailleerd beschreven wat de betekenis is van elke tag. U moet die tag uit de taxonomie kiezen die het best omschrijft wat het getal in het overzicht voorstelt.

De andere onderdelen van de financiële verslaggeving neemt u ook op in het XHTML-document. U moet ook de toelichting op de geconsolideerde IFRS-jaarrekening voorzien van XBRL-tags. Daarvoor maakt u gebruik van zogeheten ‘block tags’.

Als het bestand is voorzien van inlineXBRL, dan moet dat voldoen aan de Taxonomy package specification van XBRL International. Als het bestand geen inlineXBRL bevat, dan moet het een zelfstandig niet-verpakt XHTML-bestand zijn.

Technische eisen waaraan verslaggevingsdocument moet voldoen

Bij het deponeren van uw verslaggeving in ESEF moet het document minimaal voldoen aan de volgende technische eisen:

• Er mag geen executable code aanwezig zijn (zie Guidance 2.5.1 ESEF Reporting Manual)
• Het LEI-nummer moet in de juiste opmaak aanwezig zijn (zie Guidance 2.1.1 ESEF Reporting Manual)
• Het bestand mag niet groter zijn dan 100 MB
• Het bestand moet de juiste XML/XHTML/iXBRL-specificatie hebben
• In het geval van een geconsolideerde jaarrekening moet het ZIP-bestand in overeenstemming zijn met de Taxonomy Package specification (zie Guidance 2.6.1 ESEF Reporting Manual)

Als uw bestand niet voldoet aan één van deze eisen, dan leidt dat tot een (FATAL) ERROR en wordt het bestand geweigerd. Wij vragen vooral aandacht voor de Taxonomy package specification. Dat is een van de voornaamste redenen waarom deponeringen geweigerd werden.

Wat heeft u aan het validatierapport?

Als u uw verslaggeving deponeert, wordt er mogelijk een validatierapport gegenereerd. Ook als uw deponering geaccepteerd wordt. Het validatierapport wordt dan ter informatie aangeboden. U kunt uw deponering hiermee verder verbeteren. Houd er wel rekening mee dat wij naar aanleiding van uw deponering mogelijk vragen stellen over uw verslaggeving in het kader van ons doorlopend toezicht.

Treft u een waarschuwing (WARNING) aan in het validatierapport? Dat betekent dat de validatie niet kan bepalen of de aangetroffen afwijking daadwerkelijk een fout is. Een voorbeeld hiervan is de waarschuwing xbrl.efr.esef.esma.missingMandatoryMarkups. Dat is mogelijk geen fout, maar betekent alleen dat u misschien nog een tag moet aanbrengen als een bepaald gegeven ook daadwerkelijk in de jaarrekening aanwezig is. Als dat gegeven niet in de jaarrekening staat, hoeft u de tag ook niet aan te brengen.

Treft u een fout (ERROR) aan in het validatierapport, terwijl uw deponering wel is geaccepteerd? Afhankelijk van het type fout kan dit leiden tot nader onderzoek.

Vragen?

Heeft u vragen over ESEF? Stel deze aan de AFM via fin.verslaggeving@afm.nl. U vindt ook veel relevante informatie over ESEF bij Europees toezichthouder ESMA.